Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten välkomnade regeringen Riksrevisionens rekommendationer, men konstaterade samtidigt att förändringar av det aktuella slaget är komplexa.

Regeringen delade Riksrevisionens bedömning att prognosjämförelser är centrala för förtroendet för finanspolitiken och för efterlevnaden av det finanspolitiska ramverket. Samtidigt framhöll regeringen att bedömningen av varje nyckelvariabel bygger på en rad detaljer i underliggande antaganden och metodval som skiljer sig åt mellan olika prognosmakare. Mot den bakgrunden hade regeringen gett Finanspolitiska rådet i uppdrag att göra fördjupade analyser och utvärderingar av regeringens prognoser.

Gällande det bakåtblickande åttaårssnittet för det finansiella sparandet framhöll regeringen att det endast används för att i efterhand utvärdera om överskottsmålet uppnåtts och för att upptäcka systematiska avvikelser. Regeringen informerade att den avsåg att fortsätta arbetet med att öka tydligheten och transparensen i redovisningen.

Vidare meddelade regeringen att den stod fast vid sin tidigare bedömning att förhållandet mellan de offentliga utgifterna och framtida skatteuttag bara är en av flera omständigheter att beakta vid bedömningen av en ny nivå på utgiftstaket.

Finansutskottet framhöll i sitt betänkande att tydlighet och transparens är viktiga delar i det finanspolitiska ramverket. Utskottet noterade att regeringen ständigt strävar efter att öka tydligheten och transparensen i de ekonomiska propositionerna i den riktning som Riksrevisionen rekommenderade. Riksdagen biföll utskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?