Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Resultat

Regionala exportcentrum har på relativt kort tid etablerats i stora delar av landet. Tillväxtverket har i etableringen omhändertagit grundläggande organisatoriska behov. De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna som finns i alla län och regioner har haft en positiv betydelse som sammanhållande kraft i varje exportcentrum.

I förhållande till granskningens bedömningsgrunder finner Riksrevisionen följande brister:

Tillväxtverket och regeringen har inte beaktat tidigare erfarenheter

Det finns ingenting som tyder på att vare sig regeringen eller Tillväxtverket har beaktat tidigare erfarenheter av liknande insatser i förberedelserna. Tidigare försök med regionala exportcentrum utreddes på sin tid. En slutsats var att de deltagande aktörerna bevakade sina revir i alltför stor utsträckning på bekostnad av samordning och samverkan.

Företagarorganisationer anser inte att de fått möjlighet att lämna synpunkter

Det kan också noteras att företrädare för företagens intresseorganisationer inte anser sig ha fått möjlighet att lämna synpunkter i tillräcklig omfattning inför inrättandet av regionala exportcentrum.

Tillväxtverket har inte skapat förutsättningar för utvärdering

De regionala exportcentrumen startade som en pilotverksamhet i sex regioner. Detta gjorde att det teoretiskt fanns möjligheter till effektutvärdering av försöksverksamheten inför det fortsatta arbetet. Den möjligheten har Tillväxtverket emellertid inte utnyttjat. Regeringens val av pilotregioner försvårade och omöjliggjorde i praktiken en formell utvärdering. Någon effektutvärdering av insatsen i stort har ännu inte beslutats.

Riksrevisionen noterar också att det inte finns några tillförlitliga samlade uppgifter om hur många företag som fått hjälp genom regionala exportcentrum.

Redovisningen motsvarar inte riksdagens förväntningar

Såväl Tillväxtverkets redovisning som regeringens redovisning till riksdagen av de regionala exportcentrumens utveckling och resultat är på en basal nivå. Riksrevisionen bedömer att redovisningen inte motsvarar de förväntningar som Näringsutskottet uttryckt om regeringens resultatredovisning inom politikområdet.

Granskningen har vid sidan av dessa slutsatser identifierat ett förbättringsutrymme inom ett antal områden:

 • De regionala exportcentrumen är i dagsläget endast baserade på kortsiktiga projekt. Regeringen behöver klargöra om det finns en långsiktighet i insatsen och hur sambandet ser ut med andra delar av exportstrategin.
 • Regeringen kan dessutom behöva tydliggöra sambandet med andra åtgärder i exportstrategin såsom Team Sweden, i synnerhet mot bakgrund av att ett bakomliggande motiv till inrättandet av regionala exportcentrum var små och medelstora företags möjligheter att hitta rätt i främjandesystemet.
 • De tjänster som aktörerna i regionala exportcentrum erbjuder behöver utvecklas för att vara aktuella. I detta avseende kan det också finnas skäl för regeringen att överväga en justering av kretsen av aktörer som kan ingå i regionala exportcentrum.
 • Tillväxtverkets upplägg för regionala exportcentrum uppfattas som meningsfullt och hjälpsamt av de regionala exportcentrumen. Men det finns ett förbättringsutrymme på ett antal områden.
  • Styrningen av exportcentrum behöver fokusera på företagsinriktade insatser snarare än interna aktiviteter och samverkan mellan främjandeaktörer.
  • Regionala exportcentrum har använt samverkansavtal med regionalt utvecklingsansvariga och övriga regionala aktörer i exportcentrum i relativt liten omfattning i förhållande till den positiva inverkan sådana avtal tycks ha haft.
  • Tillväxtverket behöver tydliggöra arbetsformer och rollbeskrivningar; t.ex. behöver det finnas möjlighet till dialog mellan den nationella styrgrupp och den strategigrupp som finns.
  • Det kan finnas skäl för Tillväxtverket att överväga en större grad av gemensam inriktning på regionala exportcentrum med till exempel gemensamma kvalitativa indikatorer så att enskilda centrum kan få överblick över andra centrums verksamhet och inflytande över samordningen mellan centrum.
  • Indikatorerna för uppföljning och utvärdering fokuserar på mindre relevanta delar av insatsen.

Uppdaterad: 29 januari 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?