Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenser

Litteratur

ESV, Effektutvärdering – att välja upplägg, rapport 2006:8, ESV, 2006.

IFAU, Är sänkta arbetsgivaravgifter ett effektivt sätt att öka sysselsättningen? rapport 2008:16, IFAU, 2008.

ITPS, Sysselsättningsbidraget – utvärdering av ett regionalpolitiskt företagsstöd, A2003:006, ITPS, 2003.

Länsstyrelserna, Framtidens länsstyrelser – Rapport till regeringen, 2021.

Regeringskansliet, Riksrevisionens granskning av statens insatser inom den regionala utvecklingspolitiken – översikt regeringsbeslut särskilda uppdrag till myndigheter utanför regleringsbrev åren 2014–2021, promemoria N2021/01084, 2021.

Regeringskansliet, Svar på frågor från Riksrevisionen avseende granskningen av statens insatser inom den regionala utvecklingspolitiken, promemoria N2021/01084, 2021-12-13.

Riksrevisionen, Sänkta socialavgifter – för vem och till vilket pris?, RiR 2008:16, Riksrevisionen, 2008.

Riksrevisionen, Regionala strukturfondspartnerskap – ger de förutsättningar för en effektiv användning av EU-medel? RiR 2020:10, Riksrevisionen, 2020.

Riksrevisionen, Transportbidraget – bristande underlag och oklar måluppfyllelse, RiR 2021:2, Riksrevisionen, 2021.

Riksrevisionen, Effektutvärderingar av näringspolitiken – bristande tillförlitlighet, RiR 2020:30, Riksrevisionen, 2020.

Statskontoret, Uppföljning av regionala tillväxtåtgärder – Med fokus på resultaten, 2016, Rapport 2016:28, Statskontoret, 2016.

Statskontoret, Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner, rapport 2020:15, 2021.

Statskontoret, Regional utveckling – regionernas erbjudanden och länsstyrelsernas roll, rapport 2021:11, 2021.

Sveriges Kommuner och Regioner, Finansiering av regionalt utvecklingsarbete, 2020.

Tillväxtanalys, Regionalpolitiska effekter av sänkta socialavgifter, PM 2010:12, Tillväxtanalys, 2010.

Tillväxtanalys, En samlad utvärdering av de regionala företagsstöden, rapport 2012:12, Tillväxtanalys, 2012.

Tillväxtanalys, Regionalt investeringsstöd – En effektutvärdering i en värld med många företagsstöd, PM 2012:16, Tillväxtanalys, 2012.

Tillväxtanalys, Från aktiv lokaliseringspolitik till regional politik, PM 2012:18, Tillväxtanalys, 2012.

Tillväxtanalys, Företagsrådgivning i form av konsultcheckar – En effektutvärdering av konsultcheckar inom ramen för regionalt bidrag för företag, PM 2012:02, Tillväxtanalys, 2012.

Tillväxtanalys, Samverkan inom ramen för flernivåstyrning, PM 2014:09, Tillväxtanalys, 2014.

Tillväxtverket, Finansiering för regional tillväxt 2015 – Uppföljning av regionala företagsstöd, stöd till projektverksamhet och stöd till kommersiell service budgetåret 2015, rapport 0200, Tillväxtverket, 2016.

Tillväxtverket, Finansiering för regional tillväxt 2016 – Uppföljning av regionala företagsstöd, stöd till projektverksamhet och stöd till kommersiell service, rapport 0224, Tillväxtverket, 2017.

Tillväxtverket, Finansiering för regional tillväxt 2017 – Uppföljning av regionala företagsstöd, stöd till projektverksamhet och stöd till kommersiell service, rapport 0302, Tillväxtverket, 2019.

Tillväxtverket, Finansiering för regional tillväxt 2018 – Uppföljning av regionala företagsstöd, stöd till projektverksamhet och stöd till kommersiell service, rapport 0303, Tillväxtverket, 2019.

Tillväxtverket, Uppföljning av nationella strategin 2015–2020, rapport 0245, Tillväxtverket, 2017.

Tillväxtverket, Förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas, dnr Ä 2018–1265, Tillväxtverket, 2018.

Tillväxtverket, Politik för utvecklingskraft i hela Sverige, rapport 0257, Tillväxtverket, 2018.

Tillväxtverket, Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet – Sammanställning av redovisningar från myndigheter som har i uppdrag att återrapportera sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet, dnr Ä 2018–165, Tillväxtverket, 2018.

Tillväxtverket, En kunskapsutvecklande rapport: Framtida utmaningar och prioriteringar, dnr Ä 2019–952, Tillväxtverket, 2019.

Tillväxtverket, Uppföljning med fokus på resultat – Nytt system för uppföljning av projekt inom regional tillväxtpolitik, rapport 0280, Tillväxtverket, 2019.

Tillväxtverket, Regional tillväxtarbete efter 2020, rapport 0298, Tillväxtverket, 2019.

Tillväxtverket, Finansiering för regional tillväxt 2018Uppföljning av regionala företagsstöd, stöd till projektverksamhet och stöd till kommersiell service, rapport 0303, Tillväxtverket, 2019.

Tillväxtverket, Regionalt tillväxtarbete 2019 – Insatser och resultat under det gångna året, rapport 0322, Tillväxtverket, 2020.

Tillväxtverket, Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet–Redovisning av Tillväxtverkets insatser för statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet, dnr Ä 2019–1283:01, Tillväxtverket, 2020.

Tillväxtverket, Uppföljning av regionala företagsstöd, stöd till projektverksamhet och stöd till kommersiell service – budgetåret 2019, dnr Ä 2020–244, Tillväxtverket, 2021.

Tillväxtverket, Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet och arbetet att utveckla Sveriges landsbygder – Sammanställning av redovisningar från statliga myndigheter som har i uppdrag att återrapportera sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet, dnr Ä 2020–378, Tillväxtverket, 2021.

Tillväxtverket, Regionalt tillväxtarbete 2020 – Sammanställning av redovisningar från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och länsstyrelser, dnr Ä 2020–2838, Tillväxtverket, 2021.

Tillväxtverket, Uppföljning av regionala företagsstöd, stöd till projektverksamhet och stöd till kommersiell service – budgetåret 2020, dnr Ä 2021–2437, Tillväxtverket, 2021.

Utredningar

SOU 2000:87, Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande.

SOU 2006:3, Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i hela landet.

SOU 2007:10, Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft.

SOU 2012:81, Statens regionala förvaltning, förslag till en angelägen reform.

SOU 2016:26, På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar.

SOU 2016:48, Regional indelning – tre nya län.

SOU 2019:13, Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet.

Riksdagstryck

Budgetlagen (2011:203).

Förordning om stöd till kommersiell service (2000:284).

Förordningen om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (2003:596).

Förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583).

Förvaltningslag (2017:900).

Kommittédirektiv 1999:2, Utredning om den framtida regionalpolitiken.

Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2018:1348).

Myndighetsförordning (2007:515).

Prop. 2001/02:4, En politik för tillväxt och livskraft i hela landet, bet. 2001/02:NU4, rskr. 2000/01:118.

Prop. 2009/10:156, Regionalt utvecklingsansvar i vissa län, bet. 2009/10:KU37, rskr. 2009/10:324.

Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315.

Prop. 2015/16:1, Budgetpropositionen för 2016, bet. 2015/16:NU2, rskr. 2015/16:70.

Prop. 2016/17:1, Budgetpropositionen för 2017, bet. 2016/17:NU2, rskr. 2016/17:104.

Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018, bet. 2017/18:NU2, rskr. 2017/18:107.

Prop. 2017/18:206, Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18: 418.

Prop. 2018/19:1, Budgetpropositionen för 2019, bet 2018/19: NU2, rskr. 2018/19:72.

Prop. 2019/20:1, Budgetpropositionen för 2020, bet. 2019/20:NU2, rskr. 2019/20:113.

Prop. 2020/21:1, Budgetpropositionen för 2021, bet. 2020/21:NU2, rskr 2020/21:130.

Prop. 2020/21:1, Budgetpropositionen för 2022, bet. 2021/22:NU2, rskr 2020/21:97.

Regeringsbeslut, N2006/05089/RUT, En nationell strategi för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007–2013.

Regeringsbeslut, N2006/11184/RUT, Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.

Regeringsbeslut, N2010/7944/KLS, Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Regeringsbeslut, N2014/2502/RT, En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020.

Regeringsbeslut, N2014/2501/RT, Uppdrag att ta fram långsiktiga strategier för myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2014–2020.

Regeringsbeslut, N2014/2503/RT, Inrättande av analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020.

Regeringsbeslut N2015/4609/RT, Uppdrag att inrätta ett kansli till Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

Regeringsbeslut N2015/847/RT, N2015/3939/RT, N2015/4203/RT, Inrättande av Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

Regeringsbeslut N2015/5296/RT. Utreda åtgärder för ökat resultatfokus i uppföljningen av anslag 1:1 Regionala tillväxt åtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

Regeringsbeslut N2015/5297/RT, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och

attraktionskraft 2015–2020.

Regeringsbeslut N2016/06374/RTS, Uppdrag att följa upp den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

Regeringsbeslut N2018/05858/SUN, N2018/05837/KLS (delvis), N2018/05795/KLS (delvis), N2018/01499/SUN, Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

Regeringsbeslut N2019/02162/RTL, Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet.

Regeringsbeslut N2019/03207, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Tillväxtverket.

Regeringsbeslut, N2020/03069, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling.

Regeringsbeslut N2020/0376, Villkor för budgetåret 2021 för regionerna och Gotlands kommun inom utgiftsområdena 1 Rikets styrelse, 19 Regional utveckling och 22 Kommunikationer.

Regeringsbeslut, Fi2020/00609, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende länsstyrelserna.

Regeringsbeslut, N2020/02355, Uppdrag att utvärdera effekterna av företagsstödjande insatser inom regionalfondsprogrammen programperioden 2014–2020.

Regeringsbeslut, N2021/00775, Regeringens skrivelse Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030.

Regeringsbeslut I2021/00795, Erbjudande att upprätta en funktion som regional digitaliseringskoordinator.

Regeringsbeslut, Fi2021/02647, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende länsstyrelserna.

Regeringsbeslut, N2021/03137, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Tillväxtverket.

Regeringskansliet, En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, N2015.31, 2015.

Skr. 2020/21:133, Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030.

Webbsidor

Eufonder.se, ”Regionalfonden”, https://eufonder.se/eu-fonder/regionala-utvecklingsfonden.html, hämtad 2022-04-05.

Tillväxtverket, ”Dokument forum”, https://tillvaxtverket.se/forum, hämtad 2021-12-21.

Tillväxtverket, ”Följ upp, utvärdera och arbeta med lärande”, https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/krav-pa-projektet/folj-upp-utvardera-och-arbeta-med-larande.html, hämtad 2022-03-24.

Tillväxtverket, ”Transportbidrag”, https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/transportbidrag.html, hämtad 2022-02-10.

Övrigt

Regeringskansliet, Fördjupad dialog om innovation och förnyelse, företagande och entreprenörskap inför framtagande av ny nationell strategi för hållbar utveckling 2021–2030, 2020.

Regeringskansliet, Fördjupad dialog om klimatanpassning, energiomställning och minskad miljö- och klimatpåverkan, 2020.

Regeringskansliet, Fördjupad dialog angående prioritering Likvärdiga möjligheter till arbete, boende och välfärd i nya nationella strategin för hållbar regional utveckling 2021–2030, 2020.

Regeringskansliet, Fördjupad dialog om regional utvecklingskapacitet, 2020.

Uppdaterad: 28 april 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?