Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat statliga insatser inom utbildningsområdet som syftar till att tillvarata kompetensen hos akademiker med utländsk utbildning. Granskningen omfattade regeringen, Högskoleverket, Socialstyrelsen, länsstyrelserna samt universitet och högskolor.

Granskningen visade att det nuvarande systemet som involverar ett antal myndigheter kunde göras mer ändamålsenligt och effektivt. Det fanns behov av tidigare och tydligare information. Det tog generellt lång tid att få utländska högskoleutbildningar bedömda som grund för utlåtanden, lärarbehörighetsbevis respektive legitimation.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att samordna myndigheternas insatser och följa upp länsstyrelsernas ansvar för att samordna den målgruppsanpassade undervisningen i svenska i kommunerna. Dessutom borde berörda myndigheter samordna sin information så att den tydligt och tidigt når akademiker med utländsk utbildning.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten angav regeringen att den skulle överväga behovet av nya eller förändrade insatser för akademiker med utländsk utbildning i arbetet med den samlade strategi för integrationspolitiken som skulle presenteras i samband med budgetpropositionen för 2013. Regeringen presenterade dock detta i propositionen Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling (prop. 2012/13:63) i december 2012. Regeringen avsåg också att ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samverkan med berörda universitet och högskolor samt Högskoleverket vidareutveckla och precisera arbetsformen för bedömning av legitimation för hälso- och sjukvårdspersonal utbildad utanför EU/EES/Schweiz-området.

Socialdepartementet gav med anledning av granskningen 2012 en utredare i uppdrag att klargöra ansvarsförhållanden och förtydliga processen för att förkorta och förbättra vägen till svensk legitimation för läkare utbildade utanför EU/EES. Utredaren överlämnade sin rapport i februari 2013.

Regeringen avsåg också att se över frågan om myndigheter som bedömer utländska högskoleutbildningar bör ställa krav på uppehålls- och arbetstillstånd. Regeringen övervägde hur samordning av målgruppsanpassad svenskundervisning bäst kan stärkas och vilken roll länsstyrelserna ska ha. Regeringen avsåg att fortsätta den långsiktiga satsningen på kompletterande högskoleutbildningar för nuvarande yrkesgrupper.

I juni 2011 gjorde regeringen ett tillägg till återrapporteringskraven i högskolornas regleringsbrev för 2011. Syftet var att få bättre kännedom om utfallet av de kompletterande högskoleutbildningarna för akademiker med utländsk utbildning och lärosätenas nedlagda kostnader för utbildningarna.

Den nationella ledningsgruppen för ULV-projektet (kompletterande högskoleutbildning för personer med utländsk lärarutbildning) vid Stockholms universitet skulle intensifiera arbetet med informationsfrågorna till akademiker med utländsk utbildning under hösten 2011. Socialstyrelsen skulle inleda ett arbete med att utfärda föreskrifter om krav för utfärdande av legitimation för personer med utbildning från länder utanför EU/EES. Myndigheten genomförde under våren 2011 också en översyn av myndighetens webbplats i syfte att förtydliga informationen för denna målgrupp. En dialog mellan Socialstyrelsen, Högskoleverket och högskolor har inletts för att lägga grunden till ett långsiktigt samarbete om bland annat informationsfrågor.

Högskoleverket fick i regleringsbrevet för 2012 i uppdrag att genomföra en kartläggning och analys av olika former av kompletterande högskoleutbildningar för utländska akademiker. Verket skulle också redovisa i vilken omfattning de som har genomgått dessa utbildningar har fått ett arbete som är relevant för utbildningen alternativt fortsatt med studier. Uppdraget redovisades i april 2012. Högskoleverket har därutöver tillfrågat ett urval personer om hur de ser på det utlåtande som de har fått från verket om avslutade utländska högskoleutbildningar.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?