Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen granskade om inrättandet av Statens servicecenter (SSC) har inneburit att internadministrationen blivit effektivare. De flesta myndigheterna var nöjda med kvaliteten i servicecentrets tjänster, men få ansåg att tjänsterna hade ökat deras effektivitet. Servicecentret uppnådde regeringens anslutningsmål, men hade svårt att uppnå stordriftsfördelar då främst små myndigheter var anslutna. Brister i it-systemen hade försenat möjligheterna till stordrift.

Efter granskningen

Regeringen instämde i Riksrevisionens bedömning att SSC haft otillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag. Regeringen ansåg dock att inrättandet av SSC inneburit kostnadsbesparingar för staten som helhet.

Regeringen framhöll vidare, i skrivelsen med anledning av granskningsrapporten, vikten av att samverkan mellan SSC och de myndigheter som använder sig av dess tjänster präglas av tillit och regeringen införde därför i SSC:s regleringsbrev för 2017 målet att kundnöjdheten ska öka.

I och med skrivelsen ansåg regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Riksdagen beslutade på förslag från finansutskottet att lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

I budgetpropositionen för 2018 angav regeringen att utgångspunkten är att fortsätta att utvidga förordningsregleringen av myndigheters anslutning till SSC:s lönerelaterade tjänster. Med utgångspunkt i ett förslag från SSC avser regeringen att analysera om anslutningen till myndighetens beställnings- och fakturatjänster också bör regleras i förordning.

I fråga om förordningsregleringen av SSC:s lönerelaterade tjänster har SSC haft kontakter med myndigheter i syfte att kartlägga och förstå behov samt för att få kännedom om myndigheternas inställning till att ansluta sig till SSC:s lönerelaterade tjänster och när i tiden det skulle kunna ske.

En samlad organisation för lokal statlig service inrättas vid Statens servicecenter från och med den 1 januari 2019 och övertar den statliga lokala service som bedrivits vid servicekontor i samverkan mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Finansiering sker genom en minskning av anslagen för dessa myndigheter.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?