Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Rapporter

Begripsam, Samlade erfarenheter av tester av statliga e-tjänster och kognitiv tillgänglighet, Begripsam, 2022.

Europeiska kommissionen, eGovernment Benchmark 2021 – Entering a New Digital Government Era, 2021.

Centrala studiestödsnämnden, Kundernas upplevelse av ansökan om studiemedel, 2022.

Försäkringskassan, Försäkringskassans årsredovisning 2021, Försäkringskassan, 2022.

Internetstiftelsen, Svenskarna och internet, Internetstiftelsen, 2022.

Jämställdhetsmyndigheten, Skyddade personuppgifter – oskyddade personer, rapport 2022:10, Jämställdhetsmyndigheten 2022.

Kronofogdemyndigheten, Kronofogdemyndighetens årsredovisning 2021, Kronofogdemyndigheten, 2022.

Myndigheten för digital förvaltning, Digital förvaltning i internationellt perspektiv 2021, Myndigheten för digital förvaltning, 2021.

Myndigheten för digital förvaltning, Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44) (yttrande), Myndigheten för digital förvaltning, 2021.

Myndigheten för digital förvaltning, Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte, I2019/03306/DF, I2019/01036/DF (delvis), I2019/01361/DF (delvis), I2019/02220/DF, Myndigheten för digital förvaltning, 2021.

Myndigheten för digital förvaltning, Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte, ärendenummer AD 2019:582, Myndigheten för digital förvaltning, 2019.

Myndigheten för digital förvaltning, Uppföljning av statliga myndigheters digitalisering, diarienummer 2021:2731, Myndigheten för digital förvaltning, 2021.

Myndigheten för digital förvaltning, Årsredovisning 2018, Myndigheten för digital förvaltning, 2019.

Myndigheten för digital förvaltning, Årsredovisning 2019, Myndigheten för digital förvaltning, 2020.

Myndigheten för digital förvaltning, Årsredovisning 2020, Myndigheten för digital förvaltning, 2021.

Myndigheten för digital förvaltning, Årsredovisning 2021, Myndigheten för digital förvaltning, 2022.

OECD, Digital Government Index 2019 Results, OECD Public Governance Policy Papers No 3, OECD, 2020.

OECD, Government at a Glance, 2019.

Pensionsmyndigheten, Årsredovisning 2016 – Pensionsmyndigheten, Pensionsmyndigheten, 2017.

Pensionsmyndigheten, Årsredovisning 2017 – Pensionsmyndigheten, Pensionsmyndigheten, 2018.

Pensionsmyndigheten, Årsredovisning 2018 – Pensionsmyndigheten, Pensionsmyndigheten, 2019.

Pensionsmyndigheten, Årsredovisning 2019 – Pensionsmyndigheten, Pensionsmyndigheten, 2020.

Pensionsmyndigheten, Årsredovisning 2020 – Pensionsmyndigheten, Pensionsmyndigheten, 2021.

Polismyndigheten, Kvalitets- och effektivitetsgranskning anmälan av skadegörelse via telefon och e-anmälan till PKC, 2021.

Polismyndigheten, Utvärdering av e-tjänster, 2021.

Riksrevisionen, Mörkertal inom bostadstillägget, RiR 2019:22, 2019.

Riksrevisionen, Polisens hantering av mängdbrott – en verksamhet vars förmåga behöver förstärkas, RiR 2023:2, 2023.

Riksrevisionen, Var god dröj, myndigheterna digitaliserar, RiR 2021:8, 2021.

Utredningar

Ds 2017:60, Genomförande av tillgänglighetsdirektivet.

Ds 2022:13, Utökat informationsutbyte.

SOU 2010:29, En ny förvaltningslag.

SOU 2015:66, En förvaltning som håller ihop.

SOU 2018:25, Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering.

Riksdagstryck

Bet. 2015/16:FiU25, Statlig förvaltning och statistikfrågor, punkt 1 och rskr. 2015/16:208.

Dir. 2009:19, Delegation för e-förvaltning.

Dir 2016:98, Digitaliseringsrättsutredningen, 2016.

Dir. 2016:97, Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning, 2016.

Dir. 2023:7, Tilläggsdirektiv till Postfinansieringsutredningen.

Dir. 2022:118, Utvecklad reglering och styrning av interoperabilitet vid datadelning inom den offentliga förvaltningen och från den offentliga förvaltningen till externa aktörer, 2018.

Näringsdepartementet, För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi, N2017/03643/D, Näringsdepartementet, 2017.

Näringsdepartementet, It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige (dnr N2011/342/ITP), Näringsdepartementet, 2011.

Näringsdepartementet, Med medborgaren i centrum – regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning, Näringsdepartementet, 2012.

Prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m.

Prop. 2011/12:1, Budgetpropositionen för 2012, utg. omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87.

Prop. 2016/17:188, Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt.

Prop. 2019/20:1, Budgetpropositionen för 2020, bet. 2019/20:FiU1, rskr.2019/20:129.

Regeringsbeslut I2021/03308, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för digital förvaltning.

Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåren 2015–2022 avseende Arbetsförmedlingen.

Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåren 2015–2022 avseende Centrala studiestödsnämnden.

Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåren 2015–2022 avseende Försäkringskassan.

Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåren 2015–2022 avseende Kronofogdemyndigheten.

Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåren 2015–2022 avseende Pensionsmyndigheten.

Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåren 2015–2022 avseende Polismyndigheten.

Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåren 2015–2022 avseende Skatteverket.

Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåren 2015–2022 avseende Trafikverket.

Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåren 2015–2022 avseende Transportstyrelsen.

Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåren 2015–2022 avseende Universitets- och högskolerådet.

Författningar med mera

EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

EU-förordningen (910/2014) om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.

EU-förordningen (2018/1724) om en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp och problemlösningstjänster.

Förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning.

Förvaltningslagen (2017:900).

Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Myndighetsförordningen (2007:515).

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Webbsidor

Myndigheten för digital förvaltning, ”Resultat av ingående övervakning”, https://www.digg.se/analys-och-uppfoljning/lagen-om-tillganglighet-till-digital-offentlig-service-dos-lagen/ingaende-overvakning/resultat-av-ingaende-overvakning, hämtad 2022-05-27.

Myndigheten för digital förvaltning, ”Diggs tillsyn visar att samma tillgänglighetsbrister återkommer”, https://www.digg.se/om-oss/nyheter/nyheter/2022-11-14-diggs-tillsyn-visar-att-samma-tillganglighetsbrister-aterkommer, hämtad 2022-11-14.

Myndigheten för delaktighet, ”Rivkraft”, https://www.mfd.se/rivkraft, hämtad 2023-01-12.

Uppdaterad: 30 mars 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?