Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Författningar med mera

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU.

Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.

Förordning (2010:186) med instruktion för Trafikanalys.

Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Regeringsbeslut I2021/01904, I2021/01876 (delvis), I2021/00336, Uppdrag att ta fram förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen och möjlighet att ta fram länsplaner för regional transportinfrastruktur (rskr. 2020/21:409).

Regeringsbeslut I2021/02468. Uppdrag att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län.

Regeringsbeslut I2022/01294 m.fl., Fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033, beslut om byggstarter 2022–2024, beslut om förberedelse för byggstarter 2025–2027 samt fastställelse av definitiva ekonomiska ramar för trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033 (rskr. 2020/21:409).

Regeringsbeslut I2022/02416, Uppdrag att avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg, snarast avsluta projektet Hässleholm–Lund samt pausa projektet Göteborg–Borås.

Regeringsbeslut I2022/02417, Uppdrag att identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder i genomförandet av projektet Ostlänken.

Regeringsbeslut I2022/02418, Uppdrag att utreda åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås.

Regeringsbeslut I2022/02419, Uppdrag att utreda kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne.

Regeringsbeslut LI2023/03474, Uppdrag att planera för åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås.

Regeringsbeslut LI2023/03475, Uppdrag att planera för åtgärder i järnvägssystemet i Skåne samt ändring av den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033.

Regeringsbeslut N2009/6374/TE, N2008/8869/TE (delvis), Fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet samt fastställelse av definitiva ekonomiska ramar för transportslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2010–2021.

Regeringsbeslut N2013/2815/TE 2013-05-30, Uppdrag att kvalitetsgranska förslag inom åtgärdsplaneringen, m.m.

Regeringsbeslut N2014/1779/TE, m.fl., Fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025, beslut om byggstarter 2014–2016, beslut om förberedelse för byggstarter 2017–2019 samt fastställelse av definitiva ekonomiska ramar för trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025 (rskr. 2012/13:119).

Regeringsbeslut N2017/04671/TIF 2017-07-06, Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur.

Regeringsbeslut N2018/03462/TIF, m.fl., Fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029, beslut om byggstarter 2018–2020, beslut om förberedelse för byggstarter 2021–2023 samt fastställelse av definitiva ekonomiska ramar för trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2018–2029 (rskr. 2016/17:101)

Rapporter

Riksrevisionen, Kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar, RiR 2021:22, Riksrevisionen, 2021.

Trafikanalys, Kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033, rapport 2022:7, Trafikanalys, 2022.

Trafikverket, Analys och kvalitetssäkring av införandet av ERTMS i det svenska järnvägssystemet – Slutredovisning, publikationsnummer 2021:243, Trafikverket, 2021.

Trafikverket, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 7.1, kapitel 12 Samhällsekonomisk värdering av klimatutsläpp, Version 2023-02-01, Trafikverket, 2023.

Trafikverket, Bilaga 1, Nationell plan för transportinfrastrukturen 2018–2029, Trafikverket, 2018.

Trafikverket, Bilaga 1, Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033, Trafikverket, 2022.

Trafikverket, Effektbedömning av trimningsåtgärder (SINV) med en totalkostnad på 50 – 100 miljoner kronor, TDOK 2020:0207, Trafikverket, 2020.

Trafikverket, ETCS införandeplan – Vägledning till nationell implementationsplan, TRV2023/48910, Trafikverket, 2023.

Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033, publikationsnummer 2021:186, Trafikverket, 2021.

Trafikverket, Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av nationell plan 2018–2029, Version 1.0, publikationsnummer 2020:271, Trafikverket, 2021.

Trafikverket, Kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne - Redovisning av regeringsuppdrag, publikationsnummer 2023:108, Trafikverket, 2023.

Trafikverket, Kostnadsreducerande åtgärder i genomförandet av Ostlänken - Redovisning av regeringsuppdrag, publikationsnummer 2023:109, Trafikverket, 2023.

Trafikverket, Namngivna investeringar - Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033, publikationsnummer 2021:224, Trafikverket, 2021.

Trafikverket, Nationell plan för transportinfrastrukturen 2018–2029 Sammanställning och läsanvisning, TRV 2018/63947, Trafikverket, 2018.

Trafikverket, Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 Sammanställning och läsanvisning, TRV 2021/79143, Trafikverket, 2022.

Trafikverket, Norrbotniabanan Skellefteå-Luleå ny järnväg, Samlad effektbedömning ärendenummer TRV 2020/66057; TRV 2019/41890, Trafikverket, 2022.

Trafikverket, Planförslagens samlade effekter - Utifrån förslag till nationell plan och preliminära länsplaner för transportinfrastrukturen 2022–2033, publikationsnummer 2022:019, Trafikverket, 2022.

Trafikverket, Trafikverkets hantering av ”Wider Economic Impacts” och analys av regionalekonomisk utveckling, publikationsnummer PLe 2017:02, Trafikverket, 2017.

Trafikverket, Namngivna investeringar - Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033, publikationsnummer 2021:224, Trafikverket, 2021.

Trafikverket, Utredning av åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås - Redovisning av regeringsuppdrag, publikationsnummer 2023:110, Trafikverket, 2023.

Trafikverket, Årsredovisning 2010, Trafikverket, 2011.

Trafikverket, Årsredovisning 2011, Trafikverket, 2012.

Trafikverket, Årsredovisning 2012, Trafikverket, 2013.

Trafikverket, Årsredovisning 2013, Trafikverket, 2014.

Trafikverket, Årsredovisning 2014, Trafikverket, 2015.

Trafikverket, Årsredovisning 2015, Trafikverket, 2016.

Trafikverket, Årsredovisning 2016, Trafikverket, 2017.

Trafikverket, Årsredovisning 2017, Trafikverket, 2018.

Trafikverket, Årsredovisning 2018, Trafikverket, 2019.

Trafikverket, Årsredovisning 2019, Trafikverket, 2020.

Trafikverket, Årsredovisning 2020, Trafikverket, 2021.

Trafikverket, Årsredovisning 2021, Trafikverket, 2022.

Trafikverket, Årsredovisning 2022, Trafikverket, 2023.

Trafikverket, Trafikverkets hantering av ”Wider Economic Impacts” och analys av regionalekonomisk utveckling, PM PLe 2017:02, Trafikverket, 2017.

Artiklar

Bondemark m.fl., ”De samlade effektbedömningarnas roll i framtagandet av Trafikverkets förslag till nationell plan”, Nr 2018:4, CTS-Centre for Transport Studies Stockholm (KTH och VTI), 2018.

Eliasson m.fl., “Does Benefit–Cost Efficiency Influence Transport Investment Decisions?”, Journal of Transport Economics and Policy (JTEP) 49.3: 377–396, 2015.

Riksdagstryck

Bet. 2009/10:KU10, Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Bet. 2020/21:TU16, Framtidens infrastruktur.

Prop. 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257.

Prop. 2011/12:118, Planeringssystem för transportinfrastruktur, bet. 2011/12:TU13, rskr 2011/12:257.

Prop. 2020/21:151, Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige, bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409.

Prop. 2021/22:1, Budgetpropositionen för 2022, Utgiftsområde 22.

Prop. 2023/24:1, Budgetpropositionen för 2024, Utgiftsområde 22.

Uppdaterad: 19 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?