Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Litteratur

Andreassen, T., Institutionsbehandling av ungdomar. Vad säger forskningen? Förlagshuset Gothia AB, 2003.

Brunner, F., Neumann, I., Yoon, D., Rettenberger, M., Stück, E., & Briken, P., “Determinants of Dropout From Correctional Offender Treatment” Frontiers in Psychiatry 2019;10:142.

Enell, S., Vogel, M. A., Henriksen, A-K E., Pösö, T., Honkatukia, P., Mellin-Olsen B., Hydle, I.M., ”Confinement and restrictive measures against young people in the Nordic countries – a comparative analysis of Denmark, Finland, Norway and Sweden” Nordic Journal of Criminology, vol. 23, nr 2, 2022.

Flynn, D., Joyce, M., Spillane, A., Wrigley, C., Corcoran, P., Hayes, A., Flynn, M., Wyse, D., Corkery, B., Mooney, B., “Does an adapted Dialectical Behaviour Therapy skills training programme result in positive outcomes for participants with a dual diagnosis? A mixed methods study” Addiction Science and Clinical Practice 2019;14(1):28.

Henriksen, A-K., ”Locked up and safe – But for how long? Exploring how legitimising narratives shape decisions to sustain placement in secure institutions” European Journal of Social Work, vol. 26 nr. 1, 2023.

Katz, L. Y., Cox. B.J., Gunasekara, S., Miller, A.L., “Feasibility of Dialectical Behavior Therapy for Suicidal Adolescent Inpatients” Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry Volume 43, Issue 3; 2004.

Levin C. I god tro. Omsorg och grymhet i samhällets barnavård, Arkiv Förlag, 2021.

McMurran, M., & Theodosi, E., “Is treatment non-completion associated with increased reconviction over no treatment?” Psychology, Crime & Law, 2007, vol.13.

Nilsson Lundmark, E., & Nilsson, I., ”Rinkebymiljarden. En riktigt bra affär”, 2017.

Nilsson Lundmark, E., & Nilsson, I., ”Utanförskap och unga”, 2022.

Ohlis, A., Bjureberg, J., Ojala, O., Kerj, E., Hallek, C., Fruzzetti, AE., Hellner, C., “Experiences of dialectical behaviour therapy for adolescents: A qualitative analysis” Psychology and Psychotherapy 2023 96(2): 410–425.

Olver, ME., Stockdale, KC., & Wormith, JS., “A meta-analysis of predictors of offender treatment attrition and its relationship to recidivism” Journal of Consulting and Clinical Psychology 2011 79:1.

Söderin, E., ”Dömda rånare fick arbeta på statens hem för gängkriminella”, Dagens ETC, 2022-02-23

Söderin, E., ”Chefens lögn efter intervjun: det var min son du pratade om”, Dagens ETC, 2022-04-25;

Söderin, E., ”Dold inspelning avslöjar: chef misshandlade inlåst ungdom – behöll jobbet”, Dagens ETC, 2022-04-28.

Rapporter och myndighetsmaterial

Barnombudsmannen (BO), När samhället blir förälder – Barns röster om att växa upp i den sociala barnavården, 2019.

Barnrättsbyrån, ”… och jag kunde inte andas” – en granskning av våld mot barn på de statliga ungdomshemmen, 2021.

Brottsförebyggande rådet (Brå), Strategiska brott, 2021:5.

Hallek, C., Borg, N., Kordnejad-Karlsson, C., Larsson, J-O., Rudeberg, C. Utvärdering av dialektisk beteendeterapi inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting FOU-rapport BUP 2011/3, Stockholms Läns Landsting, 2011.

Helander, M., Hellner, C., & Högström J., ”Riktlinje beteendesyndrom” Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri. 2019.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Tillsyn av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga 2023-08, 2023.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Vad har IVO sett 2022?, 2023.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Tillsyn av SiS särskilda ungdomshem 2021–2022. Redovisning av regeringsuppdrag S2021/03345, 2023.

JO beslut den 8 februari 2023, dnr 5633-2022, daterat 2023-02-08.

JO protokoll den 13 september 2023, dnr O 20-2023.

Kriminalvården, KURSPLAN Kriminalvårdsutbildningen – introduktion och kompetensutveckling för Kriminalvårdens medarbetare, version 4 KV 2022-19781, 2022.

Kriminalvården, KURSPLAN Programledarutbildning (PLU), version 2023-02-21, 2023.

Riksrevisjonens undersøking av om statlege barnevernsmyndigheiter sikrar det beste for barn i barnevernsinstitusjonar – Rapportvedlegg til Dokument 3:7 (2019–2020).

Seko, Förvaring eller vård, 2022.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård. Rapport 252/2016. SBU Upplysningstjänst.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Motiverande samtal för tvångsvårdade ungdomar, 2023.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Aggression Replacement Training (ART) för ungdomar med självskadeproblematik, 2023.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Aggression Replacement Training (ART) för placerade ungdomar, 2023.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Adolescent Community Reinforcement Approach (ACRA) för tvångsvårdade ungdomar, 2023.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) för placerade ungdomar, 2023.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Om differentiering och § 12-behandling, Sven Forsling, 1994.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Riktlinjer för utformning och genomförande av SiS behandlingstjänst ungdom, dnr 1.4.2-4656-2014, 2014.

Statens institutionsstyrelse (SiS), ADAD utskrivning, formulärversion: UT 2015:1.

Statens institutionsstyrelse (SiS), ADAD inskrivning, formulärversion: IN 2015:1.

Statens institutionsstyrelse (SiS), SiS VÅRDMILJÖ – En guide för lokalutveckling, 2017.

Statens institutionsstyrelse (SiS), SiS i korthet 2018, 2019.

Statens institutionsstyrelse (SiS), SiS i korthet 2019, 2020.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Förslag till uppdelningar av befattningen behandlingsassistent, dnr 1.4.2-2521-2020.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Lokalförsörjningsstrategi 2020-2030, dnr 1.4.2-4426-2020, 2020.

Statens institutionsstyrelse (SiS), SiS i korthet 2020, 2021.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Statens institutionsstyrelses kvalitetssäkring av behandlingsprogram, dnr 1.1.4-5212-2020, 2021.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Verksamhetsplan 2020, 2020.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Beslut om HR-kompetens på alla SiS-hem, dnr 1.1.4-5568-2022, 2022.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Beslut om SiS nya organisation, dnr 1.1.4-5835-2021, 2022.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Instruktion för SiS placeringsprocess, 2022.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Riktlinjer för arbete med kunskapsbaserade program, dnr 1.4.2-904-2022, 2022.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Riktlinje för SiS ungdomsvård – Mottagning och behovsbedömning & Behandling, dnr. 1.1.4-5833-2022, 2022.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Riktlinjer för säkerhetsbedömning inom SiS, dnr 1.4.2-4982-2021, 2022.

Statens institutionsstyrelse (SiS), SiS i korthet 2021, 2022.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Verksamhetsplan 2022–2024, 2022.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Hemställan om översyn av vissa bestämmelser som styr SiS verksamhet, dnr 1.1.4-4201-2022, 2022.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Budgetunderlag 2024–2026, 2023.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Granskning av bemanningsplanering, internrevisionen, dnr 1.3.2- 249-2023, 2023.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Kartläggning av psykiatriska vårdbehov bland barn och ungdomar inom SiS år 2022. dnr 1.1.3-4392-2023, 2023.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Kartläggning av SiS hälso- och sjukvård, dnr 1.1.4-7749-2023, 2023.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Lathund journalföring KAJ – Klientadministrativt Journalsystem, KAJ-version: 2.7, 2023.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Schema för grundutbildningens modul 2 – Start 02 Modul 2 Göteborg 2024, 2023.

Statens institutionsstyrelse (SiS), SiS i korthet 2022, 2023.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Utvärdering 2.0 av pilotprojekt vid SiS ungdomshem Hässleholm och Klarälvsgården, dnr 1.1.4-1358-2023.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Verksamhetsplan 2022–2024 – avser planeringsåren 2023–2024, 2023.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Årsredovisning 2022, 2023.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Arbets- och delegationsordning, version 4, dnr. 1.1.2-8642-2023.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Den fysiska miljöns betydelse för ungdomar som vårdas inom de särskilda ungdomshemmen - En populärvetenskaplig sammanfattning av ett forskningsprojekt som genomfördes 2017–2021, Institutionsvård i fokus rapport nr 1 2024, 2024.

Statens institutionsstyrelse (SiS), Årsredovisning 2023, 2024.

Skolinspektionen, Skola inom statlig tvångsvård, dnr 40-2019:8972, 2021.

Socialstyrelsen, Utvärdering av sociala insatsgrupper, 2017.

Socialstyrelsen, Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov, 2019.

Socialstyrelsen, Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Kunskapsstöd med rekommendationer för socialtjänstens arbete med barn 6–17 år, 2021.

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism. Prioriteringsstöd till beslutsfattare och chefer 2022, 2022.

Socialstyrelsen, Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende, 2020.

Socialstyrelsen, Kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med barn och unga med normbrytande beteende. Socialstyrelsen 2020.

Socialstyrelsen, Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, 2014.

SOU 2015:71 Barn och ungas rätt till tvångsvård. Förslag till ny LVU.

SOU 2023:44 En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga.

SOU 2023:66 För barn och unga i samhällsvård.

Statskontoret, Myndighetsanalys av Statens Institutionsstyrelse, rapport 2020:7, 2020.

Statskontoret, SiS vård av barn och unga enligt LVU – förutsättningar för en trygg och ändamålsenlig vård, rapport 2022:4, 2022.

Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, Riktlinje beteendesyndrom, 2019.

Författningar

Lagen (2018:1 197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

Skollagen (2010:800).

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Regeringsformen.

Förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (HSLF-FS 2016:55).

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar för barn i samhällsvård (HSL-FS 2019:19).

Socialtjänstförordningen (2001:937), SoF.

Patientsäkerhetslagen (2010:659).

Förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5)

Riksdagstryck

Betänkande 1992/93:SoU10; protokoll 92/93:45.

Betänkande 2020/21:SoU33; rskr. 2020/21:236.

Skr. 2020/21:215. Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem.

Skr. 2021/22:230. Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem.

Prop. 1992/93:61, Om ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner inom ungdomsvård och missbrukarvård.

Prop. 2008/09:1, Budgetpropositionen för 2009, utg.omr. 9 avsnitt 3.4, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127.

Prop. 2022/23:1 Budgetpropositionen för 2023, utg.omr. 9.

Prop. 2023/24:1 Budgetpropositionen för 2024, utg.omr. 9.

Riksdagen, Hälso- och sjukvård för barn och unga i samhällets vård – en utvärdering, 2021/22:RFR 11, 2022.

Regeringsbeslut

Regeringsuppdrag S2021/03345 (delvis), Uppdrag om förstärkt tillsyn och analys av Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem där unga flickor vårdas.

Regeringsbeslut S2019/00643/FST m.fl. (2019-09-19), Uppdrag om utvecklingsarbete avseende viss verksamhet vid Statens institutionsstyrelse.

S2023/03257 (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Statens institutionsstyrelse.

Dir. 2023:160 Stärkt barnrättsperspektiv i LVU och en översyn av grunderna för vård.

Dir. 2024:13 En reform av den statliga barn- och ungdomsvården för en trygg och kvalitativ vård.

Webbsidor

Kriminalvården, ”Kriminalvårdsutbildningen – en betald utbildning inom Kriminalvården”, https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/kriminalvardsutbildningen/, hämtad 2023-11-28.

Sveriges Radio, ”Granskning av ungdomshemmen”, https://sverigesradio.se/artikel/granskning-av-ungdomshemmen, hämtad 2023-04-18.

SVT Nyheter, ”Granskning av SIS ungdomshem Björkbacken”, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/29762442, hämtad 2023-04-18.

SVT Nyheter, ”Prislappen för en skjutning: 75 miljoner” https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/uppsalaforskaren-paverkar-sa-manga-fler-an-de-direkt-inblandade--t350i8, hämtad 2023-10-31.

Statens institutionsstyrelse (SiS), ”SiS ungdomshem Hässleholm”, https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/vard-av-unga/vara-ungdomshem/hassleholm/,
hämtad 2023-04-18.

Statens institutionsstyrelse (SiS), ”MultifunC” https://www.stat-inst.se/om-sis/avslutade-projekt/multifunc/, hämtad 2023-11-08.

Statens institutionsstyrelse (SiS), ”MI – Motiverande samtal”, https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/behandlingsmetoder/mi---motiverande-samtal/,
hämtad 2023-11-15.

Statens institutionsstyrelse (SiS), ”SiS söker de som kan och vill stå kvar för de mest utsatta”, https://www.stat-inst.se/press/pressmeddelanden-nyheter/2023/sis-soker-de-som-kan-och-vill-sta-kvar-for-de-mest-utsatta/, hämtad 2023-11-28.

Statens institutionsstyrelse (SiS), ”SiS grundutbildning”, https://www.stat-inst.se/om-sis/kompetensforsorjning/sis-grundutbildning/, hämtad 2023-11-28.

Statens institutionsstyrelse (SiS), ”Om SiS”, https://www.stat-inst.se/om-sis/,
hämtad 2023-12-05.

Statens institutionsstyrelse (SiS), ”Organisation”, https://www.stat-inst.se/om-sis/organisation/, hämtad 2023-12-06.

Statens institutionsstyrelse (SiS), ”SiS nationella ledningsgrupp”, https://www.stat-inst.se/om-sis/organisation/ledning/, hämtad 2023-12-06.

Statens institutionsstyrelse (SiS), ”Tillsyn”, https://www.stat-inst.se/om-sis/tillsyn/, hämtad 2024-01-09.

Statens institutionsstyrelse (SiS), ”Platsansökan renodlas till två val för ungdomsvården”, https://www.stat-inst.se/press/pressmeddelanden-nyheter/2023/platsansokan-renodlas-till-tva-val-for-ungdomsvarden/,
hämtad 2024-01-15.

Statens institutionsstyrelse (SiS), ”Screening för SFA visar på stora behov”, https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/sis-tjanster/behandlingsavdelningar/sarskilt-forstarkta-avdelningar-sfa/screening-for-sfa-visar-pa-stora-behov/, hämtad 2024-02-05.

Socialstyrelsen, ”Om metodguiden, bedömningsmetoder och insatsers effekter”, https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/om-metodguiden/, hämtad 2023-11-22.

Socialstyrelsen, ”Statistik om socialtjänster till barn och unga”, https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/alla-statistikamnen/barn-och-ungdom/, hämtad 2024-01-12.

Stockholms läns landsting, ”Dialektisk beteendeterapi effektiv för personer med adhd”, https://www.specialnest.se/metoder/dialektisk-beteendeterapi-effektiv-personer-med-adhd, hämtad 2024-03-04.

Övrigt

RÅ 2010 Ref 24, målnr 146-09, avgörandedatum 2010-03-03.

Uppdaterad: 02 maj 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?