Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

FoU i Väst, Göteborgsregionen, Vad kostar det att vårda patienter i kommunal vård och omsorg? FoU i Väst, Göteborgsregionen, 2021.

Jacobsson K och Martinell Barfoed E, Socialt arbete och pappersgöra, mellan klient och digitala dokument, Gleerups förlag, 2019.

Inspektionen för vård och omsorg, Förebyggande tillsyn. Slutrapport, Inspektionen för vård och omsorg, 2022.

Inspektionen för vård och omsorg, Mot en mer förebyggande tillsyn. Delrapport, Inspektionen för vård och omsorg, 2021.

Inspektionen för vård och omsorg, Tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Slutredovisning av regeringsuppdrag att beskriva risker med bristande tillgänglighet och lämna förslag på hur tillsynen kan utvecklas, Inspektionen för vård och omsorg, 2021.

Inspektionen för vård och omsorg, Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre. Delredovisning av resultat på nationell nivå avseende kommunernas hälso- och sjukvård, Inspektionen för vård och omsorg, 2022.

Inspektionen för vård och omsorg, Uppföljning av enskildas klagomål på hälso- och sjukvården, Inspektionen för vård och omsorg, 2020.

Inspektionen för vård och omsorg, Vad har IVO sett? 2019, Inspektionen för vård och omsorg, 2020.

Inspektionen för vård och omsorg, Vad har IVO sett? 2020, Inspektionen för vård och omsorg, 2021.

Inspektionen för vård och omsorg, Vad har IVO sett? 2021, Inspektionen för vård och omsorg, 2022.

Inspektionen för vård och omsorg, Årsredovisning 2021, Inspektionen för vård och omsorg, 2022

Löf, Anmälningar till Löf 2021, Löf 2022.

Modell, S. och Grönlund, A. (red) Effektivitet och styrning i statliga myndigheter, Studentlitteratur, 2006.

Riksrevisionen, Patientsäkerhet – har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR 2015:12), Riksrevisionen, 2015.

Riksrevisionen, Inspektionen för vård och omsorg – en tillsynsverksamhet med förhinder (RiR 2019:33), Riksrevisionen, 2019.

Socialstyrelsen, Agera för säker vård. Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020 – 2024, Socialstyrelsen, 2020.

Socialstyrelsen, Allvarliga skador och vårdskador Fördjupad analys av skador och vårdskador i somatisk vård av vuxna vid akutsjukhus, Socialstyrelsen, 2019.

Socialstyrelsen, En indikatorbaserad uppföljning för säker vård, utifrån den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården – Agera för säker vård, Socialstyrelsen, 2021.

Socialstyrelsen, Framtagande av nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet Rapportering av regeringsuppdrag S2018/04111/FS (delvis), Socialstyrelsen, 2020.

Socialstyrelsen, Förstudie om klagomålshantering i hälso- och sjukvården Ett enkelt, enhetligt och säkert klagomålssystem som bidrar till lärande, Socialstyrelsen, 2018.

Socialstyrelsen, Implementeringen har kommit olika långt. Slutredovisning av uppdraget Stödja implementering av (SOSFS 2011:9), Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen, Kartläggning av metoder för patientsäkerhetsarbete, en granskning av insatser för patientsäkerhetskultur och metoder för identifiering och analys av risker mot patientsäkerheten, Socialstyrelsen, 2013.

Socialstyrelsen, Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård. Förstudie, Socialstyrelsen, 2019.

Socialstyrelsen, Lex Sarah. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah, Socialstyrelsen, 2014.

Socialstyrelsen, Nationella resultat, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022, Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2021. Socialstyrelsen, 2021.

Socialstyrelsen, Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Lägesrapport 2015, Socialstyrelsen, 2015.

Socialstyrelsen, Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser om utvecklingen på patientsäkerhetsområdet? Socialstyrelsen, 2018.

Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2016, Socialstyrelsen, 2016.

Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2017, Socialstyrelsen, 2017.

Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2018, Socialstyrelsen, 2018.

Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2019, Socialstyrelsen, 2019.

Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2020, Socialstyrelsen, 2020.

Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport om äldre 2021, Socialstyrelsen, 2021.

Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport om äldre 2022, Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen, Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete, Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete, Socialstyrelsen, 2019.

Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2017, En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat, Socialstyrelsen, 2018.

Socialstyrelsen, Årsredovisning 2021, Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen. Öppna jämförelser 2022, Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen, 2022.

Statistiska centralbyrån, SCB, Sveriges framtida befolkning 2022–2070. SCB, 2022.

Statskontoret, På väg mot en bättre tillsyn? En studie av den statliga tillsynens utveckling. Statskontoret, 2020.

Statskontoret, Utvärdering av det nya klagomålssystemet inom hälso- och sjukvården. Slutrapport. Statskontoret, 2019.

Sveriges Kommuner och Regioner, Markörbaserad journalgranskning inom hemsjukvård för att identifiera och mäta skador och kvalitetsbrister i vården, Sveriges kommuner och regioner, 2019.

Sveriges kommuner och landsting, Riskanalys och händelseanalys, analysmetoder för att öka patientsäkerheten, Sveriges kommuner och landsting, 2015.

Sveriges kommuner och landsting, Skador i vården, 2013–2016 på nationell samt region- och landstingsnivå. Sveriges kommuner och landsting, 2017.

Sveriges kommuner och regioner, Utredning av allvarliga vårdskador, vägledning vid utredning och handbok för metoden händelseanalys, 2021.

Ödegård, S., Säker vård - patientskador, rapportering och prevention, diss., Göteborg, Göteborgs universitet, 2006.

Artiklar

Berg K., Kjellberg I, “Designated officials approaches to judging serious incidents: an analysis of incident reports in care for older people, disability services and family services in Sweden”, European Journal of Social work, 28 december 2022. DOI: 10.1080/13691457.2022.2155801.

Donnelly, S, “Mandatory reporting and adult safeguarding: A rapid realist review”, Journal of Adult protection, Vol. 21, nr 5, 2019.

Kjellberg, I., Berg, K., Österberg, T., “Exploring Mandatory Reports of Mistreatment in Sweden’s Social Services.” Nationell paperkonferens i socialt arbete (NaPSa), Linnéuniversitetet, Växjö, 16 - 17 mars 2022.

Kjellberg, I., Berg, K., Österberg, T., “Exploring Mandatory Reports in social care and social services in Sweden”, International Journal of Social Welfare, 1-3.

Malmedal, W., Kilvik, A., Steinsheim, G. och Botngård, A. “A literature review of survey instruments used to measure staff-to-resident elder abuse in residential care settings”. Nursing open, vol. 7 nr. 6, 2020, s. 1650 -1660.

Sari, A.B., Sheldon, T.A., Cracknell, A., och Turnbull, A., “Sensitivity of routine system for reporting patient safety incidents in an NHS hospital: retrospective patient case note review.” BMJ,. vol. 334, 2007.

Stavropoulou, C., Doherty C., och Tosey P., “How Effective Are Incident-Reporting Systems for Improving Patient Safety? A Systematic Literature Review”. Milbank Quarterly, vol 93, nr 4, 2015.

Schildmeijer KGI, Unbeck M, Ekstedt M,. ”Adverse events in patients in home healthcare: a retrospective record review using trigger tool methodology”, BMJ, vol. 8, 2018.

Utredningar

SOU 2008:117, Patientsäkerhet. Vad har gjorts? Vad behöver göras?

SOU 2015:102, Fråga patienten Nya perspektiv i klagomål och tillsyn, slutbetänkande av klagomålsutredningen.

SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin.

SOU 2021/2022:1, Budgetpropositionen för 2022.

SOU 2022:41, Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer.

Riksdagstryck

Prop. 2009/10:131, Lex Sarah och socialtjänsten – förslag om vissa förändringar.

Prop. 2009/10:210, Patientsäkerhet och tillsyn.

Prop. 2016/2017:122, Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården.

Prop. 2022/2023:1, Budgetpropositionen för 2023.

Webbsidor

Folkhälsomyndigheten, ”Svenska HALT”, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/svenska-halt/, hämtad 2022-10-03.

Senior alert, ”Vårdprevention och utfall - trycksår, undernäring, fall och munhälsa, publik rapport 2021” https://www.senioralert.se/resultat/publik-rapport-vardprevention-och-utfall/ hämtad 2022-05-12.

Socialstyrelsen, ”Kunskapsguiden, tvång-och begränsningar” https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/arbetsmetoder-och-perspektiv/tvang-och-begransningar/, hämtad 2022-10-14.

Socialstyrelsen, ”När en patient har synpunkter eller klagomål”, https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/om-en-patient-drabbas/nar-en-patient-har-synpunkter-eller-klagomal/, hämtad 2023-01-20.

Socialstyrelsen, ”Samlat stöd för patientsäkerhet”, https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/, hämtad 2022-10-13

Socialstyrelsen, ”Socialstyrelsens termbank”, https://termbank.socialstyrelsen.se/, hämtad 2022-08-18.

Socialstyrelsen, ”Våra avdelningar”, https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/avdelningar/, hämtad 2022-09-15.

Sveriges Kommuner och Regioner, ”Mätning av skador i vården”, https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden.4629.html, hämtad 2022-10-03.

Uppdaterad: 14 mars 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?