Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat regeringens medelfristiga makroprognoser. Makroprognoser utgör grunden för bedömningen av skattebasernas utveckling och för betydande delar av utgiftssidan i den offentliga sektorns finanser. De används även som underlag för att bedöma budgetutrymmet och när regeringen lämnar förslag på utgiftstak.

Granskningen visade att BNP-tillväxten i de medelfristiga prognoserna för perioden 2007–2017 i genomsnitt var något överskattad. Som en följd av regeringens metod för beräkningen av BNP i det medelfristiga perspektivet har hushållens konsumtion blivit tydligt överskattad, medan statlig och kommunal konsumtion varit tydligt underskattad. I ett räkneexempel visas att detta har stor betydelse för prognoserna av den offentliga sektorns finansiella sparande.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att överväga förändringar i metoden för hur man prognostiserar BNP i de medelfristiga prognoserna så att metoden i högre utsträck­ning än i dag står i samklang med antagandet om oförändrade regler. Riksrevisionen menade att en förändring av metoden i denna riktning skulle medföra mindre överskattningar av offentliga sektorns inkomster och därmed mer väntevärdesriktiga prognoser, givet oförändrade regler, av det finansiella sparandet. Riksrevisionen rekommenderade regeringen att också utreda orsakerna till att den statliga konsumtionen så tydligt underskattats och vid behov förändra beräkningsmetoden.

Efter granskningen

I sin skrivelse framförde regeringen att den inte avsåg att följa eller vidta några särskilda åtgärder med andning av Riksrevisionens granskning. Regeringen konstaterade att antagandet om oförändrade regler innebär att offentlig konsumtion i normalfallet underskattas, men att prognosen blir internt konsistent då övriga aktörer i regeringens prognosmodell antas anpassa sina förväntningar till detta. Antagandet leder även normalt till att finanspolitiken blir mer åtstramande än vad som kan förväntas, men det väntas i regeringens prognoser inte få några långsiktiga konsekvenser för ekonomins funktionssätt. Regeringen diskuterade också möjligheten att låta antagandet begränsa BNP-prognosen på övergripande nivå, vilket skulle försvårakommunikationen om och tolkningen av prognosen. Regeringen ansåg även att Riksrevisionen har utgått från en relativt kort utvärderings­period som dessutom präglas av finanskrisen. Enligt regeringen bör det också beaktas att tillämpningen av oförändrade regler gör det svårare att avgöra om prognoserna genererar omotiverade över- eller underskattningar.

Regeringen anförde vidare att prognosavvikelser för den statliga konsumtionen på medellång sikt kan bero på tillkommande politik, bristfälliga utgiftsprognoser eller brister i metoden att omvandla statens budgetutgifter till statlig konsumtion enligt nationalräkenskaperna. Regeringen konstaterade att det bara är de två förstnämnda faktorerna som har betydelse för det finansiella sparandet. Regeringen framhöll att statens budgetutgifter följs upp i budgetpropositionen och i årsredovisningen för staten och att det pågår ett kontinuerligt arbete för att förbättra prognos- och beräkningsmetoder.

Regeringen ansåg med detta att granskningsrapporten var slutbehandlad. Granskningsrapporten behandlades i finansutskottet. Utskottet noterade att regeringen har förtydligat redovisningen i de ekonomiska propositionerna om vilka antaganden som ligger till grund för de medelfristiga makroprognoserna. Utskottet underströk vikten av transparens och tydlighet i redogörelsen av vilka antaganden som görs och vilka effekter dessa antaganden kan få för den förväntade utvecklingen av de offentliga finanserna. Utskottet välkomnade att det pågår ett kontinuerligt arbete för att förbättra de prognos- och beräkningsmetoder som tillämpas. Utskottet föreslog att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?