Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Lagar och förordningar

Anslagsförordningen (2011:223).

Budgetlagen (2011:203).

Förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet.

Förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter.

Kommittéförordningen (1998:1474).

Lagen (1996:1059) om statsbudgeten.

Regeringsformen (1974:152).

Riksdagsordningen (2014:801).

Utredningar och rapporter

Ds 1997:1, Propositionshandboken.

Ds 2000:1, Kommittéhandboken.

Ekonomistyrningsverket, Vägledning: Tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning, ESV 2015:19, 2015.

Ekonomistyrningsverket, Utfallet för statens budget – del av ESV:s underlag till årsredovisning för staten 2020, ESV 2021:2, 2021.

Ekonomistyrningsverket, Myndigheternas förvaltning av stöd för att lindra effekterna av det nya coronaviruset, ESV 2021:39, 2021.

Finanspolitiska rådet, Svensk finanspolitik – Finanspolitiska rådets rapport 2020, 2020.

Finanspolitiska rådet, Svensk finanspolitik – Finanspolitiska rådets rapport 2021, 2021.

Finanspolitiska rådet, Svensk finanspolitik – Finanspolitiska rådets rapport 2022, 2022.

Konjunkturinstitutet, Makroekonomiska och samhällsekonomiska effekter av de vidtagna åtgärderna för att dämpa spridningen av covid-19 i Sverige, 2020.

Riksbanken, Finansiell stabilitet 2020:1, 2020.

Riksbanken, Finansiell stabilitet 2020:2, 2020.

Riksbanken, Finansiell stabilitet 2021:1, 2021.

Riksrevisionen, Förändringar inom kommittéväsendet, RiR 2004:2, Riksrevisionen, 2004.

Riksrevisionen, Regeringens hantering av tilläggsbudgeten, RiR 2008:17, Riksrevisionen, 2008.

Riksrevisionen, Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2020, RiR 2020:29, Riksrevisionen, 2020.

Riksrevisionen, Utgiftstaket – olika roller i olika tider, RiR 2020:28, Riksrevisionen, 2020.

Riksrevisionen, Operation Rädda branschen – statens krisstöd till idrott och kultur under pandemin, RiR 2022:7, Riksrevisionen, 2022.

Riksrevisionen, Statens arbete med att säkra tillgången på skyddsutrustning under coronapandemin, RiR 2022:10, Riksrevisionen, 2022.

SOU 2010:18, En reformerad budgetlag.

SOU 2013:73, En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och struktur.

SOU 2019:2, Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring med människan i centrum.

SOU 2020:6, En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering.

SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, delbetänkande 1, Coronakommissionen, 2020.

SOU 2020:80, Sverige under pandemin, delbetänkande 2, Coronakommissionen, 2021.

SOU 2022:10, Slutbetänkande, volym 1 och 2, Coronakommissionen, 2022.

Svenskt Näringsliv, Ett år av coronakris – var står vi nu?, 2021.

Riksdagstryck

I bilaga 2 specificeras de propositioner som innehåller extra ändringsbudgetar under 2020 och 2021.

Bet. 2019/20:FiU21, Ja till regeringens vårändringsbudget för 2020.

Bet. 2019/20:FiU56, Extra ändringsbudget för 2020 – Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset.

Bet. 2019/20:FiU49, Ändringar i statens budget 2020 – Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden.

Bet. 2019/20:FiU53, Ändringar i statens budget för 2020 – Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset.

Bet. 2013/14:KU46, Översyn av riksdagsordningen och En utvecklad budgetprocess.

Bet. 2019/20:KU10, Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Bet. 2020/21:KU20, Granskningsbetänkande våren 2021.

Bet. 2020/21:FiU1, Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen.

Dir. 2018:26, En trygg sjukförsäkring med människan i centrum.

Dir. 2019:21, Tilläggsdirektiv till Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05).

Dir. 2019:105, Tilläggsdirektiv till Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05).

Dir. 2020:74, Utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Dir. 2021:79, Översyn av stödet vid korttidsarbete.

Framst. 2021/22:RS6, Riksdagen under coronapandemin 2020.

Prop. 2010/11:40, En reformerad budgetlag.

Prop. 2013/14:173, En utvecklad budgetprocess.

Prop. 2019/20:99, Vårändringsbudget för 2020.

Prop. 2019/20:100, 2020 års ekonomiska vårproposition.

Prop. 2020/21:1, Budgetpropositionen för 2021.

Prop. 2020/21:2, Höständringsbudget för 2020.

Prop. 2020/21:99, Vårändringsbudget för 2021.

Prop. 2020/21:100, 2021 års ekonomiska vårproposition.

Prop. 2021/22:1, Budgetpropositionen för 2022.

Prop. 2021/22:2, Höständringsbudget för 2021.

Rskr. 2019/20:340.

Rskr. 2020/21:63.

Rskr. 2013/14:351.

Rskr. 2013/14:352.

Skr. 2017/18:207, Ramverket för finanspolitiken.

Skr. 2020/21:101, Årsredovisning för staten 2020.

Skr. 2020/21:101, Årsredovisning för staten 2021.

Yttr. 2013/14:FiU9y, En utvecklad budgetprocess.

Uppdaterad: 16 juni 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?