Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 1. Metoder och intervjuförteckning

Avsnitt

Användbarhet och tillgänglighet

Användbarhet och tillgänglighet är två etablerade och delvis överlappande begrepp inom webbdesign. En formell definition av användbarhet finns i ISO 9241–11. Den lyder: ”Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang.” Användarens behov och upplevelse är alltså utgångspunkten för bedömningen av användbarheten, och definitionen går även i linje med regeringens mål om att digitaliseringen av den offentliga förvaltningen ska förenkla vardagen för medborgare. I regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning från 2012 har regeringen beslutat om tre delmål till målet om en enklare vardag för medborgare. Det första delmålet är att digitala tjänster ska utformas efter användarnas behov. Det andra delmålet är att digitala tjänster ska vara enkla och säkra att använda. Det tredje delmålet är att det ska bli lättare att hitta rätt digital tjänst.

Tillgänglighet handlar om att en digital tjänst ska vara tillgänglig och användbar för alla, oavsett användarens funktionsförmåga. Vi har i granskningen utgått ifrån principen om universell utformning som design. Principen kommer från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och är ett av områdena som funktionshinderspolitiken riktas mot för att nå det nationella målet. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innebär att offentliga aktörer är skyldiga att tillgänglighetsanpassa sina webbplatser, mobilapplikationer och digitala tjänster. De behöver uppfylla de tekniska kraven möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust.[113] De tekniska kraven är specifika och handlar till exempel om att användaren ska kunna navigera sig fram med tangentbord och att innehållet ska kunna tolkas av hjälpmedel.

Workshop med Begripsams panel

Vi har anlitat organisationen Begripsam för att vid tre tillfällen utvärdera ett urval av de granskade digitala tjänsterna ur ett kognitivt perspektiv.

Begripsam utvärderar webbtjänsterna genom workshops. I dessa workshops möts en panel av personer med erfarenhet av kognitiva svårigheter och vana att utvärdera digitala tjänster och går igenom de digitala tjänsterna tillsammans med Begripsam.[114]

Metoden är baserad på barrier walkthrough. Deltagarna reflekterar genom att ”tänka högt”. Det är en metod som lyfter fram och tydliggör vad i det granskade objektet som skapar svårigheter. I steg två vänds sedan fokus mot tänkbara lösningar och förbättringar.[115]

Metoden är också baserad på en så kallad värdebaserad design. Det innebär att personer som är berörda av en design ska ha inflytande i designprocessen. Tanken är att om digitala tjänster utformas med extremanvändares behov i åtanke, alltså personer med svårigheter att använda tjänsterna, blir tjänsterna bättre för alla. Detta bygger på en demokratisk grundtanke och värden så som inkludering, alla människors lika värde, värdighet och trygghet.[116]

Enkät till panelen Rivkraft

Myndigheten för delaktighet har på vårt uppdrag skickat ut frågor i sin webbenkät riktad till undersökningspanelen Rivkraft. Syftet med enkäten var att undersöka hur personer med olika funktionsnedsättningar upplevt tillgängligheten till statliga digitala tjänster. Myndigheten för delaktighet använder Rivkraft som en del i sitt uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Panelen är självrekryterad och alla som är 18 år eller äldre och har en funktionsnedsättning kan anmäla sig. Rivkraft genomförs som en webbenkät som skickas ut 3–5 gånger per år. Det är frivilligt att svara. Den enkät vi beställt samlades in under hösten 2022.[117]

Av de 2 782 personer som ingår i Rivkraftpanelen och som fick enkäten var det 2 005 personer som svarade. Svarsfrekvensen var alltså 72 procent. Av respondenterna var 1 489 kvinnor (74 procent), 474 var män (24 procent) och 42 angav annan könsidentitet (2 procent). Åldersfördelningen bland respondenterna visas i tabell 6 nedan.

Tabell 6 Åldersfördelning bland respondenterna av enkäten som skickades till panelen Rivkraft

Åldersintervall

Antal respondenter

Andel respondenter

18–29 år

145

7,2 %

30–44 år

546

27,2 %

45–54 år

495

24,7 %

55–64 år

393

19,6 %

65–n år

426

21,2 %

Anm.: Tredje kolumnen summerar till 99,9 procent på grund av avrundningsdifferens.

Resultaten från enkäten är inte representativa, eftersom panelen är självrekryterad. På grund av detta har vi inte gjort någon bortfallsanalys. Att panelen är självrekryterad kan också påverka resultaten av enkäten. Man kan exempelvis tänka sig att en panel som består av personer som självmant anmält sig kan vara särskilt kritiskt inställd till digitala tjänster. Det går också att tänka sig att personer i en digitalt självrekryterad panel kan vara särskilt duktiga och vana vid att använda digitala tjänster och att detta påverkar deras svar.

Frågorna i enkäten handlade om huruvida respondenterna hade använt någon statlig myndighets digitala tjänst för att ansöka eller anmäla något under de senaste två åren, vilket skäl som fanns om respondenten inte hade gjort det, samt vilken uppfattning de respondenter som använt någon tjänst hade om tillgängligheten i den eller de använda tjänsterna.

Vår genomgång av ett urval digitala tjänster riktade till privatpersoner

Vi har träffat representanter för de myndigheter som tillhandahåller digitala tjänster riktade till privatpersoner för att gå igenom och ställa frågor om tjänsterna i urvalet. Vid dessa tillfällen har ett antal på förhand definierade övergripande teman och frågeställningar varit vägledande. Dessa frågeställningar handlar om tjänsternas utformning, utseende och vilken typ av service som erbjuds i tjänsterna. Nedan visas en sammanställning av vägledande teman och frågeställningar vid genomgång av myndigheternas tjänster.

Tema personlig anpassning: Är tjänsten anpassad till användaren?

 • Finns förifylld information om användaren från andra källor?
 • Finns ”Mina sidor” eller motsvarande där man kan se och följa sina ärenden?
 • Går det att spara uppgifter under tiden man fyller i sin ansökan eller anmälan?
 • Kan man göra personliga val, såsom språkinställning?
 • Hänvisas det i tjänsten till andra tjänster som användaren kan behöva använda?

Tema användbarhet: Är tjänsten enkel att förstå och använda?

 • Är det enkelt att hitta tjänsten på hemsidan?
 • Är informationen i tjänsten tydlig så att det är lätt att förstå hur man gör?
 • Finns det en förklaring till varför tjänsten behöver vissa uppgifter?
 • Används ett enkelt språk i tjänsten och förklaras svårare begrepp?
 • Får användaren tydligt besked om att ansökan eller anmälan är mottagen?
 • Är det enkelt att komplettera eller ändra i sitt ärende?
 • Är det tydligt vilka frågor som är obligatoriska och vilka som inte är det?

Tema interaktivitet: Är tjänsten interaktiv och lyhörd avseende synpunkter?

 • Finns det möjlighet att ställa frågor genom att chatta eller ringa i inloggat läge?
 • Kan en handläggare spegla tjänsten för att enklare stötta användaren?
 • Finns det möjlighet att lämna synpunkter på tjänsten direkt i tjänsten?

Skriftliga frågor och analys av underlag från myndigheterna

Inom ramen för granskningen har vi skickat skriftliga frågor och begärt in underlag från myndigheterna vid tre tillfällen. Frågorna i de två senare utskicken har varit följdfrågor utifrån den information vi fått från myndigheterna och den analys som vi hunnit göra i projektet. Exempel på underlag som vi har tagit emot och analyserat är uppgifter om resursåtgång, tillgång till information från andra myndigheter, uppgift om rättsliga hinder, resultat av egna kundundersökningar av de digitala tjänsterna och frågor om kontakter med Digg. Vi har även gått igenom myndigheternas aktuella strategier som rör digitala tjänster riktade till enskilda och utvärderingar eller internrevisionsrapporter som tagits fram under de senaste tre åren.

Intervjuer och möten

Inledande möten med myndigheter

Myndighet/organisation

Datum

Befattning

Digg

2022-05-09

Handläggare

Arbetsförmedlingen

2022-05-16

Kvalificerad handläggare

Polismyndigheten

2022-05-18

Poliskommissarie

Kronofogdemyndigheten

2022-05-18

IT-strateg

CSN

2022-05-23

Verksamhetscontroller och verksamhetsutvecklare

Skatteverket

2022-05-23

Enhetssamordnare, verksamhetsutvecklare och produktägare

Transportstyrelsen

2022-05-30

Enhetschef

Pensionsmyndigheten

2022-05-31

Verksamhetscontroller, digital kommunikatör och produktägare

Trafikverket

2022-06-01

Risk manager, avdelningschef och avdelningschef

Myndigheten för delaktighet

2022-06-29

Enkätansvarig

Statens servicecenter

2022-08-31

Avdelningschef

Gruppintervjuer med servicehandläggare vid Statens servicecenter

Myndighet/organisation

Datum

Befattning

Statens servicecenter

2022-09-21

Grupp om fem handläggare

Statens servicecenter

2022-09-27

Grupp om fem handläggare

Möten med forskare och intresseorganisationer

Universitet/Organisation

Datum

Befattning

Göteborgs universitet

2022-04-25

Professor i informatik

Begripsam

2022-04-26

VD och projektledare

Göteborgs universitet

2022-04-28

Professor i interaktionsdesign

UseIt

2022-05-05

Tillgänglighetsexpert

Karlstad universitet

2022-05-12

Universitetslektor och docent

Kungliga tekniska högskolan

2022-09-27

Professor i människa-datorinteraktion

Funka

2022-11-07

Chief Research and Innovation Officer

SeniorNet

2022-11-29

Ordförande och styrelseledamot

Genomgång av digitala tjänster riktade till privatpersoner

Myndighet/organisation

Datum

Befattning

Pensionsmyndigheten

2022-08-24

Produktägare och verksamhetsutvecklare

Trafikverket

2022-09-28

Verksamhetsutvecklare

UHR

2022-09-28

Kommunikatör, produktägare och produktionssamordnare

Transportstyrelsen

2022-09-30

Verksamhetsutvecklare, sektionschef, utredare och utredare

Skatteverket

2022-10-03

Produktägare

Försäkringskassan

2022-10-03

Produktägare, digital strateg och systemutvecklare

Skatteverket

2022-10-04

Produktägare och verksamhetsutvecklare

CSN

2022-10-05

Verksamhetsutvecklare

Kronofogdemyndigheten

2022-10-06

Testledare och produktägare

Polismyndigheten

2022-10-06

Verksamhetsutvecklare och webbutvecklare

Arbetsförmedlingen

2022-10-12

Enhetschef, UX-designer och produktansvarig

Begripsams workshops

Myndighet/organisation

Datum


Begripsam

2022-11-03

En panel med fem personer

Begripsam

2022-11-16

En panel med fem personer

Begripsam

2022-12-05

En panel med fem personer

Övriga intervjuer

Myndighet/organisation

Datum

Befattning

Digg

2022-11-07

Jurist och handläggare

eSam

2022-11-10

Kanslichef och samordnare

Digg

2022-11-10

Samordnare och projektledare

Digg

2022-11-14

Analytiker, samhällsekonom och expert inom nyttorealisering

Digg

2022-11-15

Leveransledare och verksamhetsarkitekt

Infrastrukturdepartementet

2022-12-14

Gruppchef och myndighetshandläggare

Digg

2023-02-01

Chefsjurist och tf. avdelningschef

 • [113] Direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Detaljerna framgår av den europeiska standarden EN 301 549.
 • [114] Begripsams rapporter: Utvärdering av Kronofogdemyndighetens delgivningstjänst samt
  Polismyndighetens e-tjänst för stöldanmälan, Utvärdering av Ansök om allmän pension samt Ansök om körkortstillstånd, Utvärdering av Ansök om studiemedel från CSN.
 • [115] Begripsams rapporter: Utvärdering av Kronofogdemyndighetens delgivningstjänst samt
  Polismyndighetens e-tjänst för stöldanmälan, Utvärdering av Ansök om allmän pension samt Ansök om körkortstillstånd, Utvärdering av Ansök om studiemedel från CSN.
 • [116] Begripsams rapporter: Utvärdering av Kronofogdemyndighetens delgivningstjänst samt
  Polismyndighetens e-tjänst för stöldanmälan, Utvärdering av Ansök om allmän pension samt Ansök om körkortstillstånd, Utvärdering av Ansök om studiemedel från CSN.
 • [117] Myndigheten för delaktighet, ”Rivkraft”, hämtad 2023-01-12.

Uppdaterad: 30 mars 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?