Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten ansåg regeringen att granskningen bidrog till att fördjupa bilden av Akademiska Hus AB och lärosätenas arbete med lokalförsörjning. Granskningen gav även en fördjupad bild av hur arbetet med lokalförsörjning utvecklats över tid. Regeringen noterade att Riksrevisionen endast lämnat rekommendationer till lärosätena och Akademiska Hus AB, och inte till regeringen.

Regeringen tillsatte “Styr- och resursutredningen” i april 2017. Utredningen syftade till att skapa en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning samt resurstilldelning. Uppdraget skulle redovisas senast februari 2019. Detta var regeringens svar på Riksrevisionens iakttagelse om att regeringen på sikt bör överväga att utreda om den samlade prisomräkningen för lärosätenas lokalkostnader är effektiv och ändamålsenlig för staten. Regeringen ansåg att frågan om en eventuell ändring av den samlade prisomräkningen för lärosätenas lokalkostnader bör avvaktas, och behandlas i samband med Styr- och resursutredningen kommande betänkande. Orsaken till detta vara att utredningens förslag kunde leda till en revidering av resurstilldelningssystemet för universitet och högskolor.

Regeringen redogjorde för lärosätenas yttranden med anledning av Riksrevisionens rekommendation om att de lärosäten som saknar en aktuell lokalförsörjningsplan ska besluta om en sådan. Lärosätena svarade på Riksrevisionens uppgift om att det fanns en risk för ineffektivitet. Risken för ineffektivitet berodde enligt Riksrevisionen på att kontorsytor följdes upp i mindre omfattning än andra ytor och eftersom det fanns lokalytor utan kartlagd användning. Göteborgs universitet instämde inte med Riksrevisionens rekommendation, och Umeå universitet ställde sig tveksamt till rekommendationen. Sveriges lantbruksuniversitet redogjorde för vad det avsåg förbättra rörande mätning av lokalutnyttjande. Regeringen konstaterade att lärosätena mäter lokalutnyttjande på olika sätt och i varierande omfattning.

Regeringen redogjorde för Akademiska Hus AB:s yttrande angående Riksrevisionens rekommendationer om att ytterligare förstärka arbetet med att ta fram gemensamma incitament för sänkta kostnader för bolaget och lärosätena. Akademiska Hus AB delade Riksrevisionens bedömningar och iakttagelser, samt arbetade fortsatt med att skapa gemensamma incitament. Regeringen konstaterade att Akademiska Hus AB:s arbete bedrivs i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer.

I och med denna skrivelse betraktade regeringen rapporten som slutbehandlad.

Utbildningsutskottet meddelade i sitt betänkande att det välkomnade Riksrevisionens granskning. Likt regeringen ansåg utbildningsutskottet att granskningen bidrog till en fördjupad bild av lärosätenas och Akademiska Hus AB:s arbete med lokalförsörjning samt hur arbetet har utvecklats över tid. Riksdagen biföll utbildningsutskottets förslag att lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?