Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om Skatteverkets åtgärder för att minska den del av skattefelet som avser företag är effektiva och om myndighetens uppföljning avseende företagskontrollen är ändamålsenlig. Granskningen avsåg också regeringens styrning av Skatteverkets kontrollåtgärder gentemot företag.

Granskningen visade att det fanns en rad svårigheter förknippade med att mäta träffsäkerheten och volymerna i Skatteverkets företagskontroller. Inom de granskade kontrollinsatserna fanns en brist på ändamålsenliguppföljningsinformation och arbetet med urvalsträffar kunde effektiviseras. Regeringen förlitade sig på informell styrning men det fanns grund för regeringen att säkerställa en bättre redovisning av Skatteverkets verksamhet avseende företagskontrollen.

Riksrevisionen rekommenderade Skatteverket att se över behovet av uppföljningsinformation och att förbättra uppföljningen av träffsäkerhet och volymutveckling. Skatteverket borde också vidta åtgärder för att minskaandelen maskinella urvalsträffar som inte åtgärdas och förtydliga hur arbetet med val av åtgärd ska bedrivas. Riksrevisionen rekommenderade regeringen att se till att Skatteverket lämnade adekvat information om utvecklingen av företagskontrollen.

Efter granskningen

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten konstaterade regeringen att Riksrevisionens granskning var ett viktigt underlag för Skatteverkets arbete med att effektivisera kontrollen av företag. Regeringen förutsatte att Skatteverket fortsatte att genomföra förbättringar i syfte att uppnå en mer effektiv verksamhet. Regeringen avsåg att noga följa det arbetet.

Det beredande utskottet föreslog att regeringens skrivelse skulle läggas till handlingarna. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag.

Vid en öppen utfrågning i samband med riksdagsbehandlingen av regeringens skrivelse angav Skatteverket att myndigheten bland annat arbetade med att analysera urvalet av företag som väljs ut för kontroll. Skatteverket angav också att man hade för avsikt att utveckla ett maskinellt stöd för att bättre kunna följa upp vad som händer i företagskontrollen. 

I verksamhetsplanen för 2014 meddelade Skatteverket sin avsikt att se över möjligheterna till en behovsanpassad styrning och uppföljning avbeskattningsverksamheten, samt att skapa större tydlighet kring arbetsmetodik och kompetenskrav. Verket skulle också fortsätta arbetet med att skapa mer träffsäkra urval och den därtill kopplade riskhanteringen.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?