Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Litteratur

Björk, Micael, “Muddling through the Swedish Police Reform: Observations from a Neo-Classical Standpoint on Bureaucracy.” Policing, Volume 15, Number 1, pp. 327–339.

Eklund, Niklas & Lena Landström, ”Effektivare för vem?: chefsuppfattningar om den nya styrningen av svensk polis”, Nordisk Administrativt Tidsskrift, 96(1): 35-55, 2019.

Ivarsson Westerberg, Anders, Reform i uniform. Polisens stora omorganisation, Studentlitteratur, 2020.

Landström, Lena, “Vem är förundersökningsledare? – En analys av rättsutvecklingen utifrån effektivitet, kvalitet och rättsäkerhet”, Juridisk publikation, nr 1, 2020.

Landström, Lena & Markus Naarttijärvi, “Gränser för polisiär innovation – rättssäkerhet, enhetlighet och demokratisk legitimitet”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 3/2020, 2020.

Landström, Lena, Eklund, Niklas & Naarttijärvi, Markus, “Legal limits to prioritization in policing – challenging the impact of centralization”, Policing and Society, 2019.

Liljegren, Jonas, Johan Berlin, Stefan Szücs & Staffan Höjer, “The police and ‘the balance’—managing the workload within Swedish investigation units”, Journal of Professions and Organization, 2021, 8, s. 70–85.

Magnusson, Open drug scenes and the merging of policing practice and research, diss., Malmö universitet, 2022.

Utredningar och rapporter

Brottsförebyggande rådet, 8 + 2. En utvärdering av polisens nya modell för schemaläggning, rapport 2020:5, Brottsförebyggande rådet, 2020.

Brottsförebyggande rådet, Brå-Lean. Försöksprojekt för ökad uppklaring av mängdbrott, rapport 2015:9, Brottsförebyggande rådet, 2015.

Brottsförebyggande rådet, Polisens forensiska verksamhet. Delredovisning: Utvärdering av satsningen på 10 000 fler polisanställda, rapport 2023:1, Brottsförebyggande rådet, 2023.

Brottsförebyggande rådet, Snabbare lagföring, rapport 2020:3, Brottsförebyggande rådet, 2020.

Brottsförebyggande rådet, Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget ”Satsningen på fler poliser”, rapport 2014:17, Brottsförebyggande rådet, 2014.

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, Ytterligare förstärkt samverkan i det brottsutredande arbetet, 2018.

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen, Slutredovisning av regeringsuppdrag, 2020.

Riksrevisionen, Effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta, RiR 2021:20, 2021.

Riksrevisionen, Från spår till bevis – Polisens forensiska organisation, RiR 2017:16, 2017.

Riksrevisionen, Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn – stora utmaningar för polis och åklagare, RiR 2021:25, 2021.

Riksrevisionen, Rätt insats på rätt plats – polisens arbete i utsatta områden, RiR 2020:20, 2020.

Sarnecki, Jerzy, Stöta på patrull – en ESO-rapport om polisens problemorienterade polisarbete, rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, 2019:6, 2019.

SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m.

SOU 2005:117, Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgärder.

SOU 2008:85, Straff i proportion till brottets allvar.

SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen.

SOU 2010:43, Förundersökningsbegränsning.

SOU 2012:34, Nya påföljder.

SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten.

SOU 2021:46, Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål.

SOU 2023:1, Skärpta straff för flerfaldig brottslighet.

Statskontoret, Ombildningen till en sammanhållen myndighet. Slutrapport, rapport 2018:18, Statskontoret, 2018.

Svenskt Näringsliv, Brottslighetens kostnader 2022, Svenskt Näringsliv 2022.

Åklagarmyndigheten, Riksåklagarens riktlinjer om förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse, RåR 2021:1, Åklagarmyndigheten, 2021.

Åklagarmyndigheten, Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål, ÅFS 2005:9, 2005.

Författningar

Budgetlag (2011:203).

Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten som den 1 januari 2023 ersatts av förordning (2022:1718) med instruktion för Polismyndigheten.

Lag (2020:62) om hemlig dataavläsning.

Myndighetsförordning (2007:515).

Rättegångsbalk (1942:740).

Vapenlag (1996:67).

Riksdagstryck

Dir. 2021:56, En skärpt syn på flerfaldig brottslighet.

Dir. 2022:1, Tilläggsdirektiv till Flerbrottsutredningen (Ju 2021:08)

Prop. 1994/95:23, Ett effektivare brottmålsförfarande, bet. 1994/05:JuU2, rskr. 1994/95:32.

Prop. 1997/98:1, Budgetproposition för 1998, bet. 1997/98:JuU1, rskr. 1997/98:87.

Prop. 2011/12:55, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212.

Prop. 2015/16:151, Ny påföljd efter tidigare dom, bet. 2015/16:JuU30, rskr. 2015/16:241.

Prop. 2021/22:1 Budgetproposition för 2022.

Prop. 2021/22:279, Snabbare lagföring av brott, bet. 2022/23: JuU2, rskr. 2022/23:16.

Regeringsbeslut Ju2009/3950/Å, Regeringsuppdrag till Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket att gemensamt vidta åtgärder för att säkerställa en effektiv samverkan och handläggning av mängdbrott.

Regeringsbeslut Ju2017/01056/PO, Uppdrag till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten om ytterligare förstärkt samverkan i det brottsutredande arbetet.

Regeringsbeslut Ju2017/08662/PO, Uppdrag till Polismyndigheten att redovisa hur polisverksamheten ska stärkas och utvecklas.

Regeringsbeslut Ju2018/00991/PO, Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige.

Regeringsbeslut Ju2020/00378/PO, Uppdrag till Polismyndigheten att vidta åtgärder rörande kompetensförsörjning och kompetensutveckling avseende bekämpning av it-relaterad brottslighet.

Regeringsbeslut Ju2021/02238, Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utvärdera satsningen på 10 000 fler polisanställda.

Skr. 2016/17:75, Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016.

Rapporter m.m. från Polismyndigheten

Polisen, Beslut om ett enhetligt arbetssätt i utredningsåtgärder vid Polismyndighetens kontaktcenter (PKC), 2016.

Polisen, Beslutsprotokoll Fokusområden för den nationella operativa ledningsgruppen, Beslut Noa 56/2022, 2022-03-01, 2022.

Polisen, Beslutsprotokoll Målvärde för antalet poliser vid polisregioner och nationella avdelningar, Beslut RPC 90/2021, 2021-06-11, 2021.

Polisen, Brottskatalog – ärendefördelningsplan för polisregionerna och Noa, 2022.

Polisen, De organiserade bedrägerierna. En rapport om bedrägerier kopplade till organiserade kriminella miljöer, rapport, 2021.

Polisen, Genomlysning av utbildningsverksamheten vid Polismyndigheten, rapport, 2019.

Polisen, Granskning av avrapporteringsprocessen för poliser i yttre tjänst, rådgivningsgranskning, 2022.

Polisen, Granskning av lokalpolisområden, rapport Internrevisionen, 2019.

Polisen, Granskning av polisregionernas handläggning av bedrägeriärenden, rapport Internrevisionen, 2017.

Polisen, Internrevisionens uppföljande granskning av polisregionernas handläggning av bedrägeriärenden, rapport Internrevisionen, 2021.

Polisen, Modell för fördelning av budgetmedel mellan polisregionerna, dnr A603.400/2018, 2019.

Polisen, Målbild framtidens PKC, Nationella operativa avdelningen och Nationella kontaktenheten, rapport 2022.

Polisen, Operationsorder NFC Insats Vilgot, dnr A096.603/2021, 2021.

Polisen, PKC-kvalitetsgranskning. I enlighet med kvalitativ uppföljningsmodell, rapport 2020-03-19, 2020.

Polisen, Plan för överföring av erfarenheter och lärdomar från Insats Vilgot till ordinarie verksamhet, PM, 2021.

Polisen, Polisens kontaktcenter, tillsynsrapport 2020:6, 2020.

Polisen, Polismyndighetens arbetsordning, PM 2022:11, 2022.

Polisen, Polismyndighetens arbete med kompetensutvecklingsinsatser avseende bekämpning av it-relaterad brottslighet, 2022.

Polisen, Polismyndighetens budgetunderlag 2022–2024, 2020.

Polisen, Polismyndighetens handbok för förordnande av förundersökningsledare, PM 2021:37, 2021.

Polisen, Polismyndighetens handbok för PNU. Polismyndighetens nationella utredningsmetodik, PM 2022:24, 2022.

Polisen, Polismyndighetens riktlinjer för ledning av förundersökning av brottmål, PM 2019:11, 2019.

Polisen, Polismyndighetens riktlinjer för nyttorealisering, PM 2020:8, 2020.

Polisen, Polismyndighetens riktlinjer för Polismyndighetens kontaktcenter, PM 2017:13, 2017.

Polisen, Polismyndighetens riktlinjer för ärendesamordning. PM 2019:6, 2019.

Polisen, Polismyndighetens riktlinjer för överlämning av ärenden i Durtvå mellan polisregioner och nationella operativa avdelningen, PM 2019:5, 2019.

Polisen, Polismyndighetens strategi för kompetensförsörjning, PM 2015:7, 2015.

Polisen, Polismyndighetens strategi för kompetensförsörjning, PM 2019:29, 2019.

Polisen, Polismyndighetens strategi för utredningsverksamheten, PM 2021:10, 2021.

Polisen, Polismyndighetens årsredovisningar 2018–2022.

Polisen, Polismyndighetens ärende- och brottssamordning, tillsynsrapport 2018:2, 2018.

Polisen, Principer angående den nationella brottskatalogen, PM 2016-06-21, 2016.

Polisen, Redovisning av regeringsuppdraget Uppdrag till Polismyndigheten att redovisa hur polisverksamheten ska stärkas och utvecklas, 2018.

Polisen, VEK – nuläge, nyläge och vägen dit, rapport, 2020.

Webbsidor

Amerdal, Anna, Ärendesamordning för brottsaktiva, https://tidningensvenskpolis.se/arkiv/hallarsida-artiklar/2020/nr-6-2020/arendesamordning-for-brottsaktiva/, publicerad 2021-03-31.

Brottsförebyggande rådet, ”Kriminalstatistik: Uppklarade brott, uppklarings- och personuppklaringsprocent för hela landet de senaste tio åren, https://bra.se/statistik/kriminalstatistik.html, hämtad 2022-12-09.

By, Ulrika, Allt färre brottmål avgörs i tingsrätterna, https://www.dn.se/sverige/allt-farre-brottmal-avgors-i-tingsratterna/, publicerad 2022-12-21.

By, Ulrika, Polisen: Utredning av vardagsbrott får stå tillbaka, https://www.dn.se/sverige/polisen-utredning-av-vardagsbrott-far-sta-tillbaka/, publicerad 2022-12-23.

Hagström, Internutbildning för utredare stöps om, https://polistidningen.se/2023/01/internutbildning-for-utbildare-stops-om/, publicerad 2023-01-18, hämtad 2023-01-19.

Hagström, Nya HR-direktören: ”Vem ska läsa alla styrdokument?”, https://polistidningen.se/2022/12/hr-direktoren-vem-ska-lasa-alla-styrdokument/, publicerad 2022-12-02, hämtad 2023-01-24.

Sveriges radio, P4 Gotland, ”Förskräckligt att ingen svarar”, https://sverigesradio.se/artikel/timslanga-koer-till-114-14-operatoren-forskrackligt-att-ingen-svarar, publicerad 2022-07-01, hämtad 2022-11-22.

Sveriges radio, P4 Gotland, ”Polisen: Därför är köerna så långa”, https://sverigesradio.se/artikel/polisen-darfor-ar-kotiderna-i-telefon-sa-langa, publicerad 2022-07-01, hämtad 2022-11-22.

Uppdaterad: 28 februari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?