Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen instämde med Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och ansåg att granskningen utgör ett viktigt underlag i regeringens dialog med myndigheterna. Regeringen meddelade att den delar Riksrevisionens bedömning om att regeringens uppdrag till Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är ett steg i rätt riktning. Detta med anledning av Riksrevisionens iakttagelse att de granskade arbetsgivarna inte upprättar planer för återgång i arbete i förväntad utsträckning och att avsteg från att upprätta planer sällan dokumenteras. Uppdraget innebär att ISF ska utvärdera om en plan för återgång i arbete bidrar till att stärka individens möjligheter till rehabilitering, och ökar förutsättningarna för en tidigare återgång i arbete. ISF ska bland annat följa upp och utvärdera hur Försäkringskassan använder arbetsgivares planer för handläggning och uppföljning (S2019/03299).

Regeringen framhöll att Försäkringskassan behöver säkerställa att behovet av rehabiliteringsinsatser utreds och vidtas så tidigt som möjligt, vid behov. Detta med anledning av Riksrevisionens iakttagelse att Försäkringskassan i flera fall saknar information om arbetsgivarnas insatser vid handläggningen av sjukpenningärenden. Regeringen meddelade att den i september 2020 gav Försäkringskassan i uppdrag att redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa kvaliteten i handläggningen av ärenden där sjukpenning från dag 180 i sjukperioden nekas (S2020/06863). I uppdraget ingår även att redovisa vilka åtgärder som har vidtagits, och kommer att vidtas, för att säkerställa att behovet av rehabiliteringsinsatser utreds och vid behov utförs så tidigt som möjligt utifrån omständigheterna i ärendet.

Regeringen bedömde att Riksrevisionens granskning bidrar med värdefull kunskap om behovet av att myndigheterna vidareutvecklar sin samverkan. Detta med anledning av Riksrevisionens iakttagelse att övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen efter nekad sjukpenning inte fungerar effektivt. Regeringen meddelade vidare att den kommer följa myndigheternas arbete med att vidareutveckla sin samverkan så att de ger ett bra stöd för att kunna återgå eller ställa om till ett nytt arbete.

Vidare konstaterade regeringen att Riksrevisionens granskning saknar könsuppdelad statistik och därför saknar iakttagelser ur ett jämställdhetsperspektiv. Regeringen menade att det hade varit relevant att undersöka könsuppdelad statistik eftersom det är en högre andel kvinnor än män som nekas sjukpenning. Regeringen meddelade att den gett Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga och analysera sysselsättningen och försörjningen bland kvinnor och män som nekas sjukpenning (S2019/05315). Regeringen ansåg i och med skrivelsen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Socialförsäkringsutskottet föreslog, med anledning av ett antal motionsyrkanden, att riksdagen skulle lämna ett tillkännagivande om att regeringen snarast bör ta ett helhetsgrepp för att underlätta återgång i arbete för den som nekats sjukpenning. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden och lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?