Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Författningar med mera

Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Förordning (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg.

Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.

Förordning (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket.

Förvaltningslag (2017:900).

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30).

Kommunallag (2017:725).

Lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer.

Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista.

Läkemedelsförordning (2015:458).

Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (HSLF-FS 2021:75).

Patientsäkerhetslag (2010:659).

Smittskyddsförordning (2004:255).

Smittskyddslag (2004:168).

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention (HSLF-FS 2017:29).

Utredningar med mera

European Society of cardiology, Recommendations for Guidelines Production. A document for Task Force Members Responsible for the Production and Updating of ESC Guidelines, European Society of cardiology, 2010.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Verksamhetsredogörelse 2022, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, 2023.

Inspektionen för vård och omsorg, Bedömningsstöd för ärenden som rör åtgärder mot legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, Inspektionen för vård och omsorg, 2020.

Inspektionen för vård och omsorg, Förebyggande tillsyn – slutrapport, artikelnr 2022-09, Inspektionen för vård och omsorg, 2022.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO:s verksamhetsplan, Inspektionen för vård och omsorg, 2022.

Inspektionen för vård och omsorg, Mot en mer förebyggande tillsyn - delrapport, artikelnr 2021-9, Inspektionen för vård och omsorg, 2021.

Inspektionen för vård och omsorg, Processbeskrivning - 3.6.1 Utredning av hälso- och sjukvårdspersonal med legitimation eller annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, IVO, 2020.

Inspektionen för vård och omsorg, Processbeskrivning - 3.6.1 Utredning av hälso- och sjukvårdspersonal med legitimation eller annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, IVO, 2022.

Inspektionen för vård och omsorg, Vad har IVO sett 2020?, Inspektionen för vård och omsorg, 2021.

Inspektionen för vård och omsorg, Vad har IVO sett 2021?, Inspektionen för vård och omsorg, 2022.

Inspektionen för vård och omsorg, Vägledning vid utredning av hälso- och sjukvårdspersonal med legitimation eller annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården - Delprocess 3.6.1, Inspektionen för vård och omsorg, 2022.

Inspektionen för vård och omsorg, Årsredovisning 2021, artikelnr IVO 2022-1, Inspektionen för vård och omsorg, 2022.

Inspektionen för vård och omsorg, Årsredovisning 2022, artikelnr IVO 2023-05, Inspektionen för vård och omsorg, 2023.

Levin L-Å., Andersson, D., Anell, A., Heintz, E., Hoffman, M., Schmidt, A., Carlsson, P., Styrformer för effektiv läkemedelsanvändning, CMT rapport 2010:2, Linköpings universitet, 2010.

Läkemedelsverket, Anlita externa experter i arbetet med behandlingsrekommendationer, id-nr RUTIN01571, Läkemedelsverket, 2022.

Läkemedelsverket, Behandlingsrekommendationer, id-nr INSTR00680, Läkemedelsverket, 2022.

Läkemedelsverket, Kvalitetssäkring vid Q-möten, id-nr INSTR00577, Läkemedelsverket, 2022.

Läkemedelsverket, Litteratursökning, id-nr RUTIN01638, Läkemedelsverket, 2022.

Läkemedelsverket, U-möte för nationella projekt och uppdrag, id-nr INSTR01078, Läkemedelsverket, 2021.

Läkemedelsverket, Utarbeta behandlingsrekommendationer, id-nr INSTR01774, Läkemedelsverket, 2023.

Region Stockholm, Temporär stängning av arbetsplatskod, dnr HSN 2020-0792, 2022‑09-07.

Riksrevisionen, Mesta möjliga hälsa för skattepengarna – statens subventionering av läkemedel, RiR 2021:14, Riksrevisionen, 2021.

Riksrevisionen, Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande?, RiR 2016:9, Riksrevisionen, 2016.

Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Patient- och brukarorganisationers delaktighet i den statliga styrningen med kunskap. Slutredovisning till Rådet för styrning med kunskap, Socialstyrelsen, 2017.

Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Strategi för Rådet för styrning med kunskap 2021 – 2025, Socialstyrelsen, 2021.

Socialstyrelsen, Fråga om rätt till arbetsplatskod, dnr 6.1.14-4039/2013-2, 2013-03-04.

Socialstyrelsen, Fråga om rätt till arbetsplatskod, dnr 6.3.9-63673/2012-3, 2013-03-04.

Socialstyrelsen, Fråga om rätt till arbetsplatskod, dnr 6.3.9-63678/2012-4, 2013-03-04.

Socialstyrelsen, Fråga om rätt till arbetsplatskod, dnr 8.7-14695/2018-6, 2018-07-18.

Socialstyrelsen, Fråga om rätt till arbetsplatskod, dnr 8.7-17697/2018-2, 2018-07-16.

Socialstyrelsen, Fråga om rätt till arbetsplatskod, dnr. 8.7-34254/2022, 2022-10-07

Socialstyrelsen, Fråga om rätt till arbetsplatskod, dnr 8.7-34385/2018-2, 2019-02-22.

Socialstyrelsen, Fråga om rätt till arbetsplatskod, dnr 8.7-7879/2023, 2023-03-07.

Socialstyrelsen, Fråga om rätt till arbetsplatskod, dnr 8.7-9613/2018-7, 2018-06-19.

Socialstyrelsen, Fråga om rätt till arbetsplatskod, dnr 8.7-9614/2018-7, 2018-07-17.

Socialstyrelsen, Läkemedelsförsäljningen i Sverige – analys och prognos 2018–2020, artikelnr 2018-4-21, Socialstyrelsen, 2018.

Socialstyrelsen, Läkemedelsförsäljning i Sverige – analys och prognos 2022–2025, artikelnr 2022-4-7858, Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism –Metodbeskrivning, Bilaga, 2022, Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer. Stöd för styrning och ledning, artikelnr 2013-6-4, Socialstyrelsen, 2013.

Socialstyrelsen, Statistik om läkemedel 2022. Bilaga - Tabeller – Statistik om läkemedel 2022, tabell 2, Socialstyrelsen, 2023.

Socialstyrelsen, Statlig styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Redogörelse för arbetet inom Rådet för styrning med kunskap och Huvudmannagruppen under 2021, Socialstyrelsen, 2021.

Socialstyrelsen, Uppföljning av reformen om kostnadsfria läkemedel – slutrapport, artikelnr 2019-10-6383, Socialstyrelsen, 2019.

SOU 2017:87, Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt.

SOU 2018:89, Tydligare ansvar och regler för läkemedel.

SOU 2022:72, Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Arbetsformer för kvalitetssäkring av SBU:s produkter och metoder, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2021.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2016.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Projektprocess – SBU Utvärderar, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2021.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU:s metodbok, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2020.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Årsredovisning 2022, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2023.

Sveriges Kommuner och Regioner, Ersättningsmodeller i primärvården. Delrapport 1 – en nulägesbeskrivning av ersättningsmodeller och andra ekonomiska villkor inom svensk primärvård 2021, Sveriges Kommuner och Regioner, 2022.

Sveriges Kommuner och Regioner, Ersättningsmodeller i specialiserad vård. Delrapport 2 i projektet Ändamålsenliga ersättningsmodeller, Sveriges Kommuner och Regioner, 2022.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Besparingar från sidoöverenskommelser 2022 – Slutavstämning mars 2023, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2023.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Kostnadsutveckling och långsiktig hållbar finansiering av läkemedel, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2023.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Prissättning av extemporeläkemedel och lagerberedningar, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2020.

Regeringsbeslut

Regeringsbeslut S2004/6213/HS, Överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om statens ersättning till landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna åren 2005 t.o.m. 2007.

Regeringsbeslut S2009/2399/HS, Godkännande av en överenskommelse om statens ersättning till landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna 2009–2010.

Regeringsbeslut S2015/1661/FS (delvis), Överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2015.

Regeringsbeslut S2016/04184/FS (delvis), Överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2016.

Regeringsbeslut S2017/02911/FS, Överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2017.

Regeringsbeslut S2018/00564/FS (delvis), Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2018.

Regeringsbeslut S2018/03688/FS, S2019/00307/FS (delvis), Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2019.

Regeringsbeslut S2019/05190/FS (delvis), Statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 2020.

Regeringsbeslut S2021/00821 (delvis), Statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. 2021.

Regeringsbeslut S2021/08207, Statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. 2022 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner.

Regeringsbeslut S2022/03171, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Inspektionen för vård och omsorg.

Regeringsbeslut S2022/04000, S2022/04810 (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Regeringsbeslut S2022/04810 (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Inspektionen för vård och omsorg.

Regeringsbeslut S2023/00375, Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. 2023.

Riksdagstryck

Bet. 2009/10:FiU12, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn.

Prop. 1996/97:27, Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjning m.m.

Prop. 2000/01:1, Budgetpropositionen för 2001.

Prop. 2001/02:1, Budgetpropositionen för 2002.

Prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna.

Prop. 2002/03:1, Budgetpropositionen för 2003.

Prop. 2003/04:1, Budgetpropositionen för 2004.

Prop. 2004/05:1, Budgetpropositionen för 2005.

Prop. 2005/06:1, Budgetpropositionen för 2006.

Prop. 2006/07:1, Budgetpropositionen för 2007.

Prop. 2007/08:1, Budgetpropositionen för 2008.

Prop. 2008/09:1, Budgetpropositionen för 2009.

Prop. 2009/10:1, Budgetpropositionen för 2010.

Prop. 2010/11:1, Budgetpropositionen för 2011.

Prop. 2011/12:1, Budgetpropositionen för 2012.

Prop. 2012/13:1, Budgetpropositionen för 2013.

Prop. 2013/14:1, Budgetpropositionen för 2014.

Prop. 2014/15:1, Budgetpropositionen för 2015.

Prop. 2015/16:1, Budgetpropositionen för 2016.

Prop. 2016/17:1, Budgetpropositionen för 2017.

Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018.

Prop. 2018/19:1, Budgetpropositionen för 2019.

Prop. 2019/20:1, Budgetpropositionen för 2020.

Prop. 2020/21:1, Budgetpropositionen för 2021.

Prop. 2021/22:1, Budgetpropositionen för 2022.

Prop. 2022/23:1, Budgetpropositionen för 2023.

Rskr. 2009/10:210.

Skr. 2009/10:79, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn.

Webbsidor

Fass, ”Botox”, https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20000616000030, hämtad 2023-04-20.

Inspektionen för vård och omsorg, ”Klaga på vården”, https://ivo.se/publicerat-material/blanketter/klaga-pa-varden/, hämtad 2022-10-14.

Inspektionen för vård och omsorg, ”Tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal”, https://www.ivo.se/tillsyn/tillsyn-av-halso-och-sjukvardspersonal/, hämtad 2022‑03‑30.

Läkemedelsindustriföreningen (Lif), ”Fass. Allmänhet”, https://www.fass.se/LIF/faq?userType=2&menyrubrikId=31, hämtad 2023-04-20.

Läkemedelsindustriföreningen (Lif), ”Sök öppen rapportering av värdeöverföring”, https://www.lif.se/etik/vardeoverforing/, hämtad 2023-07-07.

Läkemedelsverket, ”Hantering av jäv”, https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/administration/hantering-av-jav, hämtad 2023-09-04.

Läkemedelsverket, ”Läkemedelsverkets syn på off label-förskrivning”, https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/skriva-recept/lakemedelsverkets-syn-pa-off-label-forskrivning, hämtad 2023-06-21.

Läkemedelsverket, ”Patient- och konsumentråd”, https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/organisation/patient--och-konsumentrad, hämtad 2023-05-17.

Region Östergötland, ”Läkemedel och ekonomi”, https://vardgivare.regionostergotland.se/vgw/kunskapsstod/lakemedel/lakemedel-och-ekonomi, hämtad 2023-10-12.

Socialstyrelsen, ”Statistik om läkemedel” https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/alla-statistikamnen/lakemedel/, hämtad 2023-09-07.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, ”Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter”, https://www.sbu.se/sv/om-sbu/samverkan-och-natverk/brukarsamverkan/nu-starks-brukarnas-inflytande-i-nio-myndigheter/, hämtad 2023-04-24.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, ”Organisation”, https://www.sbu.se/sv/om-sbu/organisation/, hämtad 2023-03-01.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, ”SBU:s publikationstyper” https://www.sbu.se/sv/publikationer/publikationstyper/, hämtad 2023-05-29.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, ”Vetenskapliga kunskapsluckor – otillräckligt utvärderade åtgärder och metoder”, https://www.sbu.se/sv/publikationer/kunskapsluckor/, hämtad 2023-08-21.

Statistiska centralbyrån, ”Resultaträkning för kommuner efter region och resultaträkningsposter. År 1998–2022”, https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__OE__OE0107__OE0107A/ResultKn/ , hämtad 2023-06-08.

Sveriges Kommuner och Regioner, ”Kunskapsbaserad och jämlik vård (startsida)”, https://kunskapsstyrningvard.se, hämtad 2022-10-18.

Sveriges Kommuner och Regioner, ”Läkemedel i kunskapsstöd”, https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellasamverkansgrupper/nsglakemedelochmedicinteknik/lakemedelikunskapsstod.58991.html, hämtad 2023-06-09.

Sveriges Kommuner och Regioner, ”Programområden och samverkansgrupper”, https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper.44275.html, hämtad 2023-06-09.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ”Omprövning av läkemedel”, https://www.tlv.se/lakemedelsforetag/omprovning-av-lakemedel.html, hämtad 2023-09-15.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, ”Ozempic ingår i högkostnadsskyddet med begränsning”, https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2018-10-29-ozempic-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning.html?query=1604/2018, hämtad 2023-05-08.

Tandvårds- och läkemedelförmånsverket, ”Subvention för Xeomin”, https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/generell-subvention/arkiv/2007-11-12-subvention-for-xeomin.html?query=1391/2007, hämtad 2023-05-08.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, ”TLV förbjuder 64 apoteksföretag att ta ut felaktiga priser för smittskyddsläkemedel”, https://www.tlv.se/beslut/beslut-tillsyn/arkiv/2016-06-27-tlv-forbjuder-64-apoteksforetag-att-ta-ut-felaktiga-priser-for-smittskyddslakemedel.html, hämtad 2023-10-14.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, ”Vi beslutar att subventionera Neurobloc mot cervikal dystoni”, https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/generell-subvention/arkiv/2009-02-18-vi-beslutar-att-subventionera-neurobloc-mot-cervikal-dystoni.html?query=1737/2008, hämtad 2023-05-08.

Vårdgivarguiden, ”Kostnadsansvar för läkemedel i öppenvård, KÖL” https://vardgivarguiden.se/administration/verksamhetsadministration/lakemedel/kostnadsansvar_lakemedel/#:~:text=De%20region%C3%A4gda%20akutsjukhusen%20har%20fr%C3%A5n,g%C3%A4ller%20f%C3%B6r%20geriatriken%20och%20psykiatrin, hämtad 2023-10-12.

Nyhetsartiklar

Blume, E., ”Miljonflöden från läkemedelsbolag till läkare”, Svenska Dagbladet,
2023-08-04, https://www.svd.se/a/xgWQw8/miljonfloden-fran-lakemedelsbolag-till-lakare , hämtad 2023-08-24.

Bratt, A., Ewald Hurinsky, H., ”Övervikt ny marknad för nätläkare”, Dagens Nyheter, 2023-01-17, https://www.dn.se/sverige/o,vervikt-ny-marknad-for-natlakare/, hämtad 2023-05-04.

Cision News, ”BOTOX godkänt för förebyggande behandling av kronisk migrän”, Cision News, 2011-12-05, https://news.cision.com/se/allergan/r/botox--godkant-for-forebyggande-behandling-av-kronisk-migran,c9196219, hämtad 2023-05-03.

Helander, I., ”App-läkare skriver ut läkemedel för viktnedgång – trots normalvikt”, Läkartidningen, 2023-01-17, https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/01/app-lakare-skriver-ut-lakemedel-for-viktnedgang-trots-normalvikt/, hämtad 2023-05-02.

Helander, I., ”Läkemedelsverket varnar: Brist på Ozempic under resten av året”, Läkartidningen, 2023-03-13, https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/03/lakemedelsverket-varnar-brist-pa-ozempic-resten-av-aret/, hämtad 2023-05-02.

Hällsten, A., ”Bantningstrend på Tiktok leder till brist på diabetesmedicin”, Aftonbladet, 2022-12-03, https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/nQ9eGm/bantningstrend-pa-tiktok-har-gjort-slut-pa-diabetesmedicin, hämtad 2023-05-01.

Läkemedelsverket, ”Information till apotek”, Nyhetsbrev från Läkemedelsverket, 2021‑04-13.

Torkelsson, A-C., ”Nya regler ska stoppa överförskrivning av konstadsfria krämer”, Läkartidningen, 2022-04-19, https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/04/nya-regler-ska-stoppa-foraldrar-som-tar-barnens-kostnadsfria-kramer/, hämtad 2023-05-04.

Uppdaterad: 12 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?