Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Frågeställningar

Syftet är att granska om regeringen och myndigheterna har skapat förutsättningar för scenarier med tillräckligt god kvalitet för att riksdagen ska kunna fatta välinformerade beslut och om arbetet bedrivs koordinerat, transparent och effektivt. Om det finns förutsättningar för tillräckligt god kvalitet granskas utifrån bedömningsgrunder som preciseras närmare i kapitel 1, 3 och 4. Granskningen är avgränsad till miljö-, energi-, transport-, och bostadspolitiken.

De övergripande frågeställningarna är:

Har regeringen och myndigheterna skapat förutsättningar för scenarier av tillräckligt god kvalitet så att riksdagen kan fatta välinformerade beslut inom miljö-, transport-, bostads- och energipolitiken?

  • Skiljer sig beräkningsförutsättningar och metod åt mellan olika myndigheter och är i så fall skillnaderna motiverade?
  • Är myndigheternas scenarier jämförbara och överensstämmande myndigheterna emellan och med internationellt framtagna scenarier?
  • Är scenarierna transparenta, möjliga att granska och tydligt beskrivna?

Har regeringen och myndigheterna skapat förutsättningar för ett effektivt arbete?

  • Är arbetsprocesserna väl dokumenterade?
  • Samarbetar myndigheterna då det är motiverat? Grundas separat arbete på motiverade val?
  • Identifieras och hanteras risker relaterade till arbetsprocesserna på ett bra sätt i scenarioarbetet?

Granskningen omfattar inte kvalitet i scenarioresultat, det vill säga avvikelser mellan scenario och verkligt utfall. Granskningen omfattar inte heller modellverktygens kvalitet.

Uppdaterad: 31 januari 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?