Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen välkomnade Riksrevisionens granskningsrapport. Regeringen instämde med Riksrevisionens rekommendation om att öka andelen fleråriga riktade statsbidrag. Regeringen bedömde att det är viktigt att kommuner ges goda möjligheter att verkställa nya satsningar. Däremot menade regeringen att det vid beslut om ett statsbidrags varaktighet bör tas hänsyn till kommunens eller regionens förutsättningar, samt om förväntade effekter hinner uppnås. Om ambitionen med riktade statsbidrag uppnås menade regeringen att riktade statsbidrag i stället kan övergå till generella bidrag. Regeringen underströk att ändamålsenlig styrning behöver utformas utifrån vilka behov och förutsättningar som finns på lokal nivå, samt vad staten vill uppnå.

Regeringen bedömde Riksrevisionens rekommendation att göra analyser inför införandet av nya statsbidrag som värdefull. Därutöver ansåg regeringen att det fanns skäl att beakta andra aspekter, exempelvis hur olika statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden förhåller sig till varandra och till övrig styrning på området. Regeringen instämde med Riksrevisionens bedömning att det är viktigt att ha kunskap om de lokala behoven inför utformningen av statsbidragen. Regeringen underströk att det också är viktigt att ha förståelse för svårigheterna att ha ingående kunskap om de varierade lokala behoven.

Regeringen instämde med Riksrevisionens rekommendation om att förbättra uppföljningarna av statsbidragen. Dock menade regeringen att värdet av uppföljningarna bör balanseras mot den administrativa börda som de innebär för kommuner och regioner. Med anledning av Riksrevisionens iakttagelser har regeringen på flera områden inlett ett arbete med att utveckla en mer strategisk styrning med riktade statsbidrag. Regeringen meddelade att dessa insatser tar sikte på det som Riksrevisionen framfört i sina rekommendationer. Mot denna bakgrund ansåg regeringen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Finansutskottet välkomnade Riksrevisionens granskning och såg positivt på regeringens vidtagna åtgärder. Mot denna bakgrund föreslog finansutskottet att lägga skrivelsen till handlingarna och att de motioner som lämnats skulle avslås. Riksdagen biföll finansutskottets förslag.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?