Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Skolverkets statistikuppdrag – information, uppföljning och utvärdering (RiR 2022:23)

Delar av Skolverkets statistik håller inte tillräckligt hög kvalitet, visar Riksrevisionens granskning. Bristerna gäller framför allt statistik som ska hjälpa elever att välja skola, samt statistik som används vid fördelning av resurser till skolhuvudmännen för att öka likvärdigheten.

Sammanfattning

Skolverkets statistik är viktig för att elever och vårdnadshavare ska kunna göra ett informerat skolval, för att rikta statliga insatser och för att kunna utvärdera olika insatser på skolområdet. Riksrevisionen har granskat om Skolverket på ett effektivt sätt uppfyller sitt uppdrag om framtagande och användning av statistik för skolval, resursfördelning samt uppföljning och utvärdering av skolverksamheten.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att Skolverkets arbete kan förbättras för att bättre tillgodose olika användares behov av kvalitetssäkrad statistik.

Riksrevisionen bedömer att Skolverket har tillfredställande rutiner för att kvalitetssäkra den statistik som de har klassat som officiell. Det gäller också officiell statistik som har brutits ned på kommunnivå eller skolenhetsnivå, och som då inte längre klassas som officiell statistik av Skolverket.

Det finns dock brister inom delar av den statistik som inte klassas som officiell, men som Riksrevisionen bedömer vara av stor praktisk betydelse. Det gäller statistik som är tänkt att ligga till grund för dels skolval, dels den kompensatoriska resursfördelningen för att öka likvärdigheten mellan skolor.

Riksrevisionen bedömer att Skolverket inte har tillfredsställande rutiner för att kartlägga behoven av statistik med centrala användare. I SCB:s användarråd för utbildningsstatistik saknas företrädare för forskare inom skolområdet och Skolverket saknar också ett användarråd för skolstatistik. Majoriteten av skolhuvudmännen har förtroende för statistiken men det finns statistikuppgifter som de efterfrågar.

Riksrevisionen bedömer också att det finns utrymme för Skolverket att förbättra sin kommunikation av statistiken. Det gäller exempelvis innehållet och funktionen hos de statistiska nycklar som är avsedda att ligga till grund för den kompensatoriska fördelningen av statsbidrag.

Riksrevisionen bedömer att regeringen inte har följt upp att Skolverket fullföljer statistikuppdragen på ett tillfredsställande sätt. Regeringen bör på ett övergripande sätt följa upp att Skolverket genomför sitt statistikansvar enligt statistiklagens intentioner. Detta kan enligt Riksrevisionens bedömning göras utan att regeringen gör intrång på Skolverkets oberoende i att bestämma innehållet i den officiella statistiken. Även när det gäller annan statistik som är av central betydelse för användarna har regeringen inte följt upp Skolverkets arbete under senare år.

Rekommendationer

Rekommendationer till regeringen

  • Följ regelbundet upp, på en övergripande nivå, att Skolverket uppfyller sitt ansvar som statistikansvarig myndighet.
  • Följ regelbundet upp att Skolverket fullföljer sina uppdrag som har tydlig koppling till användning av skolstatistik. Det gäller exempelvis Skolverkets arbete med det nationella informationssystemet för skolväsendet samt de statistiska fördelningsnycklarna.

Rekommendationer till Skolverket

  • Se över rutiner för att klassificera statistik som officiell statistik så att den följer samhällsutvecklingen och möter användarnas behov. Exempelvis bör Skolverket se över sin princip att endast klassificera statistik på riksnivå som officiell eftersom användare i många fall har behov av statistik som inte kan aggregeras till riksnivå.
  • En del av den statistik som inte är klassad som officiell statistik men som är av väsentlig betydelse behöver kvalitetssäkras bättre. Det kan handla om att Skolverket tar fram en vetenskapligt förankrad modell för socioekonomiska skillnader mellan skolor som kan användas för att belysa skolresultat samt Skolverkets statistiska fördelningsnycklar.
  • Informera skolhuvudmän om de statistiska nyckelvärden som Skolverket använder. Till exempel genom att erbjuda utbildning.

Uppdaterad: 26 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?