Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Resultat

Riksrevisionens övergripande slutsats är att Almi och dess dotterbolag strävar efter att utföra uppdraget om kvinnors företagande på ett samstämmigt och konsekvent sätt. Det råder emellertid otydligheter i regeringens styrning av uppdraget och i Almis återrapportering till regeringen.

Ägaranvisningen beaktar inte de jämställdhetspolitiska målen och klargör inte hur uppdraget ska utföras

Regeringen styr Almi bland annat med hjälp av så kallade ägaranvisningar. Riksrevisionen anser att formuleringen av uppdraget i ägaranvisningen till Almi och inriktningen mot kvinnor för Almis så kallade mikrolån är i linje med näringsutskottets uttalande om att Almi ska främja kvinnors företagande. Både näringsutskottets uttalande och regeringens uppdragsmål betonar vikten av en ökning av kvinnors företagande. Regeringen har däremot inte klarlagt vilka grundläggande principer som ska vägleda Almi när de utför uppdraget genom att till exempel bevilja lån. Det är också oklart om uppdragsformuleringen och tillhörande nyckeltal varit föremål för jämställdhetsintegrering.

Det finns målkonflikter och oklarhet kring Almis marknadskompletterande roll

Granskningen visar att det finns en risk för målkonflikter, eftersom det inte framgår av regeringens ägaranvisning till Almi hur målet om kvinnors företagande ska uppnås i relation till övriga uppdrag. För att uppnå ett uppdragsmål kan Almi tvingas nedprioritera ett annat uppdrag.

Förhållandet till Almis marknadskompletterande roll är särskilt otydlig. En tolkning av den marknadskompletterande rollen är att Almi skulle kunna användas för att kompensera för eventuell diskriminering på den privata marknaden för företagsfinansiering. Beroende på hur Almis uppdrag om kvinnors företagande tolkas kan olika tillvägagångssätt för att utföra uppdraget vara aktuella. Almi kan antingen fokusera på att säkerställa likvärdighet eller på att kompensera för eventuell diskriminering på den privata marknaden. Riksrevisionen bedömer att det krävs god kännedom om kvinnors och mäns behov av finansiering och i vilken utsträckning som dessa behov tillgodoses på den privata marknaden för att kunna göra sådana avvägningar. Granskningen visar att varken Almi eller regeringen har sådan kunskap.

Uppdraget har fått genomslag i Almis styrning av dotterbolagen och i hur de utför uppdraget

Trots att regeringens styrning är otydlig har uppdraget fått genomslag i Almis styrning av dotterbolagen och i hur dotterbolagen utför uppdraget. Almi har omsatt uppdraget i ägaranvisningar och koncerngemensamma riktlinjer till dotterbolagen. Budskapet är att tilldelning av lån ska grunda sig på en bedömning av återbetalningsförmåga. Dotterbolagen utför uppdraget på likartade sätt, med hjälp av bedömningar med grund i de koncerngemensamma riktlinjerna och riktade insatser för att nå kvinnor.

Almis redovisning är otydlig och inkonsekvent – regeringen bör efterfråga mer relevant information

Det finns flera brister i Almis återrapportering av uppdraget till ägaren. Almis sätt att redovisa kön för låneansökande företagare är otydligt och inkonsekvent. Det framgår inte tydligt att andelen kvinnor av låntagarna i Almis redogörelser egentligen är en summering av kvinnor och så kallade mixade team. Mixade team består av både kvinnor och män. Summeringen resulterar i ett mer fördelaktigt utfall i förhållande till målet än andra sätt att räkna.

Resultaten av Riksrevisionens egna analyser indikerar att det finns små men statistiskt signifikanta skillnader i beviljandegrad mellan kvinnor och män som ansöker om lån hos Almi, men på grund av begränsningar i data kan Riksrevisionen inte dra några slutsatser om eventuell diskriminering i Almis låneverksamhet.

Efterfrågan på uppföljning i ägaranvisningen resulterar i koncernövergripande redogörelser som inte förser regeringen med information om variationer i Almis verksamhet.

Uppdaterad: 28 februari 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?