Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Rekommendationer till regeringen

I Riksrevisionens granskning framkommer att det saknas gemensamma generella riktlinjer för scenarioverksamhet. Sådana riktlinjer behövs för att bidra till ökad överensstämmelse mellan olika myndigheters utgångspunkter och därmed till mer jämförbara scenarier. Det skulle även underlätta en effektiv, koordinerad och transparent scenarioverksamhet vid myndigheterna och i förlängningen öka förutsättningarna för att regeringen och riksdagen kan fatta välinformerade beslut. Därför bör regeringen tydliggöra:

  • vilka ansvarsområden för scenarier de olika myndigheterna har
  • vilka av de berörda myndigheternas scenarier för ekonomi, trafik, energi, utsläpp, bostäder och befolkning med mera och tillhörande antaganden som ska utgöra utgångspunkt för övriga myndigheters scenarier.
  • hur politiskt fastställda mål ska beaktas i scenarierna.
  • hur transparens, kvalitetssäkring och redovisning av osäkerhet ska säkerställas.

Detta kan till exempel ske genom föreskrifter eller uppdrag till de berörda myndigheterna. EU-reglering eller motsvarande bör beaktas i arbetet.

Eftersom Konjunkturinstitutets ekonomiska scenarier är en central utgångspunkt för utsläppsscenarierna bör myndigheten innefattas i klimatrapporteringsförordningen (2014:1434). Konjunkturinstitutet är den enda av de myndigheter som bidrar till klimatrapporteringen som inte innefattas i förordningen. Konjunkturinstitutet utför arbetet på uppdrag av Energimyndigheten. Uppdraget löper under fyra år fram till den 31 december 2019. Således förs regelbundet medel över från Energimyndigheten till Konjunkturinstitutet istället för att anslagsmedel anslås direkt från regering och riksdag till Konjunkturinstitutet. Detta innebär viss osäkerhet om Konjunkturinstitutets framtida medverkan i arbetet, och kan i sin tur innebära svårigheter på sikt när det gäller att utarbeta det utsläppsscenario som Sverige är skyldig att ta fram enligt EU:s förordning om övervakning och rapportering av utsläpp av växthusgaser. Därför bör regeringen:

  • inkludera Konjunkturinstitutet i klimatrapporteringsförordningen (2014:1434) med uppgiften att ta fram ekonomiska scenarier.

Rekommendation till Trafikverket

Idag utgår Trafikverket från Långtidsutredningens scenarier i enlighet med myndighetens interna styrdokument. Konjunkturinstitutets scenarier tas fram regelbundet och innehåller i väsentliga delar samma information som Långtidsutredningens scenarier. Långtidsutredningen har ingen fast tidplan och det krävs ett nytt beslut av regeringen varje gång den ska tillsättas. Långtidsutredningen har heller inget fast innehåll, varför det saknas garanti för att den framöver kommer att innehålla beräkningar som är användbara för Trafikverket. För att säkerställa kontinuitet och bidra till ökad överensstämmelse mellan olika myndigheters scenarier bör Trafikverket:

  • utgå från Konjunkturinstitutets ekonomiska scenarier i arbetet med trafikscenarier. De ekonomiska scenarierna presenteras vartannat år som underlag i klimatrapporteringen till EU.

Uppdaterad: 31 januari 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?