Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 3. Regeringens och de granskade organisationernas behandling av rekommendationer i revisionsrapporter

Riksrevisionens årliga revision granskade 226 årsredovisningar för räkenskapsåret 2021. Granskningen resulterade i att tre myndigheter fick revisionsrapporter med sammantaget 8 rekommendationer. Av dessa fick en myndighet en modifierad revisionsberättelse.

I tabell 11 redovisar vi en uppföljning av myndigheternas hantering av rekommendationerna. Uppföljningen gjordes under oktober till december 2022 genom en enkätundersökning till Riksrevisionens ansvariga revisorer för respektive myndighet. I enkäten för uppföljning av rekommendationer besvarar ansvariga revisorer frågan om huruvida myndigheten har vidtagit åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer. Svarsalternativen är ja, nej och delvis. Om den ansvariga revisorn svarar att myndigheten vidtagit åtgärder innebär det att myndigheten har beslutat om åtgärder eller implementerat åtgärder för rekommendationen.

Tabell 11 Antal rekommendationer per myndighet och Riksrevisionens bedömning av om myndigheterna vidtagit åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer

Myndighet

Antal
rekommendationer

Har myndigheterna
vidtagit åtgärder?

Ja

Har myndigheterna
vidtagit åtgärder?

Nej

Har myndigheterna
vidtagit åtgärder?

Delvis

Exportkreditnämnden

4

3


1

Kärnavfallsfonden

3

3Transportstyrelsen

1

1Summa

8

7

0

1

Vad handlar rekommendationerna om?

De rekommendationer som den årliga revisionen lämnade gäller olika delar av myndigheternas årsredovisningar. Transportstyrelsen, som även fick en modifierad revisionsberättelse, har ett väsentligt överskott i en avgiftsbelagd verksamhet med det ekonomiska målet full kostnadstäckning. Riksrevisionen rekommenderade därför Transportstyrelsen att ta fram och besluta om en plan för hur resultatet ska kunna komma i balans. Tranportstyrelsen har påbörjat arbetet med att ta fram olika alternativ för hur överskottet ska hanteras. Myndigheten planerar att fatta beslut under 2022 om vilken åtgärd som ska vidtas, för att sedan påbörja arbetet med att komma till rätta med överskottet i början av 2023.

Riksrevisionen bedömde att Exportkreditnämndens principer för bokföring av administrativa intäkter kan innebära en felaktig redovisning av den finansiella ställningen i årsredovisningen. Exportkreditnämnden har svarat att de har för avsikt att justera modellen för bokföring av administrativa avgifter enligt den rekommendation som Riksrevisionen lämnat. Riksrevisionen rekommenderade även Exportkreditnämnden att se över nivån på de administrativa avgifterna. Detta eftersom myndigheten under 2020 och 2021 gjorde större ekonomiska överskott medan det ekonomiska målet för verksamheten är full kostnadstäckning. Exportkreditnämnden tycker att de över tiden tillämpar full kostnadstäckning men eftersom den verksamhet som myndigheten bedriver sträcker sig över flera konjunkturcykler kan inte det ekonomiska målet uppnås på bara ett eller några års sikt.

Riksrevisionens rekommendationer kan också handla om myndighetens arbete med att upprätta årsredovisningen. De rekommendationer som Riksrevisionen lämnade till Kärnavfallsfonden handlar om att se över rutinerna för att ta fram och kvalitetssäkra årsredovisningens finansiella delar. Vi rekommenderade också myndigheten att anpassa tidplanen så att de har tid att kvalitetssäkra de finansiella delarna. Kärnavfallsfonden har påbörjat en översyn av rutinerna och en anpassning av tidplanen för att säkerställa att det finns tid till att kvalitetssäkra de finansiella delarna.

Uppdaterad: 05 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?