Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ordlista

Anslag

Utgiftspost i statens budget som riksdagen fattar beslut om. Riksdagens anslagsbeslut innebär att regeringen bemyndigas att under viss tid och under vissa villkor använda anvisade medel till de av riksdagen angivna ändamålen. Anslaget anvisas av riksdagen till regeringen. Därefter tilldelar regeringen anslagsmedel till myndigheter. Regeringen kan underindela anslagen i anslagsposter och delposter.

Bemyndigande lån

Regeringen får inte besluta om att ta upp lån utan att riksdagen först beslutat om det med ett takbelopp. När t.ex. vacciner lånefinansieras måste riksdagen godkänna ett högsta belopp för det.

Extra ändringsbudget

Endast om regeringen anser att det finns särskilda skäl får förslag till ändringar i statens budget lämnas vid andra tillfällen än i samband med den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen. Ett sådant förslag kallas för extra ändringsbudget. Regeringen lämnade 20 extra ändringsbudgetar under 2020 och 2021 med anledning av coronapandemin. Pandemins konsekvenser har bedömts vara sådana särskilda skäl som behövs för att det ska vara tillåtet att lämna extra ändringsbudgetar.

Inkomsttitel

Inkomstpost i statens budget där myndigheten redovisar inkomster (i generell mening, dvs. även intäkter och inbetalningar) som den inte själv får disponera, exempelvis skatter. Under inkomsttitel redovisas sådana statsinkomster som inte är specialdestinerade för en viss verksamhet utan kan finansiera vilka utgifter som helst.

Proposition

En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag. Vissa propositioner består av förslag till ny lagstiftning. Andra propositioner innehåller mindre eller större ändringar av redan gällande lagar eller förslag till riktlinjer av olika slag.

Statens budget

Statens budget är en plan för statens inkomster och utgifter under ett budgetår. Den består av en inkomst- och en utgiftssida, samt ytterligare några poster för beräkning av statens lånebehov. Riksdagen beslutar om statens budget och anvisar medel till regeringens förfogande för olika ändamål.

Statens finansiella sparande

Statens finansiella sparande är skillnaden mellan statens intäkter och kostnader. Redovisningen av det finansiella sparandet är i huvudsak periodiserad, vilket innebär att transaktionerna redovisas för den period då prestationen utförs (intäkt) eller då resursen förbrukas (kostnad).

Statens lånebehov

Statens lånebehov är skillnaden mellan inkomster och utgifter i statens budget och motsvarar grovt ökningen av statsskulden. Statens budgetsaldo motsvarar statens lånebehov med omvänt tecken.

Statens offentliga utredningar (SOU)

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU.

Statliga kreditgarantier

Ett statligt borgensåtagande som oftast gäller så som för egen skuld. Med det menas att borgenären (långivaren) kan kräva att skulden ska betalas av borgensmannen (i detta fall staten) utan att först kräva betalning av gäldenären (låntagaren). En kreditgaranti är kopplad till en viss kredit.

Takbegränsade utgifter

Summan av alla utgifter inom det fastställda utgiftstaket.
De takbegränsade utgifterna omfattar dels utgifterna i statens budget (utgiftsområde 1–27) exklusive statsskuldräntor (utgiftsområde 26), dels utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. De takbegränsade utgifterna avser faktiskt förbrukade anslagsmedel, vilket innebär att myndigheternas utnyttjande av anslagsbehållningar och anslagskrediter ingår.

Utgiftsområde

En indelningsgrund för anslagen i statens budget. I budgeten finns 27 utgiftsområden vilka är reglerade i riksdagsordningen. Varje anslag på statens budget ingår i ett utgiftsområde.

Utgiftstak för staten

Den maximala nivån för statens utgifter, det vill säga en gräns för hur mycket pengar staten får spendera varje år. Riksdagen fattar beslut om var gränsen ska ligga, på förslag av regeringen. Se även Takbegränsade utgifter.

Ändringsbudget

Regeringen kan lämna förslag till ändringar i statens budget under ett pågående budgetår. Dessa förslag samlas i så kallade ändringsbudgetar. De lämnas på våren i samband med den ekonomiska vårpropositionen (vårändringsbudget) och på hösten i samband med budgetpropositionen (höständringsbudget).

Överskottsmål

Mål för den offentliga sektorns finansiella sparande.

Uppdaterad: 16 juni 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?