Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat tilläggsförmånerna i pensionssystemet för pensionärer med låg pension och höga bostadskostnader. Bakgrunden till granskningen var att många pensionärer inte ansökte om förmånerna trots att de hade rätt till dem.

Granskningen visade att 140 000 pensionärer (mörkertalet) gick miste om bostadstillägg, en fördubbling på fem år. Pensionsmyndigheten hade inte informerat om förmånen i tillräcklig grad. Granskningen visade också att den förenklade hanteringen av felaktiga utbetalningar av mindre belopp inte hade stöd i lagstiftningen. Vidare visade granskningen på risker ur kontrollsynpunkt med tillsvidarebeslut i förmånsärenden. Riksrevisionen konstaterade sammantaget att tilläggsförmånernas funktion som grundskydd inte var tillfredsställande.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att utreda förmånerna och garantipensionen, att återuppta arbetet med att minska mörkertalet för ansökningar och att förtydliga och förenkla reglerna för eftergift och prövning av felaktig utbetalning. Pensionsmyndigheten rekommenderades att förbättra informationen om tilläggsförmånerna och att förbättra kontrollrutinerna för tillsvidarebeslut.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten uppgav regeringen att Pensionsmyndigheten arbetade med förenklingar av regler. Myndigheten skulle lämna förslag till regeringen i de fall lagändringar krävdes. Ett antal sådana förslag hade inkommit till regeringen och fler hade aviserats av Pensionsmyndigheten.

I skrivelsen redovisades Socialdepartementets beräkningar av mörkertalet. Det hade ökat, men i mindre grad än vad Riksrevisionens hade beräknat i granskningen. Regeringen gav i regleringsbrevet för 2014 Pensionsmyndigheten i uppdrag att beräkna mörkertalet för tilläggsförmånerna. Enligt myndigheten var mörkertalet för bostadstillägg 115 000 personer och för äldreförsörjningsstödet 48 500 personer. Regeringen redovisade även en undersökning som Pensionsmyndigheten gjort 2014 och som visade att de flesta pensionärer inte var berättigade till bostadstillägg på grund av för stor förmögenhet.

I regleringsbrevet för 2015 gav regeringen Pensionsmyndigheten i uppdrag att verka för att personer som är berättigade till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, men inte har kunskap om förmånerna, får kunskap om dem.

Vad gäller kontrollen av tillsvidarebeslut refererade regeringen i budgetpropositionen för 2015 till Pensionsmyndigheten som bedömt att felaktiga utbetalningar av bostadstillägg till stor del berodde på oavsiktliga fel av pensionärer utan kunskap om anmälningsskyldigheten. Därför hade efterkontroller blivit en viktig del i handläggningen för att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte gjordes.

Den parlamentariskt sammansatta Pensionsgruppen har, i en översyn av delar av pensionssystemet, berört bostadstillägget. Man konstaterar att för personer som får garantipension lönar sig ytterligare arbete dåligt eftersom en högre inkomstrelaterad pension leder till lägre garantipension och lägre bostadstillägg. Förändringar i pensionssystemet bör därför göras så att personer med garantipension och bostadstillägg får incitament att förlänga arbetslivet. Pensionsgruppen anser att en utredning av hur sådana regler kan utformas bör initieras inom Regeringskansliet.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?