Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Beräkningar och scenarier inför långsiktig planering och beslut inom staten

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av beräkningar och scenarier inför långsiktig planering och beslut inom staten. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i januari 2019.

Bakgrund

Staten ägnar sig åt långsiktig planering inom ett antal områden som karaktäriseras av långa planeringshorisonter, långsiktiga mål och stora statliga insatser. Inom dessa områden krävs beräkningsunderlag av god kvalitet för att Riksdagen ska kunna fatta väl underbyggda och koordinerade beslut. Det handlar till exempel om infrastruktur, transporter, bostäder, energi och miljö – områden som alla är länkade till varandra.

Myndigheter tar därför regelbundet fram ett stort antal scenarier. Till exempel kräver klimatrapporteringsförordningen långsiktiga scenarier av framtida utsläpp av klimatgaser, och på transportområdet görs återkommande scenarier för transportvolymer. Scenarierna för framtida transportvolymer är grunden för de nationella och regionala infrastrukturplanerna. Finansdepartementets Långtidsutredning, Svenska kraftnäts elmarknadsutvecklingsscenario, Statistiska Centralbyråns befolkningsprognoser och Boverkets bostadsbehovsprognoser är andra exempel på långsiktiga scenarier som tas fram regelbundet.

Myndigheternas arbete med scenarier skiljer sig åt, liksom syftet med beräkningarna. Men det finns också många gemensamma nämnare i scenarierna, där till exempel framtida ekonomiska utveckling och råvarupriser på världsmarknaden spelar en viktig roll för utfallet. Det faktum att olika myndigheter har olika utgångspunkter riskerar att leda till att beslutsunderlagen inte är jämförbara. Att olika myndigheter dessutom arbetar parallellt med scenarier inom samma område riskerar att leda till onödigt höga kostnader för staten och försämrad transparens.

Syfte

Syftet är att granska om beräkningsunderlagen håller tillräckligt god kvalitet för att riksdagen ska kunna fatta välinformerade beslut, och om arbetet är organiserat så att det möjliggör en effektiv, koordinerad och transparent verksamhet. Granskningen berör scenarier på minst tio års sikt, med fokus på energi, klimat, miljö, transporter och bostäder.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 23 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval