Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Resultat

Skolverket har åtgärdat flera brister i sin riskhanteringsprocess 2018

Skolverket har först under 2018 utvecklat en i stora delar ändamålsenlig process för att hantera risker för otillåten spridning av nationella prov, och har därmed åtgärdat flera tidigare brister i sin riskhanteringsprocess. Myndigheten har under 2018 tagit fram åtgärder inför läsåret 2018/2019 som bygger på en mer systematisk och omfattande riskanalys, tydligare riskvärdering och ökad samverkan än tidigare under granskningsperioden. Riksrevisionen bedömer dock att uppföljning och bedömning av genomförda åtgärder kan förbättras ytterligare.

Risken för otillåten spridning redovisades inte i Skolverkets myndighets­övergripande process för intern styrning och kontroll förrän 2017, när den otillåtna spridningen ökade i omfattning. Vid den tidpunkten gjorde myndigheten inte någon systematisk riskanalys – till exempel gjordes inga värderingar av myndighetens risker utifrån sannolikhet och konsekvens. Riksrevisionen bedömer att det kan ha försvårat för myndighetsledningen att utläsa vilka som var Skolverkets väsentliga risker och att prioritera i arbetet.

Ett av Skolverkets främsta verktyg mot spridning är de föreskrifter som reglerar skolornas hantering och genomförande av proven. Riksrevisionen anser att Skolverket har brustit både i att utreda hur styrande föreskrifterna bör vara för skolorna, och i att följa upp hur föreskrifterna fungerar och används på skolorna och av Skolinspektionen. Under 2018 har dock Skolverket arbetat mer aktivt med att revidera hanteringsföreskrifterna, och har då tagit in synpunkter från flera externa aktörer i arbetet, däribland Skolinspektionen.

I huvudsak fungerande rutiner men vissa riktlinjer saknas

I stort har Skolverket rutiner som gör att myndigheten kan agera effektivt för att minska skadan om nationella prov sprids. Beredskapen inför proven har också utökats över tid. Av rutinerna framgår däremot inte utifrån vilka principer information om otillåten spridning och bristande provhantering ska överlämnas till Skolinspektionen eller när eventuella brott ska anmälas till Polismyndigheten. Skolverket lämnar idag över ärenden till Skolinspektionen och Polismyndigheten. Avsaknaden av interna riktlinjer för vilka ärenden som bör överlämnas kan dock, enligt Riksrevisionen, innebära en risk för att ärenden inte hanteras likvärdigt.

Ersättningsprov stödjer betygssättningen men försvårar uppföljning

Riksrevisionen ser positivt på att Skolverket har utvecklat ersättningsprov i de ämnen och årskurser där myndigheten har identifierat en ökad risk för att ordinarie prov sprids. Riksrevisionen delar Skolverkets bedömning att ersättnings-proven kan stödja läraren i betygssättningen. Däremot ger ersättningsprov inte samma möjlighet som ordinarie prov att följa upp provresultat och utvärdera i vilken mån proven stödjer en likvärdig bedömning och betygssättning. Det framgår inte heller på ett tydligt sätt varför insamlingen av resultat från ordinarie prov och ersättningsprov skiljer sig åt mellan olika skolformer och ämnen.

Tillsyn och kvalitetsgranskning görs i enlighet med uppdraget

Riksrevisionen bedömer att Skolinspektionen utövar tillsyn och kvalitetsgranskar hanteringen av nationella prov i enlighet med myndighetens uppdrag. Tillsyn har utövats i enskilda ärenden, och från hösten 2018 ingår hanteringen av nationella prov som en del i den regelbundna tillsynen av grund- och gymnasieskolor.

Vidare har Skolinspektionen 2017 genomfört en oanmäld granskning av 60 grundskolors hantering av nationella prov, och liknande granskningar har planerats till slutet av höstterminen 2018. Skolinspektionen har använt sitt kvalitetsgranskningsverktyg vid de oanmälda granskningarna eftersom hanteringsföreskrifterna, enligt Skolinspektionen, inte reglerar tillräckligt mycket för att myndigheten ska kunna utöva tillsyn utifrån dem vid denna form av granskning. Skolinspektionen har under 2018 framfört till Skolverket att möjligheten att utöva tillsyn utifrån föreskrifterna är begränsad.

Riksrevisionen anser vidare att det kan vara i enlighet med Skolinspektionens uppdrag att provhanteringen i vuxenutbildningen ännu inte har varit föremål för tillsyn eller kvalitetsgranskning, trots att det finns särskilda problem med spridning där. Samtidigt kan spridning av nationella prov i vuxenutbildningen försvåra möjligheten att särskilt beakta provresultat även för dessa elever.

Sen start för ett konstruktivt samarbete

Granskningen visar att Skolverket och Skolinspektionen under 2018 har etablerat ett samarbete som bidrar till att utveckla myndigheternas åtgärder mot otillåten spridning av nationella prov. Under 2017 började Skolverket rapportera om brister i hanteringen av nationella prov till Skolinspektionen. Däremot dröjde det till maj 2018 innan myndigheterna hade specifika samverkansmöten om arbetet mot otillåten spridning. Enligt Riksrevisionen borde samverkansmöten ha genomförts tidigare mot bakgrund av den ökande otillåtna spridningen av prov.

Uppdaterad: 19 december 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?