Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Lagar

Förvaltningslag (2017:900).

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30).

Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram.

Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Patientsäkerhetslag (2010:659).

Smittskyddslag (2004:168).

Socialtjänstlag (2001:453).

Förordningar

Förordning (2001:100) om den officiella statistiken.

Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket.

Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Förordning (2021:248) med instruktion för Folkhälsomyndigheten.

Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

Myndighetsförordning (2007:515).

Smittskyddsförordning (2004:255).

Socialtjänstförordning (2001:937).

Föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4).

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22).

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS (HSLF-FS 2022:44).

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10 (M och S)).

Riksdagstryck

Bet. 2005/06:KU8, Regeringens krisberedskap och krishantering i samband med flodvågskatastrofen 2004, rskr. 2005/06:207.

Bet. 2020/21:KU20, Granskningsbetänkande våren 2021, rskr. 2020/21:365.

Bet. 2020/21:KU20, Bilaga B Utfrågningar.

Bet. 2020/21:SoU16, Hälso- och sjukvårdens organisation m.m., rskr. 2020/21:327.

Dir. 2008:60, Översyn av myndigheterna inom smittskyddsområdet.

Dir. 2018:77, Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap.

Dir. 2019:83, Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso-och sjukvårdens beredskap (S 2018:09).

Dir. 2020:74, Utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Dir. 2020:84, Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap.

Dir. 2021:65, Nationell samordning av försörjningsberedskapen.

Dir. 2021:68, Författningsberedskap inför framtida pandemier.

Dir. 2021:69, Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09).

Dir. 2022:109, En mer ändamålsenlig och effektiv ordning för de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret.

Ds. 2012:49, En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet.

Ds. 2014:9, En mer samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Lagrådsremiss, Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap, 2022.

Prop. 2002/03:35, Mål för folkhälsan, bet. 2002/03:SOU7, rskr. 2002/03:145.

Prop. 2003/04:30, Ny smittskyddslag m.m., bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

Prop. 2009/10:123, Myndigheterna inom smittskyddsområdet, bet. 2009/10:SoU14, rskr. 2009/10:259.

Prop. 2012/13:116, En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.

Prop. 2014/15:1, utg.omr. 9, Hälsovård, sjukvård och social omsorg, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71.

Prop. 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251.

Prop. 2017/18:249, God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik, bet. 2017/18:SoU26, rskr. 2017/18:406.

Prop. 2020/21:30, Totalförsvaret 2021–2025, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:135.

Prop. 2020/21:47, Uppföljning av vaccinationer mot covid-19, bet. 2020/21:SoU4, rskr. 2020/21:114.

Prop. 2022/23:45, Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap, bet. 2022/23:SoU11, rskr. 2022/23:164.

Regeringsbeslut

Regeringsbeslut Ju2015/09669/SSK, Uppdrag om planeringsanvisningar för det civila försvaret.

Regeringsbeslut Ju2020/01685/SSK, Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bistå med transporter och logistik avseende skyddsutrustning och annan materiel till följd av covid-19.

Regeringsbeslut S2017/01568/FS, Uppdrag om kunskapsläget kring smittorisker av hivinfektioner m.m.

Regeringsbeslut S2018/02370/FS, Uppdrag att stödja landstingen i arbetet med katastrofmedicinsk beredskap och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården.

Regeringsbeslut S2018/04504/FST, Uppdrag att följa upp och utvärdera krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Regeringsbeslut S2020/01233/FS (delvis), Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19.

Regeringsbeslut S2020/01466/FS (delvis), Uppdrag om ökad samordning för att säkra tillgången till läkemedel som bedöms vara av central betydelse vid eventuella störningar till följd av spridningen av det nya coronaviruset.

Regeringsbeslut S2020/01467/SOF, Uppdrag att genomföra en informationsinsats riktad till personal inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Regeringsbeslut S2020/01558/FS, S2020/01594/FS (delvis), Uppdrag om att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och fördela skyddsutrustning och annat material till följd av spridningen av covid-19.

Regeringsbeslut S2020/01849FS (delvis), Uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser.

Regeringsbeslut S2020/02443/FS (delvis), Uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk utrustning m.m. som behövs i vården till följd av spridningen av covid-19.

Regeringsbeslut S2020/02676/SOF, Uppdrag om att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19.

Regeringsbeslut S2020/02681/FS (delvis), Uppdrag om att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19.

Regeringsbeslut S2020/03163/FS (delvis), Uppdrag att identifiera de grupper av individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdornsförlopp vid insjuknande i covid-19.

Regeringsbeslut S2020/03321/FS (delvis), Uppdrag att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott.

Regeringsbeslut S2020/03751/SOF (delvis) S2020/05632/SOF (delvis), Uppdrag om åtgärder inom vissa av socialtjänstens verksamheter vid smittspridning av covid-19 (Folkhälsomyndigheten).

Regeringsbeslut S2020/03751/SOF S2020/05633/SOF (delvis), Uppdrag om åtgärder inom vissa av socialtjänstens verksamheter vid smittspridning av covid-19 (Socialstyrelsen).

Regeringsbeslut S2020/05027/FS (delvis), Uppdrag att bistå regionerna i att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19.

Regeringsbeslut S2020/05028 S2021/01355 (delvis), Uppdrag att stödja regionernas samordning av hälso- och sjukvårdsresurser.

Regeringsbeslut S2020/05270/FS (delvis), Uppdrag att beskriva och analysera vissa hälsodata för jämförelser kopplade till utbrottet av covid-19.

Regeringsbeslut S2020/05271/FS, Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter.

Regeringsbeslut S2020/05631/FS, Uppdrag om uppföljning och rapportering till följd av överenskommelsen om utökad nationell testning av covid-19 för år 2020.

Regeringsbeslut S2020/05823/FS (delvis), Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19.

Regeringsbeslut S2020/05824/FS (delvis), Uppdrag till Läkemedelsverket att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19.

Regeringsbeslut S2020/05826/FS (delvis), Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19.

Regeringsbeslut S2020/07187 (delvis), Uppdrag om att skapa tekniska möjligheter att registrera vaccinationer mot covid-19 i det nationella vaccinationsregistret.

Regeringsbeslut S2020/08097 (delvis), Uppdrag att kartlägga digitala stöd och tillämpningar i smittskyddsarbetet i ett urval länder.

Regeringsbeslut S2020/08098 (delvis), Uppdrag att kartlägga processer och arbetsmoment i smittskyddsarbetet.

Regeringsbeslut S2020/08106 (delvis), Uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin.

Regeringsbeslut S2020/08532 (delvis), Förlängning av uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19.

Regeringsbeslut S2020/08831 (delvis). Uppdrag att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver.

Regeringsbeslut S2020/08832 (delvis), Uppdrag att ta fram förslag på insatser vid olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Regeringsbeslut S2020/08833 (delvis), Uppdrag att ta fram förslag på insatser vid olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Regeringsbeslut S2020/09553 (delvis), Uppdrag att genomföra nationella informationsinsatser om vaccination mot covid-19.

Regeringsbeslut S2021/00001 (delvis), Uppdrag angående smittskyddsåtgärder i samhället.

Regeringsbeslut S2021/00825 (delvis), Uppdrag att löpande se över och vid behov uppdatera sammanställningen över de identifierade grupperna som löper störst risk att drabbas av särskild allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19.

Regeringsbeslut S2021/01101 (delvis), Uppdrag om uppföljning och rapportering till följd av överenskommelsen om genomförande av vaccination mot covid-19 för år 2021.

Regeringsbeslut S2021/01107 (delvis), Uppdrag om svenskt deltagande och samordning rörande Europeiska kommissionens arbete med vaccinationsintyg för covid-19.

Regeringsbeslut S2021/02642 (delvis), Uppdrag att redovisa och vidareutveckla formerna för regional och lokal samverkan inför eventuella smittutbrott av covid-19.

Regeringsbeslut S2021/02920 (delvis), Uppdrag att utveckla särskilda prioriteringsprinciper för hälso-och sjukvården som gäller vid kris och krig.

Regeringsbeslut S2021/02921 (delvis), Uppdrag att ta fram underlag m m samt att samordna, stödja, följa upp och utvärdera regionernas arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap och planering inför civilt försvar.

Regeringsbeslut S2021/02922 (delvis), Uppdrag att ta fram nationella utbildnings- och övningsplaner för katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar samt nationell samordning av utbildning och övning.

Regeringsbeslut S2021/03940 (delvis), Uppdrag att vidareutveckla och konkretisera nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder utifrån det nationella epidemiologiska läget för covid-19.

Regeringsbeslut S2021/05258 (delvis), Ändring av uppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver.

Regeringsbeslut S2021/05369 (delvis), Uppdrag att kartlägga datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet.

Regeringsbeslut S2021/05469, Uppdrag gällande kartläggning och stöd av den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap.

Regeringsbeslut S2021/06173 (delvis), Uppdrag att göra en översyn av smittskyddsenheternas och smittskyddsläkarnas förutsättningar.

Regeringsbeslut S2021/06455 (delvis), Ändring av uppdraget att i samarbete med regionerna bistå i arbetet att nå en högre vaccinationstäckning mot covid-19.

Regeringsbeslut S2021/07150 (delvis), Uppdrag om test- och analyskapacitet avseende covid-19.

Regeringsbeslut S2021/06173 (delvis), Uppdrag att göra en översyn av smittskyddsenheternas och smittskyddsläkarnas förutsättningar.

Regeringsbeslut S2021/07150 (delvis), Uppdrag om test- och analyskapacitet avseende covid-19.

Regeringsbeslut S2021/07524 (delvis), Uppdrag att ta fram ett underlag för att bedöma behovet av smittskyddsåtgärder.

Regeringsbeslut S2021/08235 (delvis), Uppdrag om statligt ansvar för försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvården.

Regeringsbeslut S2021/08236 (delvis), Uppdrag angående stöd till genomförande av överenskommelse om nationell testning och smittspårning för covid-19.

Regeringsbeslut S2021/08239 (delvis), Ändring av uppdraget att genomföra och redovisa arbetet med vaccin mot covid-19.

Regeringsbeslut S2022/00453 (delvis), Uppdrag om kartläggning av produktionskapacitet inom läkemedelsområdet.

Regeringsbeslut S2022/00777, Uppdrag att ta fram ett samlat nationellt kunskapsstöd för förmågan att hantera ett plötsligt och oväntat inflöde av patienter.

Regeringsbeslut S2022/01939, Uppdrag att ytterligare stärka beredskapsarbetet med anledning av det försämrade säkerhetsläget.

Regeringsbeslut S2022/02127 (delvis), Uppdrag att ta fram en plan för eventuella råd, rekommendationer och smittskyddsåtgärder mot covid-19.

Regeringsbeslut S2022/02315 (delvis), 2022-04-28, Uppdrag att genomföra tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna.

Regeringsbeslut S2022/02527, Uppdrag att samordna, planera, genomföra och utvärdera nationella övningar som stärker beredskapen inom hälso- och sjukvården.

Regeringsbeslut S2022/04841 (delvis), Uppdrag om övervakning och studier avseende covid-19.

Rapporter och utredningar

Almgren, M., och Björk, J., Kartläggning av skillnader i regionernas insatser för provtagning och smittspårning under coronapandemin, 2021 (underlagsrapport till SOU 2021:89).

Folketinget, Håndteringen af covid-19 i foråret 2020 Rapport afgivet af den af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen nedsatte udredningsgruppe vedr. håndteringen af covid-19, Folketinget, 2021.

Folkhälsomyndigheten, Exempel på åtgärder för att minska spridning av covid-19 på särskilda boenden för äldre. En samanställning av exempel från verksamheter, kommuner och regioner, Folkhälsomyndigheten, 2020.

Folkhälsomyndigheten, Förslag till åtgärder inom vissa av socialtjänstens verksamheter vid smittspridning av covid-19. Återrapportering av regeringsuppdrag, ärendenummer 02934–2020, Folkhälsomyndigheten, 2020.

Folkhälsomyndigheten, Kartläggning och effektivisering av smittspårning av covid-19, Folkhälsomyndigheten, 2021.

Folkhälsomyndigheten, Pandemiberedskap. Hur vi förbereder oss – ett kunskapsunderlag, Folkhälsomyndigheten, 2019.

Folkhälsomyndigheten, Plan för eventuella råd, rekommendationer och smittskyddsåtgärder mot covid-19. Regeringens uppdrag S2022/02127, Folkhälsomyndigheten, 2022.

Folkhälsomyndigheten, Provtagningsstrategi för covid-19, Folkhälsomyndigheten, 2020.

Folkhälsomyndigheten, Smittspårningsverktyget och resultat från datainsamling under fjärde vågen av covid-19. November 2021 till april 2022, Folkhälsomyndigheten, 2022.

Inspektionen för vård och omsorg, Bidra till lärande under coronapandemin och inför framtida sjukdomsutbrott, Inspektionen för vård och omsorg, 2021.

Inspektionen för vård och omsorg, Uppdrag att genomföra tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna. Redovisning av S2022/02315, Inspektionen för vård och omsorg, 2022.

Inspektionen för vård och omsorg, Vad har IVO sett 2020? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för verksamhetsåret 2020, Inspektionen för vård och omsorg, 2021.

Inspektionen för vård och omsorg, Vad har IVO sett 2021? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för verksamhetsåret 2021, Inspektionen för vård och omsorg, 2022.

Riksrevisionen, Pandemier – hantering av hot mot människors hälsa, RiR 2008:1, Riksrevisionen, 2008.

Riksrevisionen, Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet, RiR 2017:3, Riksrevisionen, 2017.

Socialstyrelsen, Kartläggning av datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet – slutrapport, Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen, Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap. Delrapportering, Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen, Långsiktig plan för den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap. Delredovisning, Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen, Smittskyddsenheternas och smittskyddsläkarnas förutsättningar och kapacitet. Översyn och förslag till utveckling, Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen, Tillgång till vårdhygienisk kompetens. Vårdgivares behov av stöd i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner, Socialstyrelsen, 2021.

Socialstyrelsen, Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård, Lägesrapport 2022, Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen, Årsredovisning för 2020, Socialstyrelsen, 2021.

Socialstyrelsen, Årsredovisning för 2021, Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen, Åtgärder inom socialtjänsten vid smittspridning av covid-19. Undersökning av behov av föreskrifter, Socialstyrelsen, 2020.

SOU 2009:55, Ett effektivare smittskydd.

SOU 2020:23, Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning (delbetänkande).

SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin (delbetänkande).

SOU 2021:19, En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (delbetänkande).

SOU 2021:89, Sverige under pandemin (volym 1 och 2, delbetänkande).

SOU 2022:6, Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (slutbetänkande).

SOU 2022:10, Sverige under pandemin (slutbetänkande).

SOU 2022:26, Extraordinära smittskyddsåtgärder (delbetänkande).

Sveriges Kommuner och Regioner, Att lära av en kris. Kommuners och regioners lärdomar från covid-19-pandemin, Sveriges Kommuner och Regioner, 2023.

Sveriges Kommuner och Regioner, Regionernas arbete med provtagning för covid-19. Kvartalsrapport 4 2022, enligt överenskommelse om avseende testning för covid-19, Sveriges Kommuner och Regioner, 2022.

Sveriges Kommuner och Regioner, Vårdrelaterade infektioner. Kostnader och konsekvenser – kortversion av SKR rapport 2019, Sveriges Kommuner och Regioner, 2019.

World Health Organization, Contact tracing and quarantine in the context of the Omicron SARS-CoV-2 variant – Interim guidance, World Health Organization, 2022.

World Health Organization, Guidelines on Core Components of Infection Prevention and Control Programmes at the National and Acute Health Care Facility Level, World Health Organization, 2016.

World Health Organization, Non pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza, World Health Organization, 2019.

Elektroniska tidningsartiklar och webbsidor

Folkhälsomyndigheten, ”Hälsorapport – en webbpanel”, https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/om-vara-datainsamlingar/halsorapport/, hämtad 2022-10-31.

Folkhälsomyndigheten, ”Information angående SmiNet 2021-09-10”, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/overvakning-och-rapportering/sminet/, hämtad 2022-10-26.

Folkhälsomyndigheten, ”Minnesanteckningar Folkhälsomyndighetens Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor 19110”, https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9bfa57fe7caf47c49fe8070fa3a4447b/final-ma-samverkan-vardhygien191107.pdf, hämtad 2022-11-09.

Folkhälsomyndigheten, ”Minnesanteckningar Folkhälsomyndighetens Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor 2020-04-23”, https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9bfa57fe7caf47c49fe8070fa3a4447b/minnesanteckningar-folkhalsomyndighetens-samverkansgrupp-for-vardhygieniska-fragor-2020-04-23.pdf, hämtad 2022-11-09.

Folkhälsomyndigheten, ”Minnesanteckningar Folkhälsomyndighetens Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor 201123”, https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9bfa57fe7caf47c49fe8070fa3a4447b/minnesanteckningar-samverkan-vardhygieniska-fragor-2020-11-23.pdf, hämtad 2022-11-09.

Folkhälsomyndigheten, ”Möte med Folkhälsomyndighetens referensgrupp för nationella vaccinationsprogram 17 oktober 2022”, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsprogram/referensgrupp-for-nationella-vaccinationsprogram/mote-17-oktober-2022/, hämtad 2023-01-17.

Folkhälsomyndigheten, ”Mötesanteckningar från Folkhälsomyndighetens Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor, 2021-04-22”, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/samverkansgrupp-for-vardhygieniska-fragor/motesanteckningar-2021-04-22/, hämtad 2022-11-09.

Folkhälsomyndigheten, ”Mötesanteckningar från Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor, 2022-03-31”, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/samverkansgrupp-for-vardhygieniska-fragor/motesanteckningar-2022-03-31/, hämtad 2022-11-09.

Folkhälsomyndigheten, ”Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19”, https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/p/provtagningsindikation-for-pavisning-av-pagaende-covid-19/ , hämtad 2023-01-02.

Folkhälsomyndigheten, ”Rena händer räddar liv. En webbplats för bättre handhygien inom vård och omsorg”, https://www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander-raddar-liv/, hämtad 2022-11-14.

Folkhälsomyndigheten, ”Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor”, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/samverkansgrupp-for-vardhygieniska-fragor/, hämtad 2022-11-09.

Folkhälsomyndigheten, ”Stöd till regionernas eventuella prioriteringar i arbetet med testning för covid-19”, https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/stod-till-regionernas-eventuella-prioriteringar-i-arbetet-med-testning-for-covid-19/, hämtad 2023-01-04.

Folkhälsomyndigheten, ”Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner”, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/, hämtad 2022-11-09.

Jacobsson, B., Lindvall, J., Petersson, O., och Sundström G., ”Coronakommissionens slutsatser leder fel”, Dagens Nyheter, 2022-03-05, https://www.dn.se/debatt/coronakommissionens-slutsatser-leder-fel/, hämtad 2022-03-05.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”Kommunikation till allmänheten”, https://www.msb.se/sv/amnesomraden/msbs-arbete-vid-olyckor-kriser-och-krig/kommunikation-till-allmanheten/, hämtad 2023-03-17.

Socialstyrelsen, ”Socialstyrelsen är sektorsansvarig myndighet”, https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/beredskap/sektorsansvar/, hämtad 2023-01-11.

Socialstyrelsen, ”Socialstyrelsens termbank”, https://termbank.socialstyrelsen.se/, hämtad 2023-04-04.

Socialstyrelsen, ”Vårdrelaterade infektioner, VRI”, https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/vri--vardrelaterade-infektioner/, hämtad 2022-11-09.

Svenska Hygienläkarföreningen, Svensk Förening för Vårdhygien och Smittskyddsläkarföreningen, ”Vårdhygien behöver nationell samordning”, https://slf.se/svenska-hygienlakarforeningen/app/uploads/2021/11/Till-Socialdepartementet_SFVH_SHLF_SMLF_slutversion_sign.pdf, hämtad 2022-11-10.

Svenska Läkaresällskapet, ”Rusta för folkhälsan – för en jämlik hälsa i framtiden”, https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2021/rusta-for-folkhalsan--for-en-jamlik-halsa-i-framtiden/, hämtad 2023-03-22.

Sveriges Kommuner och Regioner, ”Covid-19 och coronaviruset”, https://skr.se/skr/covid19ochcoronaviruset.31764.html, hämtad 2022-11-17.

Sveriges Kommuner och Regioner, ”Vad är ett Nationellt kvalitetsregister?”, https://skr.se/kvalitetsregister/drivaregister/utbildningomnationellakvalitetsregister/1omnationellakvalitetsregister/vadarettnationelltkvalitetsregister.46082.html, hämtad 2022-10-26.

Sveriges regioner i samverkan, “Kunskapsstöd vårdhygien”, https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/vardhygien.55992.html, hämtad 2023-04-04.

World Health Organization, ”One Health”, https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/one-health, hämtad 2022-11-14.

World Health Organization, “WHO encourages stakeholders to embed health equity in COVID-19 recovery plans”, https://www.who.int/europe/news/item/07-07-2022-who-encourages-stakeholders-to-embed-health-equity-in-covid-19-recovery-plans, hämtad 2023-03-22.

Övrigt

Folkhälsomyndigheten, Det inledande skedet (Folkhälsomyndighetens svar på Coronakommissionens frågor, 2021-04-23), 2021.

Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndighetens remissyttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS, dnr. 00686–2022, 2022.

Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndighetens svar på Coronakommissionens frågor, dnr. 05076–2020, 2020-11-13, 2020.

Folkhälsomyndigheten, Frågor till Folkhälsomyndigheten från Coronakommissionen. Bedömningar i det inledande skedet (Folkhälsomyndighetens svar 2021-12-21), 2021.

Folkhälsomyndighetens regleringsbrev 2015–2022.

Folkhälsomyndighetens årsredovisningar 2015–2022.

Region Stockholm, Inriktning vårdhygieniskt arbete i Region Stockholm, VKN 2019–0198, 2019.

Smittskyddsläkarföreningen, Yttrande över Remiss – Förslag till föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS, dnr. 4.1–166/2022, 2022.

Socialstyrelsens regleringsbrev 2015–2022.

Sveriges Kommuner och Regioner, Hemställan – föreskrift om begränsningsåtgärder inom särskilda boenden för äldre, 2020.

Sveriges Kommuner och Regioner, Yttrande, dnr. 22–00255, 2022.

Årliga överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting på folkhälsoområdet 2012–2014 (insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar) (regeringsbeslut S2011/9213/FS (delvis); S2012/6925/FS (delvis).

Årliga överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting på patientsäkerhetsområdet 2011–2014 (regeringsbeslut S2010/9054/FS; S2011/11008/FS), S2012/8770/FS, S2013/8790/FS (delvis).

Årliga överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner om sammanhållen, jämlik och säker vård 2021–2022 (regeringsbeslut S2020/09781; S2022/00610).

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner om patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m., 2020 (regeringsbeslut S2019/05298/FS).

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner om ökad nationell testning för covid-19, 2020 (regeringsbeslut S2020/05276).

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19, 2021 (regeringsbeslut S2020/08575).

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021 (regeringsbeslut S2020/09215)

Överenskommelse (ändring) mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021, med anledning av förändrade förutsättningar avseende leverans av vaccin (regeringsbeslut S2020/09215).

Överenskommelse (tillägg) mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner om antigentester (regeringsbeslut S2020/09559 (delvis)).

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner om digitala covidbevis, tillfrisknandebevis (regeringsbeslut S2021/05364).

Överenskommelse (tillägg) mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021 avseende riktade åtgärder för ökad vaccinationstäckning (regeringsbeslut S2021/06453 (delvis)).

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022 (regeringsbeslut S2021/08204).

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner om nationell testning och smittspårning för covid-19, 2022 (regeringsbeslut S2021/08205).

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2022 (regeringsbeslut S2021/08206).

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022 – tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel (regeringsbeslut S2022/02827 (delvis)).

Uppdaterad: 25 maj 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?