Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Författningar med mera

EU-lagstiftning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, EUT L 312, 22.11.2008, s. 3–30, Celex 32008L0098.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter, EUT L 285, 31.10.2009, s. 10–35, Celex 32009L0125.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), EUT L 197, 24.7.2012, s. 38–71.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall, EUT L 150, 14.6.2018, s. 109–140, Celex 32018L0851.

Svenska författningar

Lagar och förordningar

Miljöbalken.

Lagen (1999:673) om skatt på avfall.

Förordningen (2001:512) om deponering av avfall.

Miljötillsynsförordningen (2011:13).

Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Plan- och byggförordningen (2011:338).

Förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer.

Förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.

Miljöprövningsförordningen (2013:251).

Förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet.

Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

Förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.

Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning.

Avfallsförordningen (2020:614).

Föreskrifter

Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar, NFS 2018:11.

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, NFS 2004:4.

Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall, NFS 2020:07.

Regeringsbeslut

Regeringsbeslut I2019/03367/E, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens energimyndighet.

Regeringsbeslut I2020/03364, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens energimyndighet.

Regeringsbeslut I2021/03314, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens energimyndighet.

Regeringsbeslut I2022/02383, Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Statens energimyndighet.

Regeringsbeslut KN2023/02407, Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Verket för innovationssystem.

Regeringsbeslut KN2023/02556, Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Statens energimyndighet.

Regeringsbeslut M2015/04253/S (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens energimyndighet.

Regeringsbeslut M2015/636/Ee (delvis) och M2015/2853/Ee, Uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel.

Regeringsbeslut M2016/02922/S (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens energimyndighet.

Regeringsbeslut M2017/03110/S, Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Naturvårdsverket.

Regeringsbeslut M2018/02947/S (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens energimyndighet.

Regeringsbeslut M2019/02216/V, Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Naturvårdsverket.

Regeringsbeslut M2020/01893/V (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Naturvårdsverket.

Regeringsbeslut M2020/01898, Uppdrag att föreslå åtgärder för att materialåtervinningen av plast ska öka.

Regeringsbeslut M2021/01846, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Naturvårdsverket.

Regeringsbeslut M2021/02317, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Naturvårdsverket.

Regeringsbeslut M2021/02392(delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Havs- och vattenmyndigheten.

Regeringsbeslut M2022/00494, Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Regeringsbeslut N2013/5888/E, Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens energimyndighet inom utgiftsområde 21 Energi.

Regeringsbeslut N2014/5292/E, Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens energimyndighet.

Litteratur

Beauson, J., Laurent, A., Rudolph, D.P. och Pagh Jensen, J., The complex end-of-life of wind turbine blades: A review of the European context, Renewable and Sustainable Energy Reviews, volume 155, mars 2022, 111847.

Delaney, E.L., McKinley, J.M, Megarry, W., Graham, C., Leahy, P.G., Bank, L.C. och Gentry, R., An integrated geospatial approach for repurposing wind turbine blades, Resources, Conservation and Recycling, volume 170, 2021, 105601.

Energimyndigheten, Budgetunderlag 2019–2021, dnr 2017-013314.

Energimyndigheten, Budgetunderlag 2020–2022, dnr 2018-017541.

Energimyndigheten, Budgetunderlag 2021–2023, dnr 2020-000232.

Energimyndigheten, Budgetunderlag 2022–2024, dnr 2020-024249.

Energimyndigheten, Årsredovisning 2017, 2018.

Energimyndigheten, Årsredovisning 2018, 2019.

Energimyndigheten, Årsredovisning 2019, 2020.

Energimyndigheten, Årsredovisning 2020, 2021.

Energimyndigheten, Årsredovisning 2021, 2022

Energimyndigheten, Förslag till strategi för ökad användning av solel, 2016.

Energimyndigheten, Vägledning om nedmontering av vindkraftverk på land och till havs, ET 2016:11, september 2016.

Energimyndigheten, Vad styr och vad bromsar solel i Sverige? Underlagsrapport till Förslag till strategi för ökad användning av solel, ER 2016:21, oktober 2016.

Energimyndigheten, Återbruk och återvinning av vindkraftverk, ET 2016:18, oktober 2016.

Energimyndigheten, Vindkraftens resursanvändning – Underlag till Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad Ett livscykelperspektiv på vindkraftens resursanvändning och växthusgasutsläpp, 2021-01-27.

Energimyndigheten, Regionala utbyggnadsbehov och generationsväxling Underlag till nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, 2021-01-27.

Energimyndigheten, Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad – Rapport framtagen i samarbete med Naturvårdsverket, ER:2021:2, januari 2021.

Energimyndigheten, Yttrande angående Europeiska kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter, dnr 2022-200818, 2022-06-08.

Energimyndigheten, Scenarier över Sveriges energisystem 2023 med fokus på elektrifieringen 2050, ER 2023:07, april 2023.

Energimyndighetens energistatistik, Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, från år 2016, 2023-01-19.

Energimyndigheten statistikdatabas, vindkraftsstatistik, Antal verk, installerad effekt och elproduktion, hela landet, 1982-, 2023-04-20.

Esping, T., ”Explosionsartat intresse för solcellsparker”, ATL, 2023-04-05, hämtad från ATL:s nyhetsbrev.

European Environment Agency, Emerging waste streams: Opportunities and challenges of the clean-energy transition from a circular economy perspective, briefing no. 07/2021.

European WEEE Registers Network, WEEE2 guidance document: Large-scale fixed installations (“LSFI”), oktober 2016.

Europeiska kommissionen, En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa, Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Bryssel den 11.3.2020, COM(2020) 98 final.

Europeiska kommissionen, Proposal for a Regulation of the European parliament and of the Council establishing a framework for setting ecodesign requirements for sustainable products and repealing Directive 2009/125/EC, COM(2022) 142 final, 2022-03-30.

Europeiska kommissionen, Working document on a potential Commission regulation laying down ecodesign requirements for photovoltaic modules and photovoltaic inverters pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, 2022-05-31.

Europeiska revisionsrätten, EU:s åtgärder och utmaningar när det gäller elektroniskt avfall, ö2022versikt nr 04/2021.

Hedin, L-G, ”Producentansvaret gäller alla solcellspaneler”, Tidningen Svensk solenergi, nr 3, 2020.

International Energy Agency, IEA Wind Task 45, Wind turbine blades at end-of-life, 2022.

International Energy Agency, IEA PVPS Task 12, PV Sustainability, Life Cycle Inventories and Life Cycle Assessments of Photovoltaic Systems, Rapport IEA-PVPS T12-19:2020, ISBN 978-3-907281-14-7, 2020.

International Energy Agency, IEA PVPS Task 12, PV Sustainability, PV Module Design for Recycling Guidelines, Rapport IEA-PVPS T12-23:2021, ISBN 978-3-907281-27-7, 2021.

International Energy Agency, IEA PVPS Task 12, PV Sustainability, Status of PV Module Recycling in Selected IEA PVPS Task 12 Countries, Rapport IEA-PVPS T12-24:2022, ISBN 978-3-907281-32-1, 2022.

International Energy Agency, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2021, 2022.

International Renewable Energy Agency, World Energy Transitions Outlook 2022: 1.5°C Pathway, ISBN 978-92-9260-429-5, 2022.

Liu, P. och Barlow, C.Y., Wind turbine blade waste in 2050, Waste Management, volume 62, april 2017.

Miljösamverkan Sverige, Ekonomiska säkerheter Handläggarstöd, december 2018.

Naturvårdsverket, Budgetunderlag 2019–2021, ärendenummer NV-06768-17.

Naturvårdsverket, Budgetunderlag 2020–2022, ärendenummer NV-02059-18.

Naturvårdsverket, Budgetunderlag 2021–2023, ärendenummer NV-01447-20.

Naturvårdsverket, Budgetunderlag 2022–2024, 2021-02-25, dnr NV-08662-20.

Naturvårdsverket, Budgetunderlag 2023–2025, 2022-02-24, dnr NV-02088-22.

Naturvårdsverket, Årsredovisning 2017, 2018.

Naturvårdsverket, Årsredovisning 2018, 2019.

Naturvårdsverket, Årsredovisning 2019, 2020.

Naturvårdsverket, Årsredovisning 2020, 2021.

Naturvårdsverket, Årsredovisning 2021, 2022.

Naturvårdsverket, Färdplan för hållbar plastanvändning – Inspiration till handling, maj 2021.

Naturvårdsverket, Uppdrag att föreslå åtgärder för att materialåtervinningen av plast ska öka Redovisning av ett regeringsuppdrag, skrivelse 2021-11-25, ärendenummer NV-09063-20.

Naturvårdsverket, Kartläggning av plastflöden i Sverige 2020, Rapport 7038, 2022-02-01.

Naturvårdsverket, Avfall i Sverige 2020 Uppkomst och behandling, rapport 7048, 2022, ISBN 978-92-9260-429-5.

Naturvårdsverket, Bygg- och rivningsavfall 2020, 2022, statistikblad.

Naturvårdsverket, Naturvårdsverkets tillsynsvägledningsplan 2022–2024, 2023-02-23.

Naturvårdsverket, Kustbevakningen, länsstyrelserna i Gävleborgs, Norrbottens, Stockholms, Skåne och Västra Götalands län, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten, Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet, Redovisning av regeringsuppdrag M2021/00438, 2022-03-07, dnr NV-02193-21.

Naturvårdsverket, Tillsynsplan Återvinningsenheten 2022, 2022-03-24.

Naturvårdsverkets yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter M2022/00802, 2022-06-09.

Naturvårdsverket, Rätt plast på rätt plats –kartläggning av plastflöden. Delleverans av regeringsuppdrag, skrivelse 2022-12-01, ärendenummer NV-09904-21.

Ouchterlony, A., Framtida återvinning av solcellspaneler i Sverige – en kvantitativ analys och intervjustudie, examensarbete 2020, Miljö-och Energisystem, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds tekniska högskola.

Ramböll, Styrmedel för ökad materialåtervinning av plast, projektnummer 1320055333, 2021-09-01.

Regeringskansliet, Cirkulär ekonomi – handlingsplan för omställning av Sverige, 2021.

Regeringskansliet, Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige, 2020.

Regeringskansliet, Sveriges handlingsplan för plast – En del av den cirkulära ekonomin, 2022, dnr M2022/00351.

RISE Research Institutes of Sweden Återvinning av glasfiberkomposit från vindturbinblad, presentation, hämtad från Energiforsks webbplats, https://energiforsk.se/media/27098/cecilia-mattsson-rise.pdf.

RISE Research Institutes of Sweden, Marknadsöversikt för solcellsmoduler, växelriktare, infästningsanordningar och kompletta system, rapport 2019-11-21, dnr 9P04225-03.

RISE Research Institutes of Sweden, Circular economy and the management of end-of-life wind turbine blades, dnr 2018-007282, projektnummer 47044-1, 2020.

RISE Research Institutes of Sweden, Kemisk återvinning av glasfiberkomposit från vindturbinblad, slutrapport 2020-06-30, diarienummer 2018-007282, projektnummer 47044-1.

RISE Research Institutes of Sweden, Provning av solelsystem för villor Slutrapport 2021, 2021-10-05, dnr 2P03024-03/ P109947.

RISE Research Institutes of Sweden, Overview RISE work glass fiber composite (GFRP) recycling, presentation augusti 2022.

RISE, Rekovind2 - Digitization of wind blade streams before reuse and recycling. Mapping of blades in Sweden with focus on End Of Life (EOL), presentation 2023-03-24.

Siemens Gamesa, “Siemens Gamesa pioneers wind circularity: launch of world’s first recyclable wind turbine blade for commercial use offshore”, pressmeddelande, 2021-09-07.

Vestas, “Vestas unveils circularity solution to end landfill for turbine blades”, pressmeddelande, 2023-02-08.

WEEE Forum, Issues associated to photovoltaic panels and compliance with EPR legislation, 2021-06-29.

Wind Europe, Accelerating Wind Turbine Blade Circularity, maj 2020.

Wind Europe, How to build a circular economy for wind turbine blades through policy and partnerships, november 2020.

Utredningar

SOU 2022:9, Avfallsbeskattning – En fråga om undantag? Slutbetänkande av undantagsutredningen.

SOU 2021:26, Använd det som fungerar Betänkande av Utredningen om pantsystem för småelektronik.

Riksdagstryck

Bet. 2019/20 MJU13, rskr. 2019/20:117.

Bet. 2020/21:FiU28, rskr. 2020/21:154.

Prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315.

Webbsidor

Energimyndigheten, ”Solcellers miljöpåverkan”, https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/lar-dig-mer-om-solceller/solcellers-miljopaverkan/, hämtad 2022-05-17.

Energimyndigheten, ”Resurseffektivitetskrav genom ekodesign”, https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/ekodesign-energimarkning-och-ce-markning/ekodesign
/resurseffektivitetskrav-genom-ekodesign/, hämtad 2022-10-27.

Energimyndigheten, “Ny statistik visar på ökad installationstakt av vindkraft”, https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/Ny-statistik-visar-pa-okad-installationstakt-vindkraft/, hämtad 2023-01-03.

Energimyndigheten, ” Planering och tillstånd” https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/vindlov/planering-och-tillstand/, hämtad 2023-02-07.

Energimyndigheten, ”Energimyndighetens Testlab”, https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/tester/testlab/, hämtad 2023-02-14.

Energimyndigheten, ”Prognoser och scenarier”, https://www.energimyndigheten.se/statistik/prognoser-och-scenarier/, hämtad 2023-03-06.

Energimyndigheten, ” Marknadsstatistik ursprungsgarantier”, https://www.energimyndigheten.se/fornybart/ursprungsgarantier/marknadsstatistik-ursprungsgarantier/, hämtad 2023-03-23.

Energimyndigheten, ”Antalet solcellsanläggningar fortsätter att öka”, https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2023/antalet-solcellsanlaggningar-fortsatter-att-oka/, hämtad 2023-05-22.

Miljösamverkan Sverige, ”Miljösamverkan Sverige”, https://www.miljosamverkansverige.se/, hämtad 2023-02-17.

Naturvårdsverket, ”Producentansvar för elutrustning”, https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/producentansvar/producentansvar-for-elutrustning, hämtad 2022-08-30.

Naturvårdsverket, ”Producentansvar för elutrustning”, https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/producentansvar/producentansvar-for-elutrustning#E-1228595468, hämtad 2022-08-30.

Naturvårdsverket, ”Behandling av elavfall”, https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/producentansvar/producentansvar-for-elutrustning, hämtad 2023-02-03.

RISE, ”Rekovind2 - Digitalisering av vindturbinblads strömmar”, https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/rekovind2-digitalisering-av-vindturbinblads-strommar, hämtad 2023-02-20.

Statistiska centralbyrån, ”Cirkulär ekonomi”, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/cirkular-ekonomi, hämtad 2023-02-02.

Statistiska centralbyrån ”Samordning av Sveriges officiella statistik”, https://www.scb.se/om-scb/samordning-av-sveriges-officiella-statistik/, hämtad 2023-03-06.

Tidningen Elinstallatören, ”Teknikskifte inom solceller höjer effekten 30 procent”, https://www.elinstallatoren.se/2020/04/teknikskifte-inom-solceller-hojer-effekten-30-procent/, hämtad 2023-03-13.

Vindbrukskollen, https://vbk.lansstyrelsen.se/, hämtad 2023-03-06.

Uppdaterad: 08 juni 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?