Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Litteratur

Danielsson m.fl., Utvärdering av ändamålsenligheten i Sidas arbete med insatshantering – Slutrapport, 2016.

Ekonomistyrningsverket och Statskontoret, Verksamhetsanpassad styrning - en översyn av regeringens styrning och Sidas interna effektivitet, ledning och uppföljning, 2020.

Riksrevisionen, Revisionsrapport, Intern styrning och kontroll i hanteringen av biståndsinsatser samt upphandling 2011, 2012.

Riksrevisionen, Revisionsrapport, Intern styrning och kontroll samt Sidas årsredovisning 2013, 2014.

Riksrevisionen, Revisionsrapport, Intern styrning och kontroll samt Sidas årsredovisning 2012, 2013.

Riksrevisionen, Sida-finansierad myndighetssamverkan – goda förutsättningar för biståndseffektivitet? (RiR 2017:36), 2017.

Riksrevisionen, Sidas garantiverksamhet – statens arbete med garantier inom svenskt bistånd (RiR 2020:21), 2020.

Sida, Anvisning för Strategiplan, 2021-01-28.

Sida, Anvisning för Strategiplan, för strategiplaneringen 2020–2022, u.å.

Sida, Anvisning för Strategiplan, för strategiplaneringen 2021–2023, u.å.

Sida, Anvisningar VP 2019–2021, u.å.

Sida, Guidance on Programme-Based Approaches, 2008.

Sida, Mall för Strategiplan 2019–2021, u.å.

Sida, Operationalisering av Sidas strategier och löpande portföljstyrning, Internrevisionsrapport 19/05, 2020.

Sida, Regel för att hantera biståndsinsatser, 2019-09-02, 2019.

Sida, Regel för att hantera biståndsinsatser, 2021-04-23, 2021.

Sida, Rekommendationer inför kommande strategiperiod, Missiv till skrivelse till regeringen i samband med överlämning av fördjupade strategirapporter,
2021-03-11, 2021.

Sida, Results Based Financing Approaches (RBFA) – what are they?, 2015.

Sida, Sidas årsredovisning 2019, 2020.

Sida, Sidas årsredovisning 2020, 2021.

Sida, Statistical handbook, 2021.

Sida, Utskrift av Trac med frågor och hjälptexter, 2016-09-06, 2016.

Sida, Utskrift av Trac med frågor och hjälptexter, 2021-04-23, 2021.

Sida, Verksamhetsplan 2019–2021, u.å.

Sida, Verksamhetsplan 2020–2022, u.å.

Sida, Verksamhetsplan 2021–2023, u.å.

Sida, Verksamhetsplan för Sida 2018, u.å.

Sida, UNDP-LOGO Local Governance Afghanistan 2016-2020, Beredning av insats, u.å.

Sida, UNESCO Education Support 2018-2021, Beredning av insats, 2018-05-04, 2018.

Sida, WHO Core voluntary contribution 2018-2019, Beredning av insats, 2018.

Författningar

Budgetlag (2011:203).

Myndighetsförordning (2007:515).

Förordning (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Riksdagstryck

Bet. 2014/15:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Bet. 2015/16:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Bet. 2016/17:UU11 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt

bistånd, rskr. 2016/17:235.

Prop. 1995/96:220 Lag om statsbudgeten, bet. 1996/97:KU3, prot. 1996/97:25.

Prop. 2002/03:122, Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112.

Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, bet. 2009/10:FiU38, s. 19, rskr. 2009/10:315.

Prop. 2018/19:1 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Prop. 2019/20:1 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Skr. 2016/17:60 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, bet. 2016/17:UU11, rskr. 2016/17:235.

Regeringsbeslut

Bilaga till regeringsbeslut UF2013/41712/UD/USTYR. Riktlinjer för resultatstrategier inom Sveriges internationella bistånd.

Bilaga till regeringsbeslut UD2017/21053/IU. Riktlinjer för strategier inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Regeringsbeslut UD2017/03562/IU, UD2017/19761/PLAN (delvis), UD2017/20132/IU (delvis) m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Regeringsbeslut UD2019/03933/IU, UD2019/09543/IU, UD2019/18963/PLAN (delvis) m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Regeringsbeslut UD2021/03163, UD2021/12174, UD2021/17889 (delvis) m.fl.

Utrikesdepartementet, Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014–2019, bilaga till regeringsbeslut UF2014/40174/UD/ASO

Utrikesdepartementet, Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling (referens till regeringsbeslut saknas).

Utrikesdepartementet, Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling 2018–2022 (referens till regeringsbeslut saknas).

Utrikesdepartementet, Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016–2021, bilaga till regeringsbeslut UD2016/11352/AF

Utrikesdepartementet, Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala 2016–2020, bilaga till regeringsbeslut UD2016/17218/AME

Utrikesdepartementet, Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zambia 2018–2022 (referens till regeringsbeslut saknas.)

Webbsidor

OECD-DAC, ”DAC Statistics: Classification by type of Aid”, https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/type-aid.htm, hämtad 2020-11-18.

Sida, ”Covidrapport: Biståndet än viktigare till följd av pandemin”, https://www.sida.se/om-sida/presskontakter/pressmeddelande-och-pressinbjudningar/covidrapport-bistandet-an-viktigare-till-foljd-av-pandemin, hämtad 2022-03-14.

Sida, ”Om Sida”, https://www.sida.se/om-sida, hämtad 2021-03-03.

Sida, ”Organisation”, https://www.sida.se/om-sida/organisation,
hämtad 2021-10-25.

Sida, ”Så styrs Sida”, https://www.sida.se/om-sida/sa-styrs-sida, hämtad 2021-10-25

Sida, ”Sidas arbete med garantier”, https://www.sida.se/partner-till-sida/naringslivet/garantier, hämtad 2020-11-18.

Sida, ”Stöd till svenska strategiska partnerorganisationer”, https://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/aktorsgrupper/Civila-samhallet-organisationer/Stod-till-svenska-strategiska-partnerorganisationer/,
hämtad 2020-11-04.

Uppdaterad: 12 maj 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?