Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Litteratur

Acock A. 2013, Discovering Structural Equation Modeling Using Stata, Stata Press.

Allison P. 2020, Missing Data, Sage university paper.

Bet. 2014/15:FöU11.

Budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 6.

Budgetproposition 2016/17:1 utgiftsområde 6.

Budgetproposition 2017/18:1 utgiftsområde 6.

Budgetproposition 2019/20:1 utgiftsområde 6 och 2.

Byrne B., Structural Equation Modeling with Amos, Routledge, 2016.

Ds 2019:8 Värnkraft – Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025.

Enders 2001, The Performance of the Full Information Maximum Likelihood Estimator in Multiple Regression Models with Missing Data.

FOI 2018, Strukturella utmaningar inom det militära försvarets materiel- och personalförsörjning, FOI-R-4593-SE.

FOI 2019, Hur många av de värnpliktiga som ryckte in 2018 fortsatte i Försvarsmakten? Läget den 30 december 2019.

Fors Brandebo, M, Lundell, E 2018, Därför lämnade de Försvarsmakten. En kvantitativ studie om tidigare anställda soldater och sjömäns motivstruktur. Försvarshögskolan.

Försvarsmakten 2015, FM förändringsledares direktiv nr 1 – Införandeplanering av Ny FM Org från 2016 FM2015-8115:1.

Försvarsmakten 2017, Införande av ny FM Org 16 Förändringsledaren direktiv nr 6, FM2015-8115:23.

Försvarsmakten 2020, Försvarsmakten som arbetsgivare och utbildare – en nulägesbild.

Försvarsmakten 2020, GSS presentation Riksrevisionen.

Försvarsmakten 2020, Processbeskrivning för Produktionsplanerings- och uppföljningsprocessen (PPU).

Försvarsmakten 2021, Processhandbok. Processbeskrivning centrala planerings- och uppföljningsprocessen (CPU) FM2021-15468:1.

Försvarsmakten 2021, VU21 Bilaga 61 FM2020-2698:57.

Försvarsmakten, Demoskop 2017, Slutrapport incitamentsstudie 2017.

Försvarsmakten Excelfil 210622_Riksrevisionen_ORG_ANTAL GSSK 2016-2020.

Försvarsmakten Excelfil Utl.RIR_GSSK_över_tid_2018–2020.

Försvarsmakten FMVP 21.

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2016–2022.

Försvarsmakten HKV PROD VU för 2018–2020.

Försvarsmaktens personalundersökning FM VIND.

Försvarsmaktens årsredovisning för 2016–2020.

Gillberg, G, Holmer, J, Kadefors, R, Östebo, A 2020, Rekrytera och behålla. Faktorer som påverkar karriärval för soldater/sjömän och specialistofficerare. Halvårsrapport juni 2020.

Kantar/Sifo 2020, GU-enkäten 2020. Slutrapport 2020.

Kline R. 2016, Principles and Practice of Structural Equation Modeling, The Guilford Press.

Merchant, Kenneth A, Van der Stede, Wim A 2007, Management control systems: performance measurement, evaluation and incentives, New York, Financial Times Prentice Hall.

Pearl J. 2009, Causality, Cambridge University Press.

Prop 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020.

Prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar.

Prop 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025.

Regeringens skrivelse 2021/22:63 Riksrevisionens rapport om att bygga nationella försvarsförmåga – statens arbete med att stärka arméstridskrafterna.

Regeringsbeslut Fö nr 7 Fö2015/00953/MFI Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016 till och med 2020.

Regeringsbeslut Fö2016/01252/MFI (delvis) Uppdrag till Försvarsmakten och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om mönstring och grundutbildning med värnplikt.

Regeringsbeslut Fö nr 7 Fö2017/01724/MFI Inriktning för Försvarsmakten verksamhet för åren 2018 till och med 2020.

Regleringsbrev för Försvarsmakten 2016–2021.

Riksrevisionen 2021, Att bygga nationell försvarsförmåga – statens arbete med att stärka arméstridskrafterna RiR 2021:23.

SOU 2016:63 En robust personalförsörjning av det militära försvaret.

SOU 2018:7 Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov.

Statskontoret 2018, När planeringen möter verkligheten – Försvarsmaktens interna ledning, styrning och uppföljning 2018:27.

Intervjuer, e-post etc.

E-post Försvarsmakten, 2021-12-15.

E-post Försvarsmakten, 2022-01-11.

E-post Försvarsmakten, 2022-01-14.

E-post HKV LEDS PLANEK, 2021-11-24.

Intervju arméstaben, 2021-11-04.

Intervju HKV LEDS INRI och LEDS PLANEK, 2021-11-23.

Intervju HKV LEDS Pers, 2021-10-07.

Intervju HKV LEDS PLANEK och PROD, 2021-10-14.

Intervju HKV PROD FPE GEN, 2021-12-14.

Intervju ledning I 19, 2021-10-13.

Intervju ledning K 3, 2021-10-06.

Intervju ledning LedR, 2021-11-17.

Intervju ledning TrängR, 2021-10-26.

Intervju gruppbefäl A 9, 2021-10-29.

Intervju gruppbefäl K 3, 2021-10-06.

Intervju gruppbefäl LedR, 2021-11-17.

Intervju gruppbefäl TrängR, 2021-10-26.

Intervju Regeringskansliet, 2021-11-19.

Intervju soldater A 9, 2021-10-20.

Intervju soldater I 19, 2021-10-13.

Intervju soldater K 3, 2021-10-06.

Intervju soldater LedR, 2021-11-17.

Intervju soldater och gruppbefäl I 19, 2021-10-13.

Intervju soldater TrängR, 2021-10-26.

Telefonsamtal med Plikt- och prövningsverket, 2020-06-11.

Uppdaterad: 06 september 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?