Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Litteratur, rapporter med mera

4c Strategies, ”Kompetensbristen inom cybersäkerhet – en nationell utmaning” https://www.4cstrategies.com/nordic/kompetensbristen-inom-cybersakerhet/, hämtad 2022-05-23.

Almega, Tjänsteföretagen och Stärkt cybersäkerhet i Sverige, 2022.

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2018-07-12 I:11.

Central Intelligence Agency (CIA), ”Producing Timely Tailored Finished Intelligence: Writing for the Consumer”, https://irp.fas.org/offdocs/dcid17m.htm, hämtad 2023-01-30.

Computer Sweden, ”Kritik mot regeringens utredning om it-säkerhet: För mycket myndighetsfokus”, https://computersweden.idg.se/2.33337/1.615935/kritik-mot-regeringens-utredning-om-it-sakerhet--for-mycket-myndighetsfokus, hämtad 2023-02-07, 2015.

Direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen.

Enisa, An Evaluation Framework for National Cyber Security Strategies, 2014. https://www.enisa.europa.eu/publications/an-evaluation-framework-for-cyber-security-strategies.

Enisa, NCSS Good Practice Guide. Designing and Implementing National Cyber Security Strategies, 2016. https://www.enisa.europa.eu/publications/ncss-good-practice-guide.

Europaparlamentet, ”Cybersäkerhet: vikten av att minska kostnaderna för cyberattacker”, https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20211008STO14521/varfor-ar-cybersakerhet-viktigt-for-eu, hämtad 2022-06-08, 2021.

Franke, U, Cybersäkerhet för en uppkopplad ekonomi, Entreprenörskapsforum, 2020.

Försvarets radioanstalt, Årsrapport 2022, 2023.

Försvarets radioanstalt, Årsrapport 2020, 2021.

Försvarsmakten/Must, Årsöversikt 2022, 2023.

Försvarsmakten Försvarsmaktens faktagranskning av Riksrevisionens rapportutkast, 2023.

Gemensam beredning 2018-05-07 av regeringsbeslut om: Uppdrag att ta fram och genomföra en gemensam informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022.

Handling från FRA till Fö/SUND daterad 2018-05-07.

Information Sharing and Analysis Organization Standards Organization, https://www.isao.org/.

Justitiedepartementet, Information till PM om vissa it-incidenter, PM från L4, riktad till chefsleden uppåt i Ju.

Klimburg, Alexander (red.), National cyber security framework manual, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2012.

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform.

Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Länsstyrelserna, ”Uppdrag till länsstyrelserna att redovisa regionala lägesbilder till Regeringskansliet” https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2022-03-11-uppdrag-till-lansstyrelserna-att-redovisa-regionala-lagesbilder-till-regeringskansliet.html, hämtad 2023-02-07, 2022.

Motion till riksdagen 2021/22:3245 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C), Cybersäkerhet och cyberförsvar, Motion 2021/22:3639 av Pål Jonson m.fl. (M).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”Aktuella EU-regleringar för informations- och cybersäkerhetsområdet”, https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/eus-cyberregleringar/, hämtad 2023-04-09.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen, publicerad i juni 2022.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter (MSBFS 2020:6).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter (MSBFS 2020:7).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rapportering av it-incidenter för statliga myndigheter (MSBFS 2020:8).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”Infosäkkollen”, https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/systematiskt-informationssakerhetsarbete/infosakkollen, hämtad 2023-03-09.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”It-incidentrapportering för statliga myndigheter”, https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/it-incidentrapportering-for-statliga-myndigheter, hämtad 2023-02-08.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete”, https://www.informationssakerhet.se/siteassets/metodstod-for-lis/1.-om-metodstodet/vagledning-utforma-klassningsmodell_kommentarsperiod.pdf, hämtad 2023-03-29.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s roll och ansvar inom NIS, 2021.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nationell strategi för systematisk övningsverksamhet. För krisberedskap och civilt försvar, 2020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, När kriget kom nära: årsrapport it-incidentrapportering 2022, 2023.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Promemoria Initiativ på EU-nivå av relevans för säkerhet i Sverige och EU – fokus informations- och cybersäkerhet, 2023-03-20.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap m.fl., Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022, redovisning mars 2022, 2022.

Oltsik, J, The Life and Times of Cybersecurity Professionals 2020, ESG, ISSA, 2020.

Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur (PTSFS 2021:3).

PwC, Nordic Cyber Crime Survey 2020, 2020.

Regeringsförklaringen 21 januari 2019.

Regeringskansliet, Arbetsgrupper och andra osjälvständiga organ inom Regeringskansliet SB PM 2021:02.

Regeringskansliet, Promemoria 20230323 Svar på frågan från Riksrevisionen om faktagranskning av utkastet till granskningsrapporten Regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet, 2023.

Regeringskansliet Näringsdepartementet, Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020, 2020.

Regeringskansliet, Beredning av ärendet, https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/sa-arbetar-regeringen-och-regeringskansliet/regeringsarende/beredning-av-arendet/, hämtad 2023-02-08.

Regeringskansliet, Två nya departement startar upp, https://www.regeringen.se/artiklar/2023/01/tva-nya-departement-startar-upp/, hämtad 2023-02-08, 2023.

Riksrevisionen, Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen, RiR 2014:23.

Riksrevisionen, Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn – stora utmaningar för polis och åklagare, RiR 2021:25.

Riksrevisionen, It-relaterad brottslighet – polis och åklagare kan bli effektivare, RiR 2015:21.

Riksrevisionen, Livsmedels- och läkemedelsförsörjning: samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner, RiR 2018:6.

Rumelt, Richard P., Good strategy, bad strategy: the difference and why it matters, Profile Books, 2011.

Rådslutsatser om EU:s samordnade insatser vid storskaliga cyberincidenter antogs juni 2018 (10086/18 Cyber 139).

Schwarz, Å, ”Kompetensbristen inom cybersäkerhet skenar”, https://blogg.knowit.se/cybersakerhet-och-juridik/kompetensbristen-inom-cybers%C3%A4kerhet-skenar, hämtad 2022-05-23, 2020.

SOFF, Näringslivets syn på Sveriges kommande nationella cybersäkerhetscenter, skrivelse till Regeringskansliet 20-04-23.

Statskontoret, Regeringens styrning i tvärsektoriella frågor: en studie om erfarenheter och utvecklingsmöjligheter, OOS 44, 2022.

Sundström, G, Att tala med en röst: en studie av hur EU-medlemskapet påverkar samordningen inom regeringskansliet, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet, 1999.

Svenskt Näringsliv, Företagen och it-säkerheten – hotbilder, motåtgärder och behov, 2021.

Sveriges Riksbank, Finansiell stabilitetsrapport 2021:2, 2021.

Säkerhetspolisen, Årsbok 2022, 2023.

Wiktorin, Johan (red), Cyberförsvaret – en introduktion, Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Stockholm, 2022.

Utredningar

Ds 2017:66 Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025.

SOU 2005:71 Informationssäkerhetspolitik: organisatoriska konsekvenser: slutbetänkande.

SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten.

SOU 2016:57 Säkerhet i ny tid: betänkande av utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten.

SOU 2017:75 Datalagring - brottsbekämpning och personlig integritet.

SOU 2017:89 Hemlig dataavläsning - ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet.

SOU 2017:100 Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov.

SOU 2021:63 Sveriges säkerhet: behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem.

Regeringsbeslut och regleringsbrev

Regeringens deklaration vid 2023 års utrikespolitiska debatt i riksdagen onsdagen den 15 februari 2023.

Regeringsbeslut Fi2017/03084/DF Uppdrag att föreslå en förvaltningsmodell för skyddade it-utrymmen

Regeringsbeslut Fi2017/03257/DF, Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig IT-drift.

Regeringsbeslut Fi2022/01168, Uppdrag att lämna förslag till ytterligare åtgärder som bedöms ändamålsenliga för att stärka den digitala motståndskraften i den finansiella sektorn.

Regeringsbeslut Fö2019/01330, Uppdrag om fördjupad samverkan inom cybersäkerhetsområdet genom ett nationellt cybersäkerhetscenter.

Regeringsbeslut I2019/01963/D, Uppdrag att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens.

Regeringsbeslut I2019/0414/D, Uppdrag att ta fram ett förslag till riskanalys avseende nationell 5Ginfrastruktur i enlighet med Europeiska kommissionens rekommendation IT-säkerhet i 5G-nät.

Regeringsbeslut I2020/01087/D, Uppdrag att kartlägga hot och risker för elektroniska kommunikationsnät samt föreslå lämpliga åtgärder för att reducera riskerna.

Regeringsbeslut Ju2016/05127, Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten att fördjupa samverkan gällande inrapporterade och polisanmälda it-incidenter.

Regeringsbeslut Ju2017/05786/L4, Uppdrag att förbereda genomförandet av direktivet 2016/1148/EU om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen.

Regeringsbeslut Ju2017/05787/SSK, Uppdrag till samtliga bevakningsansvariga myndigheter att analysera och bedöma informationssäkerheten i den egna verksamheten.

Regeringsbeslut Ju2017/05788/SSK, Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bidra till ökad kunskap om informationssäkerheten hosbevakningsansvariga myndigheter.

Regeringsbeslut Ju2017/05789/SSK, Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bidra till ökad kunskap och samverkan på informationssäkerhetsområdet.

Regeringsbeslut Ju2018/01866/SSK, Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att stärka allmänhetens samt små och medelstora företags motståndskraft mot it-incidenter.

Regeringsbeslut Ju2018/02265/SSK, Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att förbättra kommunernas informationssäkerhet i samarbete med länsstyrelserna.

Regeringsbeslut Ju2018/03737/SSK, Uppdrag om en samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022.

Regeringsbeslut Ju2018/05292 (delvis), Ju2021/02005, Uppdrag till Försvarsmakten och Säkerhetspolisen om kompetensförsörjningen inom säkerhetsskyddsområdet.

Regeringsbeslut Ju2019/03057/SSK, Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att genomföra riktade utbildningsinsatser på informationssäkerhetsområdet till offentlig sektor.

Regeringsbeslut Ju2019/03058/SSK, Ju2019/02421/SSK, Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen.

Regeringsbeslut Ju2020/00378/PO, Uppdrag till Polismyndigheten att vidta åtgärder rörande kompetensförsörjning och kompetensutveckling avseende bekämpning av it-relaterad brottslighet.

Regeringsbeslut Ju2021/01245 Uppdrag till Försvarsmakten och Säkerhetspolisen att vidta åtgärder inför etableringen av ett nytt tillsynssystem inom säkerhetsskyddsområdet.

Regeringsbeslut Ju2021/03097, Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att vidta förberedelser för att bli nationellt samordningscenter kopplat till det europeiska kompetenscentret för cybersäkerhet.

Regeringsbeslut Ju2022/01292, Uppdrag till MSB att genomföra en informationskampanj till allmänhet och företag om informations- och cybersäkerhet.

Regeringsbeslut Ju2022/02042 Uppdrag att föreslå utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet.

Regeringsbeslut Ju2022/02143, Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att lämna en sammanfattande redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser.

Regeringsbeslut Ju2022/02219, Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att stärka funktionen CERT-SE samt utveckla och förenkla det stöd som lämnas inom informations- och cybersäkerhetsområdet.

Regleringsbrev för Försvarets materielverk 2017–2022.

Regleringsbrev för Försvarets radioanstalt 2017–2022.

Regleringsbrev för Försvarshögskolan 2018 och 2019.

Regleringsbrev för Försvarsmakten 2017–2022.

Regleringsbrev för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2017–2022.

Regleringsbrev för Polismyndigheten 2017–2022.

Regleringsbrev för Post- och telestyrelsen 2017–2022.

Regleringsbrev för Säkerhetspolisen 2017–2022.

Regleringsbrev för Upphandlingsmyndigheten 2018.

Regleringsbrev för Vetenskapsrådet 2021 och 2022.

Författningar med mera

Bet.1995/96:TU19, Informationsteknikens användning.

Bet. 2014/15:FöU11, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020, rskr. 2014/15:251.

Bet. 2017/18:FÖU4, Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet.

Bet.2020/21:FiU1, Statens budget för 2021, rskr.2020/21:63.

Bet. 2020/21:FöU4, Totalförsvaret 2021–2025.

Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet.

Förordning (2007:854) med instruktion för Försvaret materielverk.

Förordning om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt, SFS 2022:776.

Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen.

Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Förordning (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen.

Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

Prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap.

Prop. 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning: Sveriges försvar 2016–2020.

Prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017.

Prop. 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018.

Prop. 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019.

Prop. 2018/19:96 Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt.

Prop 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020.

Prop 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021.

Prop 2021/22:1 Budgetpropositionen för 2022.

Skr. 2009/10:124 Samhällets krisberedskap: stärkt samverkan för ökad säkerhet.

Skr. 2016/17:213 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet, 2017.

Skr. 2016/17:213Uppdatering om genomförandet av Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet Bilaga till Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet, skr. 2016/17:213, 2018.

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från möte i ida-gruppen för informationssäkerhetsfrågor 2018-01-26.

Minnesanteckningar från arbetsmaterial från statssekreterargruppen för strategiska frågor om digitalisering och cybersäkerhet, PPT Cyber/Digitalisering – Förslag, process arbetssätt 2020-06-12.

Minnesanteckningar från arbetsmaterial inför mötet i statssekreterargruppen för strategiska frågor om digitalisering och cybersäkerhet 2020-06-12.

Minnesanteckningar från arbetsmaterial inför möte i statssekreterargruppen för strategiska frågor om digitalisering och cybersäkerhet 2020-09-30.

Minnesanteckningar från arbetsmaterial inför och anteckningar från mötet i statssekreterargruppen för strategiska frågor om digitalisering och cybersäkerhet 2020-11-03.

Minnesanteckningar från arbetsmaterial inför mötet i statssekreterargruppen för strategiska frågor om digitalisering och cybersäkerhet 2020-12-18.

Minnesanteckningar från arbetsmaterial inför mötet i statssekreterargruppen för strategiska frågor om digitalisering och cybersäkerhet 2021-02-18.

Minnesanteckningar från arbetsmaterial från möte i ida-gruppen för strategiska frågor om digitalisering och cybersäkerhet 2021-04-23.

Minnesanteckningar från arbetsmaterial inför mötet i statssekreterargruppen för strategiska frågor om digitalisering och cybersäkerhet 2021-05-25: 1 och 2.

Minnesanteckningar från arbetsmaterial inför och anteckningar från mötet i statssekreterargruppen för strategiska frågor om digitalisering och cybersäkerhet– förslag till gemensamma åtgärder att driva PM om strategiska frågor 2021-09-03.

Minnesanteckningar från arbetsmaterial inför mötet i statssekreterargruppen för strategiska frågor om digitalisering och cybersäkerhet 2021-09-15.

Minnesanteckningar från arbetsmaterial inför mötet i statssekreterargruppen med ansvar för digitalisering- och cyberfrågor 2022-03-31.

Minnesanteckningar från arbetsmaterial inför mötet i statssekreterargruppen för strategiska frågor om digitalisering och cybersäkerhet 2022-03-18.

Minnesanteckningar från arbetsmaterial inför möte i statssekreterargruppen för digitalisering och cybersäkerhetsfrågor 2022-05-19:1 och 2.

Minnesanteckningar från arbetsmaterial inför mötet i statssekreterargruppen för strategiska frågor om digitalisering och cybersäkerhet 2022-08-26:1 och 2.

Minnesanteckningar från Regeringskansliets arbetsmaterial 1.

Minnesanteckningar från Regeringskansliets arbetsmaterial 2.

Minnesanteckningar från Regeringskansliets arbetsmaterial 3.

Intervjuer, e-post m.m.

E-post Regeringskansliet 1.

E-post Regeringskansliet 2.

E-post Regeringskansliet 3.

E-post Regeringskansliet 4.

Intervju Regeringskansliet 5.

Intervju Regeringskansliet 6.

Intervju Regeringskansliet 7.

Intervju Regeringskansliet 8.

Intervju Regeringskansliet 9.

Intervju Regeringskansliet 10.

Intervju Regeringskansliet 11.

Intervju C NCSC 1.

Intervju Försvarets radioanstalt 1.

Intervju Försvarets radioanstalt 2.

Intervju Försvarsmakten 1.

Intervju Försvarsmakten 2.

Intervju Försvarsmakten 3.

Intervju Försvarsmakten 4.

Intervju Försvarsmakten 5.

Intervju Försvarsmakten 6.

Intervju MSB 1.

Intervju MSB 2.

Intervju MSB 3.

Intervju MSB 4.

Intervju MSB 5.

Intervju Polismyndigheten 1.

Intervju Säkerhetspolisen 1.

Intervju Säkerhetspolisen 2.

Möte Försvarets radioanstalt 1.

Möte Regeringskansliet 1.

Möte Regeringskansliet 2.

Möte Säkerhetspolisen 1.

Möte Säkerhetspolisen 2.

Uppdaterad: 27 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?