Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Litteratur

Ander, T., Informationssäkerhetskultur. Hur du bygger en säkrare organisation i en digital tidsålder, Pug förlag, 2022.

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oskarsson, H. och Wängnerud, L, Metodpraktikan, 3 uppl., Norstedts Juridik, 2010.

Hallberg, J. m.fl. (red), Informationssäkerhet och organisationskultur, Studentlitteratur, 2017.

Norén, K. och Wallin, M., Akademisk chef – hur fungerar det?, 2 uppl., Studentlitteratur, 2022.

Artiklar

Eliasson, P-O., ”Ökade hot mot lärosätena: ’Behov att växla upp säkerheten’”, Universitetsläraren, 2021-10-06, https://universitetslararen.se/2021/06/10/okade-hot-mot-larosatena-behov-att-vaxla-upp-sakerheten/#:~:text=S%C3%A4po%20varnade%20nyligen%20f%C3%B6r%20ett,att%20m%C3%B6ta%20de%20nya%20hoten, hämtad 2022-05-23.

Hellerstedt, L., ”Spioneriet mot svenska lärosäten fortsätter öka”, 2023-03-09, Universitetsläraren”, https://universitetslararen.se/2023/03/09/spioneriet-mot-svenska-larosaten-fortsatter-oka/, hämtad 2023-10-11.

Mannberg-Zackari, C., ”Fler citeringar med återbruk av data”, Curie, 2012-08-20, https://www.tidningencurie.se/nyheter/fler-citeringar-med-aterbruk-av-data, hämtad 2023-11-14.

Nilsson, J., ”Kinas hemliga avtal med studenter i Sverige – kräver lojalitet med regimen”, Dagens Nyheter, 2023-01-12.

Olsson, J., ”Cyberattacker mot universitet ökar”, Lunds universitet, 2021-10-07, https://www.lu.se/artikel/cyberattacker-mot-universitet-okar, hämtad 2022-05-23.

Skarsgård, K., ”Nätverk ska förebygga spionage mot lärosäten”, Universitetsläraren, 2020-02-06, https://universitetslararen.se/2020/02/06/natverk-ska-forebygga-spionage-mot-larosaten/, hämtad 2022-05-23.

Sveriges television, ”Attacker mot svenska universitets hemsidor”, Sveriges television, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/storningar-pa-svenska-universitets-hemsidor, 2023-02-11, hämtad 2023-10-11.

TT, ”Säpo: Underrättelsehoten mot lärosäten ökar”, Dagens Nyheter, 2021-05-21.

Utredningar och rapporter m.m.

Blekinge tekniska högskola, Riskhantering vid BTH, verksamhetsanalys och riskkostnadsberäkning avseende 2021/2022, BTH-1.2.4-140-2022.

Blekinge tekniska högskola, Årsredovisning 2022, 2023.

Ernst & Young, Granskning av informationssäkerhet på KTH, juni 2004.

Inspektionen för strategiska produkter, Projektrapport – universitetsprojektet, dnr 2022-6.1-0001, 2022-12-29.

Kungl. Tekniska högskolan, Internrevisionen, Arbetet med informationssäkerhet vid KTH, Internrevisionsrapport 1/2014, 2014-10-17.

Kungl. Tekniska högskolan, Internrevisionen, Granskning av KTH:s ledningssystem för informationssäkerhet, Revisionsrapport 1/2020, 2020-10-01.

Kungl. Tekniska högskolan, KTH:s risker 2022, riskanalys 2021, dnr. V-2021-088, 2022-01-17.

Kungl. Tekniska högskolan, KTH:s riskanalys 2022 – intern styrning och kontroll, dnr. V-2022-0763, 2023-01-18.

Kungl. Tekniska högskolan, Årsredovisning 2022, 2023.

Lunds universitet, Riskarbetet 2022, dnr STYR 2022/1659.

Lunds universitet, Internrevisionen, Årsrapport från internrevisionen år 2003, dnr. I 6 690/2004, 2004-02-06.

Lunds universitet, Förvaltningschefen, Kommentar till årsrapport från internrevisionen 2003, dnr. I 6 690/2004, 2004-02-11.

Lunds universitet, Svar på revisionsrapport 2010-01-22 granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Lunds universitet, 2010-04-21.

Lunds universitet, Internrevisionen, Styrning av informationssäkerhet, dnr STYR 2014/574, 2014-06-19.

Lunds universitet, Internrevisionen, Granskning av cyber- och informationssäkerhet, dnr STYR 2019/2167, 2019-12-13.

Lunds universitet, Internrevisionen, Granskning av fysisk säkerhet i IT-utrymmen, dnr STYR 2022/2678, 2022-12-20.

Lunds universitet, Årsredovisning 2022, 2023.

Malmö universitet, Internrevisionen, Granskning av IT-säkerhetskultur vid Malmö universitet, dnr LED 2022/1178, 2022-12-01.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Konsekvensutredning för föreskrift om krav på informationssäkerhet, 2009-11-24.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Ledningens roll inom informationssäkerhet. Stöd för dig med en ledande funktion. Ledningens genomgång, 2021.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, När kriget kom nära. Årsrapport it‑incidentrapportering 2022, 2022a.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen, Resultatredovisning Infosäkkollen 2021, 2022b.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksarkivet, Vägledning för processorienterad informationskartläggning, 2012.

PwC, Luleå tekniska universitet, Internrevision 2021, Informationssäkerhet, 2021-04-21.

PwC, Stockholms universitet, Granskning av informationssäkerhet, november 2020.

Riksrevisionen, Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Blekinge tekniska högskola 2009, 2010-01-26.

Riksrevisionen, Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Lunds universitet 2009, 2010-01-22.

Riksrevisionen, Regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet − både brådskande och viktig, (RiR 2023:8), 2023.

SOU 2015:92, Utvecklad ledning av universitet och högskolor, Betänkande av Ledningsutredningen.

SOU 2018:3, En strategisk agenda för internationalisering. Delbetänkande av Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor.

SOU 2021:65, Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur. Slutbetänkande av utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur.

SOU 2021:97, Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift. Slutbetänkande av It-driftsutredningen. SE/RA/326692/volym 1–9. Enkätsvar från 12 lärosäten.

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, Responsible internationalisation: Guidelines for reflection on international academic collaboration, R20:01.

Sveriges universitets- och högskoleförbund, Reviderad rekommendation för datahanteringsplan, REK 2018:1 REV, dnr. 0005-17, 2019-06-26.

Sveriges universitets- och högskoleförbund, Rekommendation om tillämpning av regelverk angående gallring och bevarande av forskningsinformation. Antagen av SUHF:s styrelse den 2022-04-26.

Sveriges universitets- och högskoleförbund, Vägledning med åtgärdsförslag för implementering av färdplan för öppen vetenskap. Sammanställning enkät 2023, SUHF, Forskningsdatagruppen, 2023.

Sveriges universitets- och högskoleförbund, Vägledning för implementering av färdplan för öppen vetenskap, dnr SU-850-0005-17, 2022-06-30.

Säkerhetspolisen, Säkerhetspolisen 2020, 2021.

Universitetskanslersämbetet, Universitet och högskolor. Årsrapport 2023, 2023.

Uppsala universitet, Internrevisionsrapport, Informationssäkerhetsarbete, UFV 2021/1794, 2021-12-14.

Vetenskapsrådet, Vägledning för implementering av kriterier för FAIR forskningsdata, 2021.

Vetenskapsrådet, Vägledning till mallen för datahanteringsplaner, 2022.

Vetenskapsrådet, Indikatorer för öppen tillgång till forskningsdata, 1 mars 2023.

Vetenskapsrådet, Öppen tillgång till forskningsdata 2023. En kartläggning, analys och bedömning, 2023.

Riksdagstryck

Prop. 2001/02:158, Samhällets säkerhet och beredskap, bet. 2001/02:FÖU10, rskr. 2001/02:261.

Prop. 2009/10:149, En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor.

Prop. 2011/12:1, Budgetpropositionen för 2012, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98.

Prop. 2012/12:30, Forskning och innovation, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:51.

Prop. 2016/17:50, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208.

Prop. 2020/21:1, Budgetpropositionen för 2021, utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU2, rskr. 2020/21:150

Prop. 2020/21:60, Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, bet. 2020/21:UbU16, rskr. 2020/21:254.

Prop. 2022/23:1, Budgetpropositionen för 2023, utg.omr. 16

Prop. 2023/24:1, Budgetpropositionen för 2024, utg.omr. 16.

Regeringsbeslut m.m.

Dir. 2019:50, Justitiedepartementet, Ett system för granskningar av direktinvesteringar inom skyddsvärda områden.

Dir. 2020:52, Utbildningsdepartementet, Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur.

Dir. 2023:91, Justitiedepartementet, En förbättrad process för säkerhetsprövningar.

Regeringsbeslut U2018/04692, U2019/02262 (delvis), U2019/03982 (delvis) m.fl., Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regeringsbeslut U2019/02262 (delvis), U2020/03817 (delvis), U2021/04172 m.fl., Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Lunds universitet

Regeringsbeslut Ju2019/03057/SSK, Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att genomföra riktade utbildningsinsatser på informationssäkerhetsområdet till offentlig sektor.

Regeringsbeslut Ju2019/03058/SSK, Ju2019/02421/SSK, Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen.

Regeringsbeslut U2021/04264, U2021/04851 (delvis), U2021/04907, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Blekinge tekniska högskola

Regeringsbeslut U2021/04851 (delvis), U2021/04891, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende universitet och högskolor.

Regeringsbeslut U2022/02763, U2022/02805, U2022/02810 m.fl., Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende universitet och högskolor.

Regeringsbeslut U2023/02127, Uppdrag att främja ansvarsfull internationalisering vid utbildnings-, forsknings- och innovationssamarbeten.

Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Nationell inriktning för artificiell intelligens, N2018.14.

Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, Ministern för högre utbildning och forskning, Vikten av ett systematiskt säkerhetsarbete, U2020/03059/UH, 2020-05-06.

Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, Uppdrag att ta fram förslag om hur universitets och högskolors kompetens i säkerhetsfrågor kan öka, U2023/02485, 2023-08-31.

Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, Inbjudan till myndighetsdialog med Utbildningsdepartementet, U2020/03392/UH, 2020-05-19.

Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, Dagordning för myndighetsdialog med Blekinge tekniska högskola onsdagen den 21 april kl. 10.30-12.00, U2021/00877, 2021-04-20.

Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, Dagordning för myndighetsdialog med Blekinge tekniska högskola onsdagen den 18 maj kl.10.00-11.30, U2022/, 2022-05-18.

Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, Dagordning för myndighetsdialog med Kungl. Tekniska högskolan tisdagen den 27 april kl.15.30-17.00, U2021/00877, 2021-02-22.

Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, Dagordning för myndighetsdialog med Kungl. Tekniska högskolan måndagen den 30 maj kl. 13.15–14.45, 2022-05-23.

Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, Dagordning för myndighetsdialog med Lunds universitet måndagen den 29 april kl 15.00-16.30, U2019/00361/UH, 2019-04-29.

Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, Dagordning för myndighetsdialog med Lunds universitet onsdagen den 2 juni kl. 09.00-10.30, U2021/00877, 2021-04-13.

Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, Dagordning för myndighetsdialog med Lunds universitet måndagen den 11 april kl.14.00-15.30, 2022-04-11.

Skr. 2017/18:259, Utbildningsdepartementet, En strategi för svensk rymdverksamhet.

Skr. 2019/20:18, Utrikesdepartementet, Arbete i frågor som rör Kina.

Författningar m.m.

Arkivförordning (1991:446).

Arkivlag (1990:782).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning) (OJ L 206 11.06.2021).

Förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet.

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

Förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan.

Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Förordning (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet.

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

Högskoleförordning (1993:100).

Högskolelag (1992:1434).

Internrevisionsförordning (2006:1228).

Kommissionens rekommendation (EU) 2021/1700 av den 15 september 2021 om interna efterlevnadsprogram för kontroll av forskning om produkter med dubbla användningsområden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden.

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.

Myndighetsförordning (2007:515).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2009:10).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2016:1).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter (MSBFS 2020:6).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter (MSBFS 2020:7).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rapportering av it-incidenter för statliga myndigheter (MSBFS 2020:8).

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1).

Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1).

Säkerhetsskyddsförordning (2021:955).

Säkerhetsskyddslag (2018:585).

Tryckfrihetsförordning (1949:105).

Verket för förvaltningsutvecklings föreskrift om statliga myndigheters arbete med säkert elektroniskt informationsutbyte (VERVAFS 2007:2).

Webbsidor

Inspektionen för strategiska produkter, Introduktion till produkter med dubbla användningsområden, https://isp.se/pda/introduktion-till-pda/, hämtad 2023-08-16.

IT-chefsforum, ”ITCF i korthet”, http://itcf.se/, hämtad 2023-10-04.

Karolinska institutet, ”Datahanteringsplaner”, https://medarbetare.ki.se/datahanteringsplaner, hämtad 2023-09-17.

KTH, ”Avtalshantering”, https://intra.kth.se/forskning/overgripande-stod/avtalshantering-1.617388, hämtad 2023-09-05.

KTH, ”Forskningsstöd vid KTH”, https://intra.kth.se/styrning/kths-organisation/vs/rso/forskningsstod-1.876021#:~:text=Forskningsst%C3%B6d%20%28RSO%29%20erbjuder%20st%C3%B6d%20till%20KTH%3As%20forskare%2C%20ledning,p%C3%A5%20KTH%20och%20i%20samverkan%20med%20externa%20partner, hämtad 2023-10-06.

KTH, ”KTH:s organisation”, https://www.kth.se/om/organisation, hämtad 2023-10-02.

KTH, ”Lediga jobb, CISO – informationssäkerhetsspecialist till KTH”, https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb/what:job/jobID:654035/type:job/where:4/apply:1, hämtad 2023-09-10.

KTH, ”Så bygger hon KTH:s nya säkerhetsavdelning”, https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/sa-bygger-hon-kth-s-nya-sakerhetsavdelning-1.1258475, hämtad 2023-08-27.

KTH, ”KTH:s verksamhetsstöd (VS)”, https://www.kth.se/om/organisation/vs-1.887371, hämtad 2023-10-02.

Lunds universitet, ”Informationssäkerhetsbloggen, Ledningssystem för informationssäkerhet har beslutats av rektor”, https://infosak.blogg.lu.se/ledningssystem-for-informationssakerhet-har-beslutats-av-rektor/, hämtad 2023-09-06.

Lunds universitet, ”Ledning och organisation”, https://www.lu.se/sites/www.lu.se/files/2021-07/organisationsschema-lunds-universitet-juli-2021.jpg, hämtad 2023-10-02.

Lunds universitet, ”Stöd till forskning vid LU” https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning#:~:text=Hos%20Forskningsservice%20kan%20forskare%20och%20forskargrupper%20f%C3%A5%20st%C3%B6d,universitet%20kan%20ans%C3%B6ka%20om%20fakulteternas%20rese-%20och%20forskningsbidrag, hämtad 2023-09-10.

Lunds universitet, ”Universitetets förvaltning”, https://www.lu.se/om-universitetet/ledning-och-organisation/universitetets-forvaltning, hämtad 2023-10-02.

Malmö universitet, ”Forskarstöd vid Malmö universitet”, https://medarbetare.mau.se/for-ditt-arbete/forskarstod/, hämtad 2023-10-06.

Myndigheten för digital förvaltning, ”Vägledning för att tillgängliggöra information”, https://www.digg.se/kunskap-och-stod/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/vagledning-for-att-tillgangliggora-information, hämtad 2023-09-15.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”Infosäkkollen”, https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/systematiskt-informationssakerhetsarbete/infosakkollen/, hämtad 2023-10-09.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete, informationssäkerhet.se, ”Klassningsmodell”, https://www.informationssakerhet.se/siteassets/metodstod-for-lis/1.-om-metodstodet/vagledning-utforma-klassningsmodell_kommentarsperiod.pdf, hämtad 2023-05-05.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete, informationssäkerhet.se, ”Metodstöd”, https://www.informationssakerhet.se/metodstodet/metodstodet/#:~:text=A%3A%20Metodst%C3%B6det%20f%C3%B6r%20systematiskt%20informationss%C3%A4kerhetsarbete%20%C3%A4r%20en%20samling,f%C3%B6rutom%20v%C3%A4gledningar%20och%20verktyg%2C%20r%C3%A5d%2C%20tips%20och%20mallar, hämtad 2023-03-21.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete, informationssäkerhet.se, ”Nätverk för offentliganställda”, https://www.informationssakerhet.se/kompetensutveckling/natverk-for-offentliganstallda/#:~:text=F%C3%B6r%20myndigheter-%20Snits.%20Snits%20%C3%A4r%20det%20statliga%20n%C3%A4tverket,erfarenhetsutbyte%2C%20kompetensutveckling%2C%20informationsspridning%20och%20diskussioner%20om%20systematiskt%20, hämtad 2023-10-03.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”Rådgivningstjänst för systematiskt informationssäkerhetsarbete”, https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/radgivningstjanst-for-systematiskt-informationssakerhetsarbete/, hämtad 2023-09-18.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, “Termbanken för informationssäkerhet”, https://termbanken.informationssakerhet.se/, hämtad 2022-11-09, 2023-02-10, 2023-09-14, 2023-09-19.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete, informationssäkerhet.se, ”Utforma, CISO-rollen, Mandat som CISO”, https://www.informationssakerhet.se/metodstodet/utforma/#mandat-som-ciso, hämtad 2023-10-30.

MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete, informationssäkerhet.se, ”Utforma, CISO-rollens organisatoriska placering”, https://www.informationssakerhet.se/metodstodet/utforma/#mandat-som-ciso, hämtad 2023-09-19.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete, informationssäkerhet.se, ”Vägledning, Klassning av information”, https://www.informationssakerhet.se/metodstodet/anvanda/#klassning-av-information, hämtad 2023-10-30.

Statistiska centralbyrån, ”Standard för svensk indelning av forskningsämnen”, https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-indelning-av-forskningsamnen/#:~:text=Forsknings%C3%A4mnena%20i%20OECD%3As%20klassifikation,samh%C3%A4llsvetenskap%20samt%20humaniora%20och%20kons, hämtad 2022-11-09.

Statistiska centralbyrån, ”Totala utgifter för egen FoU-verksamhet efter sektor, typ av utgift och år, 2022”, https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0301__UF0301A/FoUuSvutg/table/tableViewLayout1/, hämtad 2023-11-14.

Statistiska centralbyrån, ”Universitets- och högskolesektorns utgifter för egen FoU efter lärosäte, typ av utgift och forskningsämnesområde. Mnkr, vartannat år 1993–2021, https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0301__UF0301U/UoHUtgLaroAmne/, hämtad 2022-11-01 och 2023- 05-25.

Statistiska centralbyrån, Statistiknyhet från SCB 2023-07-13, ”Ökad FoU-verksamhet i Sverige under 2022”, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/forskning/forskning-och-utveckling-i-sverige/pong/statistiknyhet/forskning-och-utveckling-i-sverige-2022---preliminar-statistik/, hämtad 2023-11-13.

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning “STINT-internationaliseringsindex”,

https://www.stint.se/stint-internationaliseringsindex/#:~:text=STINT%20internationaliseringsindex%20visar%20hur%20internationella%20svenska%20l%C3%A4ros%C3%A4ten%20%C3%A4r,som%20har%20substantiell%20forskningsvolym%20och%20det%20uppdateras%20%C3%A5rligen, hämtad 2023-09-18.

Sveriges universitetsdatanätverk, ”Anslutna organisationer”, https://www.sunet.se/om-sunet/anslutna-organisationer, hämtad 2023-11-12.

Sveriges universitetsdatanätverk, ”Datahanteringsplan”, https://www.sunet.se/services/molnbaserade-tjanster/sunet-datahanteringsplan, hämtad 2023-11-15.

Sveriges universitetsdatanätverk, ”Tjänster”, https://www.sunet.se/services, hämtad 2023-09-29.

Sveriges universitets- och högskoleförbund, ”Arbetsgruppen för informationssäkerhet och IT-/cybersäkerhet”, https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgrupp-informationssakerhet-it-cybersakerhet/, hämtad 2023-10-04.

Säkerhetspolisen, ”Om säkerhetsskydd”, https://sakerhetspolisen.se/verksamheten/sakerhetsskydd/om-sakerhetsskydd.html#:~:text=S%C3%A4kerhetsk%C3%A4nslig%20verksamhet%20%C3%A4r%20s%C3%A5dan%20verksamhet,f%C3%B6rpliktande%20internationellt%20%C3%A5tagande%20om%20s%C3%A4kerhetsskydd, hämtad 2023-11-12.

Säkerhetspolisen, ”Säkerhetsskyddsåtgärder”, https://sakerhetspolisen.se/verksamheten/sakerhetsskydd/sakerhetsskyddsatgarder.html, hämtad 2023-11-12.

Säkerhetspolisen, ”Vägledningar säkerhetsskydd”, https://sakerhetspolisen.se/verksamheten/sakerhetsskydd/vagledningar-sakerhetsskydd.html, hämtad 2023-10-30.

Umeå universitet, ”Informationssäkerhet”, https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/rad-och-riktlinjer/sakerhet/informationssakerhet/, hämtad 2023-09-08.

Universitetskanslersämbetet, ”Så styrs högskolesektorn”, https://www.uka.se/sa-fungerar-hogskolan/sa-styrs-hogskolesektorn, hämtad 2023-09-05.

Uppsala universitet, ”Datahanteringsplan (DHP)”, https://mp.uu.se/sv/web/info/forska/forskningsdata/planera/datahanteringsplan, hämtad 2023-09-05.

Utbildningsdepartementet, ”Pressmeddelande Nya styrelser för 30 universitet och högskolor”, 2023-04-27, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/04/nya-styrelser-for-30-universitet-och-hogskolor/, hämtad 2023-09-17.

Vetenskapsrådet, ”Tillgängliggörande av forskningsdata och FAIR-kriterier”, https://www.vr.se/uppdrag/oppen-vetenskap/oppen-tillgang-till-forskningsdata/praktiskt-stod/tillgangliggorande-av-forskningsdata-och-fair-kriterier.html, hämtad 2023-09-05.

Vetenskapsrådet, ”Datahanteringsplaner”, https://www.vr.se/uppdrag/oppen-vetenskap/oppen-tillgang-till-forskningsdata/datahanteringsplaner.html, hämtad 2023-05-24.

Vetenskapsrådet, ”Mall för datahanteringsplaner”, https://www.vr.se/soka-finansiering/krav-och-villkor/ta-fram-en-datahanteringsplan/mall-for-datahanteringsplaner.html, hämtad 2023-04-25.

Vetenskapsrådet, ”Ta fram en datahanteringsplan”, https://www.vr.se/soka-finansiering/krav-och-villkor/ta-fram-en-datahanteringsplan.html, hämtad 2023-04-25.

Övrigt

Blekinge tekniska högskola, Arbetsordning för Blekinge tekniska högskola, dnr. BTH-1.1.3-0234-2022, 2022-10-01.

Blekinge tekniska högskola, Information med anledning av Riksrevisionens rapport ”Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Blekinge tekniska högskola 2009”, 2010-03-01.

Blekinge tekniska högskola, Rektors delegationsordning, Blekinge tekniska högskola, dnr BTH-1.1.2-0039-2021, 2021-02-10.

Blekinge tekniska högskola, Riktlinjer för informationssäkerhet vid Blekinge Tekniska Högskola, version 1.0, dnr 130-0951-2012, 2012-06-19.

European Commission, Horizon Europe (HORIZON) Programme Guide, Version 3.0, 1 April 2023.

Högskolan i Borås, Ansvar och roller i ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Högskolan i Borås, dnr 151-22, 2022-05-04.

It-säkerhetsnätverket, Sektorsgemensam återkoppling Vägledning säkerhetsåtgärder i informationssystem v. 0.2, 2022-04-13.

KTH, Arbetsordning vid KTH, Förskrift beslutad av universitetsstyrelsen, dnr V-2019-0561, senast ändrad genom V-2022-0691, gäller från och med 2019-07-01, senast ändrad från och med 2023-01-01.

KTH, Arbets- och delegationsordning för verksamhetsstödet vid KTH, beslutsfattare universitetsdirektören, dnr V-2021-0484, ändrad genom V-2022-0780, gäller från och med 2021-06-21, ändrad från och med 2023-01-01.

KTH, Anvisning för informations- och IT-säkerhet, 2014-02-01.

KTH, Anvisning Informationsklassificering för KTH, Riktlinje gäller från och med 2015-01-01

KTH, Delegationsordning för KTH, gäller från och med 2023-01-01.

KTH, KTH:s remissvar Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter, 2019-14545/2019-14546, V-2019-1176, 2020-02-11.

Lunds universitet, Arbetsordning för Lunds universitet, fastställd av universitetsstyrelsen 2018-12-14, § 12, reviderad av universitetsstyrelsen 2022-10-28 § 11, dnr. STYR 2018/1859, STYR 2019/907, STYR 2019/1903, STYR 2020/2283, STYR 2021/2702, STYR 2022/1481, 2022-10-28.

Lunds universitet, Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom universitetsförvaltningen vid Lunds universitet, dnr STYR 2021/726, 2021-05-11.

Lunds universitet, Ledningssystem för informationssäkerhet vid Lunds universitet, dnr STYR 2022/587, fastställd av rektor 2022-03-24.

Lunds universitet, Lunds universitets föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet, dnr STYR 2022/1382, 2022-06-09.

Lunds universitet, Riktlinjer för informationssäkerhet vid Lunds universitet, dnr STYR 2017/947, rektors beslut, 2017-06-22.

Lunds universitet, Sektionen Externa relationer, Checklista för Globalt ansvarsfullt engagemang, mars 2023.

Lunds universitet, Uppföljning av Yttrande över Internrevisionens rapport ”Styrning av informationssäkerhet”, 2019-10-11.

Svensk nationell datatjänst, Checklista för datahanteringsplan, Version 12, 2021-01-26.

Svenska institutet för standarder, Svensk standard SS-EN ISO/IEC 27000:2020 Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Ledningssystem för informationssäkerhet – Översikt och terminologi (ISO/IEC 27000:2018), utgåva 2.

Svenska institutet för standarder, Svensk standard SS-ISO/IEC 27002:2022, Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2022, IDT), utgåva 3.

Sveriges universitetsdatanätverk, Protokoll fört vid kommittésammanträdet 2023-06-01.

Sveriges universitets- och högskoleförbund, ”Information från SUHF angående säkerhetsutbildning i sektorn”, mejl till universitet och högskolor, 2020-05-07.

Uppdaterad: 05 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?