Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Teracom Group AB är en statlig vinstdrivande koncern med samhällsuppdraget att tillhandahålla utsändningar av rikstäckande radio och TV i Sverige. Eftersom koncernen i praktiken har monopol på att erbjuda utsändningstjänster i marknät är prissättningen reglerad av Post- och telestyrelsen (PTS).

Riksrevisionen har granskat Teracom med syftet att undersöka huruvida bolagets verksamhet är effektiv med avseende på målet att public service ska nå hela befolkningen. Granskningen omfattade Teracom Boxer Group AB, regeringens styrning av bolaget samt PTS. Riksrevisionen konstaterade i granskningsrapporten att Teracom genomgick en strategisk omorientering och Riksrevisionen ansåg detta vara förknippat med så stora risker att regeringen borde ta aktiv ställning till den nya inriktningen. Vidare ansåg Riksrevisionen att för stora delar av koncernens verksamhet saknade motiv för statligt ägande och regeringen rekommenderades därför att ser över vilka verksamheter som fortsatt bör vara statligt ägda. Granskningen fann även att aktiebolagsformen inte nödvändigtvis är optimal för marknäten och rekommenderade regeringen att överväga vilken driftsform som är lämpligast.

Vad gäller prisregleringen bedömde Riksrevisionen att marknaden för marknät bör betraktas som ett naturligt monopol. Ändå används en styrning och reglering som är anpassad efter marknader med normala konkurrensförhållanden. Detta får till följd å ena sidan att offentliga resurser inte används effektivt, å den andra att trycket på Teracom att effektivisera sin verksamhet minskar. Riksrevisionen rekommenderade regeringen se över huruvida den nuvarande prisregleringen kan ersättas med ägarstyrning. Härigenom skulle man även bättre kunna se till att bolaget inte hämmar privat företagande genom att utnyttja sin monopolställning. I det fall prisregleringen tillåts fortsätta rekommenderade Riksrevisionen PTS att överväga att använda en prisregleringsmodell som inte tar bort Teracoms incitament till effektiviseringar.

Efter granskningen

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten uppgav regeringen att den på flera punkter inte delar Riksrevisionens bild och gav exempel på hur den aktivt har tagit ställning till Teracoms strategi. Regeringen ansåg inte att koncernen riskerar att missbruka sin monopolliknande ställning men instämde i att koncernens övergripande uppdrag kan förtydligas. Regeringen instämde inte i att man bör ta ställning till omfånget av det statliga ägandet i Teracom Group AB, och inte heller i att marknätet lämpar sig för annan associationsrättslig form. Regeringen delade Riksrevisionens uppfattning att valet av prisregleringsmodell innebär att incitament till effektiviseringar blir litet men menade att det ligger utanför regeringens mandat att omdefiniera marknaden. Post- och telestyrelsen ansåg att nuvarande prisregleringsmodell troligen är den mest lämpade men uteslöt inte tydligare inslag av effektiviseringsincitament.

I skrivelsen aviserade regeringen flera åtgärder i linje med granskningens rekommendationer. Bland annat avsåg regeringen under 2017 att fastställa nya och relevanta ekonomiska mål för Teracom Group samt komplettera dessa med minst ett uppdragsmål. I samband med detta skulle också kapitalstrukturen ses över. Regeringen avsåg även att under 2017 göra en översyn av verksamhetparagrafen i koncernmoderns bolagsordning och säkerställa att koncernens övergripande uppdrag är relevant och att bolagets utveckling inte leder till att privat företagande hämmas. Med detta ansåg regeringen Riksrevisionens rapport vara slutbehandlad. En ny bolagsordning var uppe för beslut vid en extra bolagsstämma i december 2017. I 2018 års redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2017/18:140) anges emellertid att något uppdragsmål ännu inte utvecklats och de ekonomiska målen förblev oförändrade från föregående år. Med denna skrivelse ansåg regeringen Riksrevisionens rapport som slutbehandlad.

Vid riksdagsbehandlingen av regeringens skrivelse noterade kulturutskottet att regeringen avsåg att vidta åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?