Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 4. Modifierade revisionsberättelser 2014–2021

Uttalande med avvikande mening

Riksrevisionen bedömde att Tillväxtverkets årsredovisning 2016 innehöll omfattande fel som påverkade hela den finansiella redovisningen, vilket gav följdfel i de finansiella uppgifterna i resultatredovisningen. Till exempel redovisade Tillväxtverket inte valutakursdifferenser som uppstått vid inbetalningar från EU, och redovisade mellanhavanden med EU dubbelt. Myndigheten hade även felaktigt värderat fordringar till EU.

Riksrevisionen bedömde att Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden 2018 innehöll flera väsentliga felaktigheter, som sammantaget var både väsentliga och av avgörande betydelse för redovisningen. Bland annat redovisade Kammarkollegiet inte löpande intäkter av gåvor, och redovisade också felaktigt intäkter av gåvor som inte får förbrukas som intäkter. Myndigheten skuldförde också felaktigt beviljade bidrag vid tidpunkten för beslut i stället för i takt med att villkoret för bidraget uppfylls.

Avstått från uttalande

Riksrevisionen avstod att uttala sig om Nämnden för hemslöjdsfrågors årsredovisning 2014, eftersom myndigheten fått undantag från att lämna en resultat- och balansräkning i årsredovisningen. Riksrevisionen kunde därför inte bedöma om årsredovisningen gav en rättvisande bild av myndighetens ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning.

När Riksrevisionen lämnade revisionsberättelse för Statens fastighetsverks årsredovisning för 2016 var myndighetens före detta generaldirektör och en fastighetsdirektör under utredning för misstanke om grov trolöshet mot huvudman. Riksrevisionen hade därför betydande tvivel om myndighetsledningens kompetens och hederlighet. Det fanns heller inte tillräckliga revisionsbevis för att bedöma om det förekommit väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter under 2016. Därför avstod vi från att uttala oss.

Årsuppdelad statistik, 2014–2021

Nedanstående tabeller redovisar mer utförligt de analyser som presenteras i kapitel 3.

Tabell 12 Antal revisionsberättelser, antal modifierade revisionsberättelser och typ av modifiering

År

Antal
revisionsberättelser

Modifierade
revisionsberättelser
(procent)[297]

Typ av modifiering
Reservation

Typ av modifiering
Avvikande mening

Typ av modifiering
Avstå från uttalande

2014

239

14 (5,8)

14


1

2015

236

14 (5,9)

142016

231

15 (6,5)

14

1

1

2017

228

14 (6,1)

142018

231

21 (9,1)

20

1


2019

226

10 (4,4)

102020

226

12 (5,3)

122021

226

10 (4,4)

10Tabell 13 Antal väsentliga fel och modifierade uttalanden i modifierade revisionsberättelser

År

Modifierade revisionsberättelser
– reservation och avvikande mening

Antal väsentliga fel

Modifierade uttalanden

2014

14

14

15

2015

14

17

19

2016

15

15

20

2017

14

14

15

2018

21

22

27

2019

10

11

15

2020

12

13

15

2021

10

11

14

Anm.: Modifierade revisionsberättelser där vi avstår från att uttala oss är inte med i tabellen.

Tabell 14 Antal modifierade uttalanden per uttalande[298] i revisionsberättelsen

År

Totalt antal modifierade
uttalanden

Upprättad[299] enligt regelverk

Ger rätt-visande bild

Resultat-
redovisningen stämmer med
övriga delar

Ledningens efterlevnad av tillämpliga föreskrifter (befogenhet)

Ledningens bedömning av intern styrning och kontroll

2014

15

3

4

0

8

0

2015

19

5

3

1

10

0

2016

20

5

3

2

10

0

2017

15

5

1

0

9

0

2018

27

9

3

3

12

0

2019

15

5

3

1

6

0

2020

15

2


2

11

0

2021

14

5

3

1

5

0

Totalt antal

140

39

20

10

71

0

Totalt andel

100

28

14

7

51

0


  • [297] Modifierade revisionsberättelser avser revisionsberättelser med reservation eller avvikande mening.
  • [298] Sedan 2014 innehåller revisionsberättelsen fem separata uttalanden. De tre första handlar om årsredovisningen och om den är upprättad enligt gällande regelverk, om den ger en rättvisande bild och om resultatredovisningen stämmer med övriga delar i årsredovisningen. Uttalande fyra avser granskningen av ledningens efterlevnad av tillämpliga föreskrifter. Det femte uttalandet gäller för de myndigheter som följer förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.
  • [299] Till exempel förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag eller lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter.

Uppdaterad: 05 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?