Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen välkomnade Riksrevisionens granskning och konstaterade att en väl utformad aktiv arbetsmarknadspolitik bidrar till att fler kan komma i arbete. Vidare betonade regeringen att en effektiv och likvärdig förmedlingsverksamhet är central för en väl fungerande arbetsmarknad. Regeringen informerade om att den i regleringsbrevet för budgetåret 2020 gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda reformeringen av Arbetsförmedlingen. Uppdraget innebar att Arbetsförmedlingen ska utveckla mer enhetliga och träffsäkra arbetsmarknadspolitiska bedömningar i syfte att de arbetsmarknadspolitiska insatserna ska kunna användas mer effektivt, givet tillgängliga medel. Regeringen ansåg att Riksrevisionens iakttagelser är ett bidrag i detta arbete.

Regeringen avsåg inte att vidta några ytterligare åtgärder och förutsatte att Arbetsförmedlingen arbetar för att anslagsmedlen för förmedlingsverksamhet används effektivt. Detta då Riksrevisionen inte lämnade några rekommendationer avsedda för regeringen. I och med skrivelsen ansåg regeringen att rapporten var slutbehandlad.

Arbetsmarknadsutskottet välkomnade Riksrevisionens granskning. Utskottet delade regeringens uppfattning att granskningen utgör ett viktigt bidrag till Arbetsförmedlingens vidareutveckling av mer enhetliga och träffsäkra arbetsmarknadspolitiska bedömningar. Utskottet kunde konstatera att reformeringen av Arbetsförmedlingen pågår och ville betona vikten av att myndigheten reformeras ordnat och succesivt. Utskottet avslog ett motionsyrkande och föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna. Riksdagen biföll detta förslag.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?