Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Litteratur, rapporter och artiklar

Energimyndigheten, Drivmedel 2021, Resultat och analys av rapportering enligt regelverken för hållbarhetskriterier, reduktionsplikt och drivmedelslag, ER 2022:08, 2022.

Energimyndigheten, Förslag till styrmedel för ökad andel biodrivmedel i bensin och diesel, ER 2016:30, 2016.

Energimyndigheten, Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, ER 2017:07, 2017.

Energimyndigheten, Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten – reduktionspliktens utveckling 2021–2030, ER 2019:27, 2019.

Energimyndigheten, Kontrollstation för reduktionsplikten 2022, ER 2022:07, 2022.

Energimyndigheten, Scenarier över Sveriges Energisystem 2020, ER 2021:6, 2021.

Energimyndigheten, Styrmedel för nya biodrivmedel – behov och utformning av styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med nya tekniker, ER 2021:22, 2021.

Energimyndigheten, Samordningsuppdrag för omställning av transportsektorn till fossilfrihet – slutrapport, ER 2020:17, 2020.

Energimyndigheten, Styrmedel för nya biodrivmedel. Behov av utformning av nya styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med nya tekniker, ER 2021:22, 2021.

Energimyndigheten, Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för rena och höginblandade flytande biodrivmedel under 2022, dnr: 2022–002903, 2023.

Energimyndigheten, Energimyndighetens årsredovisning 2015, ER 2016:01, 2016.

Energimyndigheten, Energimyndighetens årsredovisning 2016, ER 2017:01, 2017.

Energimyndigheten, Energimyndighetens årsredovisning 2017, ER 2018:01, 2018.

Energimyndigheten, Energimyndighetens årsredovisning 2018, ER 2019:01, 2019.

Energimyndigheten, Energimyndighetens årsredovisning 2019, ER 2020:01, 2020.

Energimyndigheten, Energimyndighetens årsredovisning 2020, ER 2021:01, 2021.

Energimyndigheten, Energimyndighetens årsredovisning 2021, ER 2022:01, 2022.

Energimyndigheten, Energimyndighetens årsredovisning 2022, ER 2023:01, 2023.

Energimyndigheten, Budgetunderlag 2016–2018, Statens energimyndighet, 2015.

European Court of Auditors (ECA), The EU system for the certification of sustainable biofuels, Special report no 18, 2016.

Ekonomistyrningsverket, Vägledning – tänka efter för, konsekvensutredning vid regelgivning, 2015, ESV 2015:19.

International Council on Clean Transportation (ICCT), Waste not want not – Understanding the greenhouse gas implications of diverting waste and residual materials to biofuel production, 2017.

IVL, HVO100 - analys av nuläge och framtida utveckling, rapport C 709, 2022.

Jeswani HK, Chilvers A, Azagapic A, Environmental sustainability of biofuels: a review, 2020, Proc. R. Soc. A476.

Klimatpolitiska rådet, Klimatpolitiska rådets rapport 2019, rapport nr 2, 2019.

Klimatpolitiska rådet, Klimatpolitiska rådets rapport 2022, rapport nr 5, 2022.

Konjunkturinstitutet, Miljö, politik och ekonomi 2022 – fit for 55, 2022.

Naturvårdsverket, Uppdaterade målscenarier som visar hur målen i det svenska klimatpolitiska ramverket skulle kunna nås, NV-07655-21, 2021.

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket, Förslag för ökade kolsänkor i skogs- och jordbrukssektorn, underlagsrapport om LULUCF inom regeringsuppdraget om näringslivets klimatomställning, Naturvårdsverket rapport 7059, 2022.

Riksrevisionen, Biodrivmedel för bättre klimat – Hur används skattebefrielsen? RiR 2011:10, 2011.

Trafikanalys, Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning, rapport 2022:14, 2022.

Trafikverket, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037, rapport 2020:186, 2020.

Trafikverket, Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter, rapport 2020:080, 2020.

Utredningar

SOU 2013:84, Fossilfrihet på väg, 2013.

SOU 2021:48, I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040, 2021.

SOU 2023:15, Förnybart i tanken - ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi, delbetänkande av Bioekonomiutredningen, 2023.

Riksdagstryck

Bet. 1990/91:KU7, riksdagens snabbprotokoll 1990/91:24 den 14 november 1990.

Bet. 1996/97:JuU14, riksdagens snabbprotokoll 1996/97:94 den 23 april 1997.

Bet. 2009/10:KU10, rskr. 2009/10:173.

Bet. 2013/14:KU10, rskr. 2013/14:142.

Bet. 2017/18:TU13, rskr. 2017/18:263.

Prop. 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257.

Prop. 2011/12:1, Budgetproposition för 2012, bet. 2011/12:MJU1, rskr. 2011/12:99.

Prop. 2015/16:1, Budgetpropositionen för 2016, bet. 2015/16FiU1, rskr. 2015/16:51.

Prop. 2016/17:146, Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320.

Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

Prop. 2019/20:65, En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan, bet. 2019/20:MJU16, rskr. 2019/20:314.

Prop. 2021/22:243, Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023, bet. 2021/22:MJU31, rskr. 2021/22:452.

Prop. 2020/21:180, Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019, bet. 2020/21:MJU23, rskr. 2020/21:411.

Regeringsbeslut M2018/01944/Ee, Uppdrag att utreda vissa frågor gällande systemet med reduktionsplikt.

Regeringsbeslut I2021/03316, Uppdrag att ta fram underlag för kontrollstation 2022 inom ramen för systemet med reduktionsplikt på bensin, diesel och flygfotogen.

Regeringskansliet, Propositionshandboken, 1997, Ds 1997:1.

Regeringskansliet, Riktlinjer för arbetet med konsekvensutredningar i Regeringskansliet, 2008-06-13.

Regeringskansliet, Tidslinje för reduktionspliktens tillkomst och förändringar, Promemoria, 2022-08-24.

Regeringskansliet, Bättre konsekvensutredningar, 2022. Ds 2022:22.

Författningar

Drivmedelslagen (2011:319).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 av den 30 juni 2021 om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordningarna (EG) nr 401/2009 och (EU) 2018/1999 (europeisk klimatlag).

Förordning (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.

Klimatlagen (2017:720).

Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.

Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Lag (1994:1776) om skatt på energi.

Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet.

Statens energimyndighets föreskrifter om reduktion av växthusgaser från vissa fossila drivmedel (STEMFS 2018:2).

Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen (STEMFS 2021:7).

Remissvar

Drivkraft Sverige, Remissvar Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation, 2021.

Drivkraft Sverige, Remissvar Promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation, 2019.

OKQ8 Scandinavia, Remissvar Promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle, 2017.

Skogsindustrierna, Remissvar Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation, 2021.

Skogsindustrierna, Remissvar Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation, 2019.

SPBI, Remissvar Promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle, 2017.

St1, Remissvar Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation, 2019.

Trafikverket, Remissvar Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation, 2021.

Transportföretagen, Remissvar Promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation, 2019.

Webbsidor

Dagens Nyheter, ”Vi sänker reduktionsplikten – för barnfamiljernas skull”, https://www.dn.se/debatt/vi-sanker-reduktionsplikten-for-barnfamiljernas-skull/, hämtad 2023-05-15.

Naturvårdsverket, ”Biogena koldioxidutsläpp och klimatpåverkan”, https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-skogen/biogena-koldioxidutslapp-och-klimatpaverkan/, hämtad 2023-03-13.

Naturvårdsverket, ”Sveriges del av EU:s klimatmål”, https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/sveriges-klimatarbete/sveriges-del-av-eus-klimatmal/ , hämtad 2023-04-12.

OKQ8, ”Priser”, https:// www.okq8.se/~/media/dokument-foretag/drivmedel/prishistorik-foretag_2.xlsx, hämtad 2023-01-26.

Uppdaterad: 20 juni 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?