Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Resultat

Riksrevisionen konstaterar att vår granskning har genererat iakttagelser inom liknande områden som Statskontoret gjorde i sin myndighetsanalys 2013. Riksrevisionen konstaterar också att vi i granskningen tagit emot synpunkter från Kommerskollegiums omvärld som i mångt och mycket överensstämmer med synpunkter som Statskontoret redovisade i sin myndighetsanalys. Riksrevisionens övergripande slutsats är att givet betydelsen av Kommerskollegiums verksamhet, finns det ett angeläget fortsatt utvecklingsbehov som regeringen och myndigheten behöver åtgärda.

Kommerskollegium inriktar inte informationsinhämtningen om företags erfarenheter på representativ information och det samlade svenska ekonomiska intresset

Enligt Riksrevisionen är följande ett grundläggande krav för att Kommerskollegiums informationsinhämtning ska vara effektiv i enlighet med myndighetens instruktion och myndighetsförordningens bestämmelse om att myndigheten ska hushålla väl med myndighetens medel. Kommerskollegiums informationsinhämtning behöver ske så att det finns representativ information med helhetsperspektiv från näringslivet.

I förhållande till företagspopulationen och det faktum att Kommerskollegiums uppgift är att utgå från det samlade svenska ekonomiska intresset visar granskningen följande. Kommerskollegium inhämtar information från ett litet antal företag i förhållande till företagspopulationen utan att någon bedömning gjorts av representativiteten. Varken regeringen eller Kommerskollegium verkar enligt Riksrevisionen i praktiken sträva efter högre effektivitet i informationsinhämtningen med avseende på det samlade svenska intresset. Riksrevisionen baserar denna slutsats på iakttagelser av hur frågan om representativitet behandlas i regeringens styrning och Kommerskollegiums verksamhet. Informationsinhämtningen riskerar enligt Riksrevisionen att vara ofullständig eller missvisande.

Enligt Riksrevisionen innebär detta sammantaget att de resurser som i dagsläget fördelas till informationsinhämtning om företags erfarenheter kan göra större nytta. Hushållningen av statens resurser kan förbättras genom genomtänkta och strategiska åtgärder.

Kommerskollegium följer inte systematiskt upp informationsinhämtning och stöd till företag för att utveckla verksamheten

Givet Kommerskollegiums uppdrag och de utmaningar som finns i att få företag att dela med sig av sina erfarenheter är följande en brist enligt Riksrevisionens bedömning. Kommerskollegium följer inte systematiskt upp, utvecklar inte och prövar inte metoder för informationsinhämtningen från och stödet till företag.

De resurser som i dagsläget fördelas till informationsinhämtning om företags erfarenheter och stöd till företag kan göra större nytta. Enligt Riksrevisionen innebär det att hushållningen av statens resurser kan förbättras genom genomtänkta och strategiska åtgärder.

Kommerskollegiums analys och stöd är okänt men uppskattat av dem som har kännedom

En grundläggande förutsättning för att myndighetens analyser och stöd ska vara effektiva är enligt Riksrevisionen att Kommerskollegiums stöd och bidrag är kända av företag. Granskningen visar att kännedomen om Kommerskollegium är mycket låg bland små och medelstora företag, och låg bland övriga företag.

Den uppskattning som Kommerskollegium får från företag och andra i omvärlden som haft kontakt med myndigheten, ger en indikation på vad som går förlorat när få företag känner till myndigheten. Eftersom det finns möjligheter att nå ut till fler genom till exempel digitala kanaler skulle effekten av de resurser som läggs på analys och stöd kunna bli större. När dessa möjligheter inte prövas fullt ut, kan det enligt Riksrevisionen vara så att resurser som i dagsläget fördelas till analys och stöd till företag kan göra större nytta. Hushållningen av statens resurser kan även inom detta område förbättras genom genomtänkta och strategiska åtgärder.

Regeringens och Kommerskollegiums återrapportering ger inte en bild av verksamhetens produktivitet, effektivitet och kvalitet

Regeringens resultatredovisning avseende Kommerskollegiums verksamhet är sammantaget allmänt hållen. Den tar inte upp konkret information som finns tillgänglig, exempelvis avseende det svenska Solvit-centrumets prestation eller utvecklingsbehov avseende länder och regioner som är särskilt problematiska för svenskt näringsliv. Solvit är en EU-övergripande funktion. Varje land som deltar i den inre marknaden har ett nationellt Solvit-centrum som tar emot anmälningar om och försöker lösa handelsproblem. Regeringens resultatredovisning innehåller inte specifik information om informationsinhämtningen om företags erfarenheter.

Ett utvecklingsarbete avseende Kommerskollegiums rapportering är inlett på myndigheten mot bakgrund av att regeringen har förtydligat styrningen av myndigheters rapportering. Riksrevisionens bedömning är dock att regeringen under den granskade tidsperioden särskilt avseende Solvit inte ställt återrapporteringskrav på Kommerskollegium som beaktar att resultatredovisningen ska ge en bild av produktivitet, effektivitet och kvalitet. Det gäller också frågor om mätning över tid med hjälp av mätbara mått eller indikatorer.

Regeringen och Kommerskollegium kan dra lärdomar av EU-kommissionens rapportering till Europarlamentet om handelsfrågor

Europeiska kommissionens (EU-kommissionens) rapportering till Europaparlamentet om handelshinder och EU-kommissionens rapportering om Solvit-funktionen innehåller enligt Riksrevisionens bedömning intressanta försök till effektanalys, redovisning av nyckeltal och jämförelser. Denna rapportering ger en konkret bild av nuläget i arbetet i förhållande till tidigare förhållanden och de utmaningar som kvarstår eller har tillkommit. Enligt Riksrevisionens bedömning är rapporteringen därför mer utvecklad och relevant än regeringens och Kommerskollegiums sammantagna rapportering inom området.

Uppdaterad: 26 mars 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?