Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

2 Datacenter i Sverige

I detta bakgrundskapitel beskriver vi översiktligt de olika typer av datacenter som finns, datacenter i det svenska energisystemet, datacenterverksamhet i Sverige och statens stimulanser av investeringar i datacenter.

Data är en viktig tillgång för både verksamhetsutveckling och samhällsutveckling. Data är ett viktigt konkurrensmedel i privat sektor och en resurs som i stor utsträckning bidrar till värdeskapande i offentlig sektor. Innovation och utveckling i såväl näringsliv som förvaltning är datadriven. Förmågan att bearbeta allt större datamängder är en förutsättning för näringslivets och den offentliga förvaltningens förmåga att utveckla innovativa tjänste- och affärsmodeller. Efterfrågan på storskalig kapacitet av processorkraft och lagring har ökat kontinuerligt. Allt fler aktiviteter i näringsliv och förvaltning innehåller arbetssteg som kräver uppkoppling mot ett datacenter där data ska processas och lagras. Det som händer online kommer från eller passerar ett datacenter.[17]

Avsnitt

2.1 Olika typer av datacenter

Det finns i huvudsak fem typer av datacenter. Typerna är inte ömsesidigt uteslutande men indelningen speglar den spännvidd som finns i datacenterbranschen. Användare av datacentertjänster kan kombinera olika typer av datacenter.[18]

 • Eget datacenter: Datacenter som enskilda företag driver för eget bruk och som företaget äger eller hyr av fastighetsägare och driver och sköter på egen hand. Stora industriföretag kan ha sådana datacenter, och det är också vanligt i offentlig sektor.
 • Kommersiella – samlokaliserade datacenter: Marknadsaktörer som har som produkt- eller tjänsteaffär att tillhandahålla datacenterutrymme och -plats. Flera kunders verksamheter delar på samma fysiska lokaler.
 • Molnbaserade datacenter: Erbjuder tjänster till användare som inte vill använda egen utrustning. Data hanteras över internet.
 • High performance computing-datacenter: Använder utrustning som kan hantera stora volymer data snabbt.
 • Hyperscale-datacenter: De allra största datacentren vars installerade effekt är 10 megawatt eller högre. Dessa kan vara av olika typer, men särskiljer sig från de övriga med avseende på storlek och industrialiseringsgrad. Dessa datacenter används av globala företag såsom AWS, Facebook, IBM och Microsoft för bland annat ”big data” utöver andra tjänster. Dessa globala bolag är etablerade i Sverige. Dessa datacenter är i stort sett alltid molntjänstleverantörer.

2.2 Datacenter i det svenska energisystemet

Datacenter använder stora mängder el. Mycket tyder på att elbehovet i datacenter ökar betydligt under kommande år. Energimyndigheten har beställt en studie av elanvändningens utveckling under den kommande tioårsperioden från Sweco som publicerades 2020. I denna studie analyserar Sweco två scenarier: medelsnabb och snabb ökning av elanvändningen. Sweco uppskattar elanvändningen i datacenter tio år framåt till 3,5–5 terawattimme. Sweco gör i studien bedömningen att datacenter kan komma att stå för omkring 20 procent av den ökade elanvändningen under den kommande tioårsperioden givet att trenden från de senaste åren fortsätter. Rapporten nämner att det finns många osäkerheter avseende elanvändningens utveckling fram till 2030. En av de största osäkerheterna är enligt rapporten var nya datacenter kommer att byggas.[19]

Tabell 1 Ökning av elanvändning under tioårsperioden 2020–2030, terawattimme


Scenario” medelsnabb elektrifiering”

Scenario ”snabb elektrifiering”

Industri

6,5

10

Datacenter

3,5

5

Övrigt (transport, bostäder, service och offentlig verksamhet)

6

8

Totalt (ej inräknat minskad användning i bostäder)

17,5

24,5

Källa: Energimyndigheten, En studie av elanvändningens utveckling per län till år 2030, 2020-02-18.

Den nuvarande totala elanvändningen i befintliga datacenter i Sverige uppskattas vara 2,4 terawattimme per år. Denna elanvändning fördelas ojämnt mellan ett fåtal stora datacenter, ett mellanskikt och ett större antal mindre datacenter.[20]

Elanvändningen i de stora globala datacenterbolagens svenska anläggningar uppskattades 2020 tillsammans uppgå till 610 GWh. Dessa anläggningar är hittills inte i full drift.[21]

När driften i datacenter ökar så ökar också elanvändningen. En illustration av detta ges av uppgifter om Facebooks anläggning i norra Sverige. För denna anläggning mer än tredubblades den faktiska elanvändningen 2014–2019, från 105 GWh till 373 GWh.[22]

2.3 Datacenter i Sverige

2.3.1 Sverige erbjuder konkurrensfördelar

I en rapport beställd av Nordiska ministerrådet, färdigställd under 2018, kartlades de faktorer som är positiva vid beslut om etablering av ett datacenter. Dessa faktorer gäller i stor utsträckning för Sverige som etableringsland och omfattar sådant som miljö och energi, geografi, säkerhetsläge, politisk stabilitet och kompetens och utbildning.[23]

2.3.2 Datacenter i Sverige – geografisk fördelning

År 2020 hade datacentren i Sverige en total installerad effekt på 642 megawatt. Datacentren i Sverige fördelar sig primärt på fem kluster: Stockholm, Luleå–Piteå–Boden, Falun–Sandviken–Gävle, Eskilstuna–Västerås–Katrineholm och Skåne–Västsverige. Dessa kluster skiljer sig åt avseende installerad effekt samt demografiska och geografiska förhållanden. Nedanstående figur visar hur datacentren fördelar sig över landet och hur stor den installerade effekten är.[24]

Figur 1 Datacenter i Sverige, installerad effekt 2020

Karta över Sverige som visar förekomsten av datacenter och den installerade effekten.

Källa: Radar – Ecosystem specialists, Datacenter i Sverige 2020–2025, november 2020, Riksrevisionens bearbetning.

År 2020 fanns planer på etableringar både i norra Sverige och i området kring Mälardalen. Intresset för norra Sverige kan delvis drivas av att Facebooks etablering i Luleå har varit framgångsrik och gett spridningseffekter. Bland annat har ett konsultföretag bildats i Luleå som hjälper energiintensiva företag, bland annat datacenter, att etablera sig i Sverige.[25] Området kring Mälardalen är attraktivt genom närheten till Stockholm, på grund av att vissa kunder har särskilda behov av närhet till de som använder data som förvaras och bearbetas i datacenter.[26]

2.4 Statens stimulans av investeringar i datacenter

Staten har stimulerat investeringar i datacenter genom olika åtgärder såsom nedsättningen av energiskatten för datacenter, investeringsfrämjandet och investeringsstöd från Tillväxtverket och Vinnova.

2.4.1 Nedsättningen av energiskatten för datacenter

För att attrahera investeringar i datacenter omfattas de sedan 2017 av en nedsättning av energiskatten.[27] Syftet med denna är att Sverige ska bli mer fördelaktigt i den internationella konkurrenssituation som finns, bland annat i de nordiska länderna, för sådana investeringar. Enligt regeringens underlag inför nedsättningen uppgår kostnaden för elektrisk kraft i ett datacenter normalt till cirka 30 procent av driftskostnaderna. För vissa datacenter kan denna kostnadsandel närma sig 60 procent av driftskostnaderna.[28]

Energiskatten på el har ändrats över åren. Under 2016 var skattesatsen 29,2 öre per kilowattimme.[29] Nedsättningen av energiskatten för datacenter skedde i två etapper. Vid årsskiftet 2017 nedsattes skatten till 0,5 öre per kilowattimme för datacenter som förbrukar mer än 0,5 megawatt. År 2018 sänktes skatten till motsvarande nivå även för datacenter som förbrukar mer än 0,1 megawatt.[30] I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen att den nedsatta energiskatten för industrin och datacenter skulle höjas till 0,6 öre per kilowattimme. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag.

Det preliminära utfallet av nedsättningen av energiskatten för datacenter 2021 uppgick enligt regeringen till cirka 320 miljoner kronor.[31]

2.4.2 Investeringsfrämjande av datacenter genom Business Sweden

Sedan den 1 januari 2013 ansvarar Business Sweden för det statliga investeringsfrämjandet. Investeringsfrämjandet syftar till att attrahera utländska direktinvesteringar som skapar sysselsättning eller tillför kapital, kompetens och marknader till det svenska näringslivet i hela landet.[32]

Business Swedens investeringsfrämjaruppdrag är statligt finansierat. Arbetet bedrivs dels i Sverige i nära samverkan med regioners och kommuners investeringsfrämjande funktioner och andra aktörer, dels på prioriterade marknader i världen i samverkan med utlandsmyndigheterna.[33]

Vad avser datacenter har Business Swedens insatser på området baserats på Business Swedens strategi, efterfrågan från utländska företag och regionernas direkta efterfrågan av Business Swedens stöd, och inte på något specifikt riktat uppdrag från regeringen.[34]

Business Sweden genomförde 2016–2018, i samverkan med sju regioner i Sverige, ett särskilt investeringsfrämjande projekt avseende datacenter, Datacenters by Sweden. Business Sweden projektledde projektet som finansierades av Tillväxtverket, Business Sweden, Telia Carrier och Node Pole. Alla dessa bidrog också till projektet med resurser och personal. Tillväxtverket övertog senare i projektet regionernas delar. Projektet syftade till att stärka förutsättningarna för internationella etableringar av datacenter i Sverige. Arbetet med att attrahera internationella etableringar av datacenter i Sverige hade pågått innan projektet startade och fortsatte även efter projektperiodens slut.[35] Business Sweden och samtliga aktörer i projektet hade för sitt övergripande arbete med datacenterinvesteringar en kommunikationsstrategi och en budskapsplattform. Arbetet hade benämningen The Swedish Data Center Initiative.[36]

Business Sweden har ett årligt statligt uppdrag som baseras på årligen beslutade riktlinjer från regeringen.[37] Enligt regeringen ska kvaliteten i investeringsfrämjandet säkerställas. Utländska intressenter ska ges kvalificerad information med syfte att underlätta valet av investering.[38] Business Sweden ska inom ramen för detta uppdrag årligen rapportera till Utrikesdepartementet aktiviteter och resultat inom det statliga uppdraget, såväl i sin helhet som uppdelat på de olika verksamhetsområdena.[39] Enligt riktlinjebeslutet och uppdraget ska Business Sweden tertialvis eller enligt överenskommelse göra avstämningar med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), med fokus på det statliga uppdraget och samarbetet mellan Utrikesdepartementet och Business Sweden.[40]

Investeringsfrämjandet bygger på en nära samverkan mellan nationella, regionala och lokala aktörer.[41] Business Sweden avgör vilka fokusområden för investeringsfrämjandet som Business Sweden ska satsa på. Business Swedens statliga uppdrag innehåller ingen styrning om vilka specifika områden som Business Sweden ska satsa på.[42]

2.4.3 Tillväxtverket och Vinnova

Tillväxtverket och Vinnova har tidigare lämnat investeringsstöd till datacenter. Dessa stöd ingår inte i granskningen.

Tillväxtverket har också uppgifter avseende investeringsfrämjande och har inom ramen för det deltagit i vissa utvecklingsprojekt avseende datacenter. Tillväxtverket har inom ramen för detta finansierat uppdrag till Business Sweden.[43]

Tillväxtverket kan genom regionalt investeringsstöd delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar. En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.[44] Tillväxtverket gav i början av 2010-talet stöd till investeringar i datacenter i tre fall.[45]

Vinnova ger stöd till investeringar med forskningsfokus. Vinnova finansierade 2016 det statliga bolaget RISE:s arbete med datacenter som har en forsknings- och framtidsinriktad verksamhet.[46]

 • [17] Radar Ecosystem specialists, Datacenter i Sverige 2020–2025, november 2020.
 • [18] Typerna och beskrivningen av dessa baseras på uppgifter i Radar Ecosystem specialists, Datacenter i Sverige 2020–2025, november 2020, justerade minnesanteckningar från intervjuer med datacenterföretag 2021-11-24 och datacenterkonsultföretag 2022-01-20, uppgifter inhämtade från olika webbplatser och skriftliga uppgifter från Finansdepartementet och Skatteverket, 2022-06-22.
 • [19] En rapport av Sweco beställd av Energimyndigheten: Energimyndigheten, En studie av elanvändningens utveckling per län till år 2030, 2020.
 • [20] Radar, Ecosystem specialists, Datacenter i Sverige 2020–2025, november 2020.
 • [21] Ibid.
 • [22] Ibid.
 • [23] Nordiska Ministerrådet, Data centre opportunities in the Nordics, 2018.
 • [24] Radar, Ecosystem specialists, Datacenter i Sverige 2020–2025, november 2020.
 • [25] Ett företag som ursprungligen startades av ett antal kommuner i norra Sverige med syfte att attrahera investeringar i bland annat datacenter, som numera ägs av Vattenfall.
 • [26] Radar, Ecosystem specialists, Datacenter i Sverige 2020–2025, november 2010.
 • [27] Nedsättningen kan ges genom återbetalning eller avdrag för energiskatt. Det är två olika förfaranden beroende på om datacentret är skattskyldig för elen eller inte. Se Skatteverkets rättsliga vägledning för energiskatter, ”Rättslig vägledning, el”, hämtad 2022-06-12. Jfr 11 kap. 9 § första stycket 7 och 11 kap. 15 § LSE. I granskningen och de uppgifter vi fått från Skatteverket görs ingen skillnad på om nedsättningen gjorts i form av återbetalning eller avdrag.
 • [28] Prop. 2016/17:1, s. 282, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.
 • [29] Skriftlig uppgift från Skatteverket, 2022-06-22. Den 1 januari 2017 höjdes energiskatten för el till 29,5 öre per kilowattimme (skattesatserna indexjusteras varje årsskifte), skriftlig uppgift från Finansdepartementet, 2022-06-22.
 • [30] Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr.2016/17:49 och prop. 2017/18:18. bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18: 54.
 • [31] Regeringens redovisning av skatteutgifter 2022, skr. 2021/22:98.
 • [32] Se budgetpropositionerna 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020.
 • [33] Business Sweden ska leda, koordinera och stödja berörda lokala, regionala och nationella aktörer inom investeringsfrämjandet i enskilda projekt. Business Sweden ska inom den investeringsfrämjande verksamheten bidra till att attrahera och underlätta utländska investeringar i Sverige inklusive särskilda strategiska investeringar, och därmed bidra till ökad sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet. Övergripande ska Business Swedens investeringsfrämjande öka kunskapen om och intresset för Sverige som en attraktiv destination för utländska investeringar. Business Sweden ska stödja investerare som är intresserade av att investera i Sverige genom att besvara förfrågningar och bistå med etableringsrelevant information till utländska investerare. Business Sweden ska identifiera investeringsmöjligheter och proaktivt attrahera och utveckla nyetableringar eller expansions- och följdinvesteringar, samarbetsavtal, förvärv och fusioner genom direktkontakt med utländska företag inom prioriterade investeringsområden och länder. Se Business Sweden, Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden 2021, 2021, s. 41.
 • [34] Skriftlig uppgift från Business Sweden, 2022-01-20 och 2022-06-20.
 • [35] Länka Consulting AB, Data centers by Sweden (The Swedish datacenter initiative) – slututvärdering, maj 2018.
 • [36] Datacenters by Sweden var ett projekt inom det mer övergripande arbetet Swedish Datacenter Initiative. Uppgifterna i detta stycke bygger på skriftliga uppgifter lämnade av Business Sweden 2022-05-12 och 2022-06-20.
 • [37] Skriftlig uppgift från Utrikesdepartementet, 2022-06-22.
 • [38] Business Sweden erhåller årligen följande: ett statligt uppdrag, riktlinjebeslutet – som omfattar fyra verksamhetsområden om 266,5 miljoner kronor (2022) för exportfrämjande verksamhet och 67,8 miljoner kronor för investeringsfrämjande verksamhet. Skriftlig uppgift från Business Sweden, 2022-06-20.
 • [39] Skriftlig uppgift från Utrikesdepartementet och Business Sweden, 2022-06-20.
 • [40] Ibid.
 • [41] Regeringens riktlinjer till Business Sweden 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021.
 • [42] Skriftlig uppgift lämnad av Business Sweden inför intervju, 2022-01-20.
 • [43] Justerade minnesanteckningar, intervju med Tillväxtverket, 2021-08-19 och skriftlig uppgift från Tillväxtverket, 2021-09-03.
 • [44] Tillväxtverket, ”Regionalt investeringsstöd”, hämtad 2022-06-12.
 • [45] Minnesanteckningar, intervju med Tillväxtverket, 2021-11-25.
 • [46] Minnesanteckningar, intervju med Vinnova, 2021-12-17.

Uppdaterad: 01 september 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?