Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Artiklar, rapporter och yttranden

Angelov, N. & Edmark, K., När skolan själv får välja, ESO-rapport 2016:3, 2016.

Friskolornas riksförbund, Fakta om friskolor, 2022.

KFO. Idéburna skolor och fristående huvudmän, 2019.

Lindqvist L., Nyckeln till grundskolans finansiering, 2022.

Skolinspektionen, Angående regleringen om påtagliga negativa följder, dnr 00‑2010:6466, skrivelse till Utbildningsdepartementet, 2010.

Utredningar

Lärarförbundet, Yttrande över En mer likvärdig skola: minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28), 2020-11-25.

Riksrevisionen, Riktade statsbidrag till skolan – nationella prioriteringar men lokala behov, RiR 2017:30, 2017.

Riksrevisionen, Den kommunala finansieringsprincipen – tillämpas den ändamålsenligt? RiR 2018:8, 2018.

Skolinspektionen, Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet, Kvalitetsgranskning – Rapport 2014:01. Skolinspektionen, 2014.

Skolverket, Vad kostar de fristående grundskolorna? – en studie om fristående grundskolor och kommunernas kostnader, Skolverkets aktuella analyser 2004, Skolverket, 2004.

Skolverket, Prövning och bidrag för fristående skolor, Rapport 281, Skolverket, 2006.

Skolverket, Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov?, Rapport 330, Skolverket, 2009.

SOU 1992:38, Fristående skolor – bidrag och elevavgifter.

SOU 1999:98, Likvärdiga villkor?

SOU 2008:08, Bidrag på lika villkor?

SOU 2016:66, Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor.

SOU 2020:28, En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.

Regeringsbeslut

Kommittédirektiv 1995:16, Utredning om fristående skolor på grundskolenivå.

Kommittédirektiv 1997:55, Uppföljning av resursfördelning till fristående grundskolor.

Kommittédirektiv 2006:3, Offentliga bidrag till fristående skolor.

Kommittédirektiv 2007:33, Lika villkor för offentliga och fristående skolor.

Kommittédirektiv 2014:126, Redovisning av kostnader för skolväsendet på huvudmanna- och skolenhetsnivå m.m.

Kommittédirektiv 2018:71, Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.

Regeringsbeslut U2003/2369/S, Uppdrag om skarpare rutiner och metoder vid prövning och inspektion av fristående skolor.

Regeringsbeslut U2005/7766/G, Uppdrag om prövning och bidrag för fristående skolor.

Regeringsbeslut U2006/7296/G.

Regeringsbeslut U2011/4380/S, Uppdrag om kommunernas resursfördelning till kommunala skolor.

Regeringsbeslut U2012/5830/S, Uppdrag om kommunernas resursfördelning till grundskolor.

Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter

Förvaltningslagen (2017:900).

Kommunallagen (2017:725).

Regeringsformen (1974:152).

Skollagen (2010:800).

Skollagen (1985:1100).

Skolförordningen (2011:185).

Riksdagstryck

Bet. 1991/92:UbU22, Fristående skolor.

Bet. 2009/10:UbU21, Ny skollag.

Bet. 2012/13:KU10, Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Prop. 1992/92:95, Om valfrihet och fristående skolor, bet. 1991/92:UbU22, rskr. 1991/92:346.

Prop. 1995/96:200, Fristående skolor m.m., bet. 1996/97:UbU4, rskr. 1995/95:385

Prop. 2001/02:35, Fristående skolor, bet. 2001/02:UbU7.

Prop. 2003/04:1, Budgetpropositionen för 2004.

Prop. 2006/07:1, Budgetpropositionen för 2007.

Prop. 2007/08:1, Budgetpropositionen för 2008.

Prop. 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor, bet. 2008/09:UbU13, rskr. 2008/09:280.

Prop. 2009/10:157, Bidragsvillkor för fristående verksamheter, bet. 2009/10:UbU22, rskr 2009/10:322.

Prop. 2011/12:1, Budgetpropositionen för 2012.

Prop. 2013/14:1, Budgetpropositionen för 2014.

Prop. 2014/15:1, Budgetpropositionen för 2015.

Prop. 2021/22:158, Ett mer likvärdigt skolval, bet. 2021/22:UbU33, rskr. 2021/22:406.

Prop. 2021/22:161, Ökad likvärdighet för skolhuvudmän, bet. 2021/22:UbU32, rskr. 2021/22:362.

Skr. 1993/94:183, Utvecklingsplan för skolväsendet.

Skr. 2001/02:188, Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning.

Webbsidor

Ernestam, J., ”Ändra skolans stora systemfel: skolpengen”, https://www.lararforbundet.se/bloggar/lararforbundets-utredarblogg/andra-skolans-stora-systemfel-skolpengen, hämtad 2022-05-18.

Läraren: ”Lön för lärare 2022: Så mycket tjänar lärare där du bor”, https://www.lararen.se/nyheter/lararlon/lon-larare-2022, hämtad 2022-05-09.

Skolinspektionen, ”Ägar- och ledningsprövning”, https://www.skolinspektionen.se/tillstand/fristaende-skola/agar–och-ledningsprovning/, hämtad 2022-04-19.

Skolverket, ”Välja förskoleklass och grundskola eller grundsärskola”, https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/valja-forskoleklass-och-grundskola-eller-grundsarskola, hämtad 2022-03-27.

Skolverket, ”Sök statistik”, Sveriges Officiella Statistik, statistik på riksnivå, Tabell 3.1 A Skolor och elever läsåren 1995/96 - 1999/2000 och Skolenheter och elever läsåren 2016/17-2021/22, https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokA, hämtad 2022-04-20.

Skolverket, ”Ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder”, https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-tidigt-stod-och-extra-anpassningar/ansoka-om-tillaggsbelopp, hämtad 2022-05-09.

Skolverket, ”Riksprislista för ersättning till fristående skolor 2022”, https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/riksprislistan,
hämtad 2022-03-30.

Uppdaterad: 30 juni 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?