Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 1. Metod

Avsnitt

Intervjuer

Våra genomförda intervjuer är semistrukturerade. Ett intervjuformulär med frågeområden och teman har varit utgångspunkten och har följts i stor utsträckning. Inför varje intervju skickade vi ut frågeområden och teman. Flertalet intervjuer har genomförts med enskilda respondenter, men några i grupp. Samtliga intervjuanteckningar har skickats till respondenten för kvalitetssäkring.

Folkhälsomyndigheten

 • F.d. gd, Folkhälsomyndigheten, 2022-04-21 (sonderande, ej kvalitetssäkrad intervju).
 • Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, 2022-06-02.
 • Avdelningschef, Folkhälsomyndigheten, 2022-06-02.
 • Enhetschef, Folkhälsomyndigheten, 2022-06-03.
 • Enhetschef, Folkhälsomyndigheten, 2022-06-09.
 • T.f. avdelningschef, Folkhälsomyndigheten, 2022-06-09.
 • T.f. enhetschef, Folkhälsomyndigheten, 2022-06-14.
 • Avdelningschef, Folkhälsomyndigheten, 2022-06-14.
 • Avdelningschef, Folkhälsomyndigheten, 2022-06-16.
 • Chefsjurist/enhetschef och två jurister (gruppintervju), Folkhälsomyndigheten, 2022-06-20.
 • F.d. statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten, 2022-08-25.

Socialstyrelsen

 • Tjänstepersoner vid Socialstyrelsen inom krisberedskap (gruppintervju), 2022-10-14.
 • Tjänstepersoner vid Socialstyrelsen inom vårdhygien, statistik, hälso- och sjukvårdsjuridik (gruppintervju), 2022-10-24.

Övriga intervjuer

 • Smittskyddsläkare (kompletterande gruppintervju), två regioner, 2022-09-22.
 • F.d. gruppchef vid Socialdepartementet, 2022-10-26.

Fallstudie (Region Stockholm)

Vi använde oss av ett strategiskt urval genom att välja ut en region som vi bedömer har en väl uppbyggd struktur för smittskyddsverksamhet och ett utvecklat samarbete med Folkhälsomyndigheten. Ett sådant val av fall gjordes enligt ”most-likely”-principen. Det innebär att vi valde en region med goda förutsättningar för att ge ett bra resultat. Logiken bakom principen är att om det finns brister med att uppnå ett bra resultat även i en region med goda förutsättningar finns det sannolikt liknande problem i andra regioner. Vi intervjuade enligt följande:

 • Medarbetare vid Vårdhygien Stockholm, Region Stockholm, 2022-09-06.
 • Medarbetare vid Smittskydd Stockholm, Region Stockholm, 2022-09-19.
 • Medarbetare (1) vid Smittskydd Stockholm, Region Stockholm, 2022-09-20.
 • Medarbetare (2) vid Smittskydd Stockholm, Region Stockholm, 2022-09-20.
 • Medarbetare vid Smittskydd Stockholm, Region Stockholm, 2022-09-21.
 • Medarbetare vid Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, Region Stockholm, 2022-09-23.
 • Medarbetare vid Smittskydd Stockholm, Region Stockholm, 2022-09-27.
 • Strama/lokalt smittskyddsansvariga (gruppintervju), vårdcentral 1, Region Stockholm, 2022-09-13.
 • Strama/lokalt smittskyddsansvariga (gruppintervju), vårdcentral 2, Region Stockholm, 2022-09-28.

Skriftliga frågor till Folkhälsomyndigheten

Vi ställde den 21 februari 2022 en fråga om kostnader för smittskyddsverksamheten i samband med beställning av budgetunderlag.

Vi ställde den 7 oktober 2022 frågor om kunskapsstöd till provtagning och smittspårning av covid-19 för 2020–2022 i samband med beställning av kunskapsstöd.

Vi ställde den 10 februari 2023 en fråga om statliga kostnader för storskalig testning och smittspårning för 2020–2022.

Skriftliga frågor till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Vi ställde den 1 november 2022 frågor om IVO:s tillsyn inom smittskydd, vårdhygien och beredskap.

Skriftliga frågor till Socialdepartementet

Vi ställde den 13 oktober 2022 ett fyrtiotal frågor till Socialdepartementet (kontaktperson). Frågorna var uppdelade på följande områden:

 • Regeringens reformarbete 2010–2014.
 • Smittskyddslagen och effektivt smittskydd.
 • Smittskyddets organisering och delade ansvar.
 • Normering, kunskapsstöd och beslutsunderlag inom vårdhygien och smittskydd.
 • Uppföljning av och tillsyn inom smittskyddet.
 • Den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
 • Folkhälsomyndighetens förutsättningar.
 • SKR:s roll och funktion.
 • Regeringsuppdrag under pandemin.
 • Övriga pandemispecifika frågor.

Webbenkät till smittskyddsläkare

Vi skickade ut en webbenkät till smittskyddsläkare i 20 regioner. Anledningen till att vi inte skickade till samtliga 21 regioner var att en region ingick i vår fallstudie och smittskyddsläkaren intervjuades med utgångspunkt i frågorna i enkäten. Webbenkät och följebrev skickades ut den 23 augusti 2022 (se elektronisk bilaga 2) med två påminnelser den 30 augusti och den 9 september. Sista svarsdag var den 13 september.

Totalt 17 respondenter svarade på webbenkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 85 procent. Vi erbjöd också respondenterna möjlighet till intervju i stället för att besvara enkäten. En gruppintervju genomfördes med två smittskyddsläkare (varav en också svarade på enkäten) och en intervju med en smittskyddsläkare inom ramen för en fallstudie. Intervjufrågorna följde enkätens frågeområden. Totalt 19 av 21 respondenter svarade på webbenkäten eller på intervjufrågorna.

Övriga underlag (inkomna beställningar)

 • Budgetunderlag 2014–2023 från Folkhälsomyndigheten, 2022-02-21, 2022-03-02, 2023-03-02.
 • Kostnadsuppgifter från Folkhälsomyndigheten, 2022-04-19, 2023-03-03.
 • Processbeskrivning för kunskapsstöd från Folkhälsomyndigheten, 2022-06-22.
 • Samtliga versioner av kunskapsstöd och vägledningar för provtagning och smittspårning av covid-19 för 2020–2022 från Folkhälsomyndigheten, 2022-11-02.
 • Verksamhetsplaner för 2014–2021 från Folkhälsomyndigheten, 2022-06-27.

Uppdaterad: 25 maj 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?