Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond (RJ) instiftades av riksdagen 1964 till minne av Riksbankens 300-årsjubileum. Syftet var att stödja vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige. RJ stödjer framför allt samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. RJ förvaltar ett kapital på 11,7 miljarder kronor och delade 2015 ut 543 miljoner kronor till forskning.

Riksrevisionen har granskat RJ med syftet att svara på om dess forskningsfinansiering uppfyller syftet med verksamheten, om kapitalförvaltningen präglas av god hushållning och om RJ:s styrelse arbetar ändamålsenligt.

Granskningen visade att RJ:s forskningsfinansiering uppfyller syftet med verksamheten, men att forskarna önskar mer återkoppling och att det fanns utmaningar med jämställdheten i beviljandet av forskningsanslag. Vidare visade granskningen att kapitalförvaltningen överlag präglades av god hushållning. Riksrevisionen konstaterade dock att det fanns brister i dokumentationen, att motpartsavtal saknades och att det fanns möjligheter att minska transaktionskostnaderna. Riksrevisionen bedömde också att RJ:s styrelse i större utsträckning kan ägna sig åt strategiska diskussioner om forskningsfinansieringens framtida inriktning. Slutligen ansåg Riksrevisionen att stiftelsens fastighetspolicy borde följas upp bättre. Resultatet av granskningen överlämnades som en redogörelse till riksdagen (redog. 2015/16: RR6).

Efter granskningen

Regeringen har inte hanterat granskningsrapporten eftersom RJ är en verksamhet under riksdagen.

Vid riksdagsbehandlingen av Riksrevisionens redogörelse konstaterade utbildningsutskottet med tillfredsställelse att fonden uppfyller sitt syfte och att den ger ett väsentligt bidrag till svensk forskning, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora. Utskottet förutsatte att RJ:s styrelse gör nödvändiga överväganden med anledning av Riksrevisionens uttalanden i granskningen. Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna.

Enligt RJ:s årsberättelse för 2016 har Riksrevisionens effektivitetsrevision samt årliga revision bland annat resulterat i tydligare regler för uthyrning av lägenheter, motpartsavtal och rapportering till styrelsen om regelefterlevnad och överträdelser av reglerna för RJ:s finansiella investeringar.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?