Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ordlista

Datacenter

Enligt ordlistan från International Data Group (IDG)[146] består ett datacenter av en lokal eller ett utrymme för ett stort antal datorer (servrar). Ett datacenter har sådant som behövs för datordriften, till exempel anordningar för avbrottsfri elektrisk kraft, anslutning till internet, automatisk backup, skydd mot dataintrång, kylning och brandsäkerhet.

I kap. 14 § lagen om skatt på energi, definieras datacenter som en anläggning där en näringsidkare som huvudsakligen bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme och tillhörande tjänster utövar sådan verksamhet. Med datacenter avses dock enligt lagen endast en anläggning vars sammanlagda installerade effekt uppgår till minst 0,1 megawatt.

Det finns i huvudsak fem typer av datacenter. Typerna är inte ömsesidigt uteslutande men indelningen speglar den spännvidd som finns i datacenterbranschen. Användare av datacentertjänster kan kombinera olika typer av datacenter.[147]

Eget datacenter: Datacenter som enskilda företag driver för eget bruk och som företaget äger eller hyr av fastighetsägare och driver och sköter på egen hand. Stora industriföretag kan ha sådana datacenter, och det är också vanligt i offentlig sektor.

Kommersiella – samlokaliserade datacenter: Marknadsaktörer som har som produkt- eller tjänsteaffär att tillhandahålla datacenterutrymme och -plats. Flera kunders verksamheter delar på samma fysiska lokaler.

Molnbaserade datacenter: Erbjuder tjänster till användare som inte vill använda egen utrustning. Data hanteras över internet.

High performance computing-datacenter: Använder utrustning som kan hantera stora volymer data snabbt.

Hyperscale-datacenter: De allra största datacentren vars installerade effekt är 10 megawatt eller högre. Dessa kan vara av olika typer, men särskiljer sig från de övriga med avseende på storlek och industrialiseringsgrad. Dessa datacenter används av globala företag såsom Google, Amazon, Facebook, IBM och Microsoft för ”big data”. Dessa globala bolag är etablerade i Sverige. Dessa datacenter används ofta för molnbaserade tjänster.

Effekt

Effekt beskriver hur mycket energi som går åt för att uträtta ett visst arbete per tidsenhet. Med hjälp av uppgift om effekt kan man till exempel räkna ut hur mycket energi en elektrisk apparat använder. Effekt mäts i enheten watt (W).[148]

Energilager

Energilager är ett sätt att ta vara på överskottsenergi för att använda den när den bäst behövs. Genom att koppla samman system skapas ”smarta” nät med en jämn elkonsumtion där man styr elkundernas beteenden för att ge ekonomiska och miljömässiga vinster.[149]

Fossilfri el

Fossilfri el är el som produceras av fossilfria energikällor, det vill säga energikällor som inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären. Till fossilfria energikällor hör till exempel kärnkraft, vattenkraft, solkraft och vindkraft.[150]

Kilowattimme

Energi mäts i wattimme (Wh). Oftast mäter man energi i enheten kilowattimmar (kWh), som består av 1 000 wattimmar.[151]

Megawatt

Effekt mäts i enheten watt (W).[152] Megawatt = 1 000 000 W.[153]

Punktskatt

Punktskatt är speciella konsumtionsskatter på särskilt utvalda varor och tjänster.[154]

Sakpolitiskt mål

Ett sakpolitiskt mål är ett mål som avser en specifik sektor.

Server (servrar)

En server är en dator som utför arbetsuppgifter i ett nätverk. Den får sina arbetsuppgifter från andra datorer, normalt inte direkt från mänskliga användare.[155]

Skatteutgift

Definitionen av en skatteutgift är att skatteuttaget är lägre än en viss angiven norm. Ett exempel är mervärdesskattesatsen på livsmedel, som är nedsatt från 25 till 12 procent. Normen är i detta fall 25 procent och skatteutgiften utgörs av skillnaden mellan 25 procent och 12 procent multiplicerat med underlaget. Om en skatteutgift slopas leder det till ökade skatteintäkter och därmed till en budgetförstärkning för offentlig sektor, på samma sätt som om en utgift på statsbudgetens utgiftssida slopas.[156]

Spillvärme

Spillvärme är värme som blir över, till exempel hos stora industrier som i sina processer får stora mängder energi över. Det kan också vara värme från ett datacenter eller från kyldiskar i livsmedelsbutiker.[157]

Ställningstagande

Ett ställningstagande är en redogörelse om en myndighets uppfattning i rättsliga frågor. Till exempel innehåller Skatteverkets ställningstaganden en redogörelse för Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. De är styrande för Skatteverkets verksamhet och möjliggör för privatpersoner och företag att få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor.[158]

Terawattimme

Effekt mäts i enheten watt (W).[159] Terawatt = 1 000 000 000 000 W.[160]

 • [146] IDG, ”Datacenter”, hämtat 2022-05-10.
 • [147] Typerna och beskrivningen av dessa baseras på uppgifter i Radar Ecosystem specialists, Datacenter i Sverige 2020–2025, november 2020, justerade minnesanteckningar från intervjuer med datacenterföretag 2021-11-24 och datacenterkonsultföretag 2022-01-20, uppgifter inhämtade från olika webbplatser och skriftliga uppgifter från Finansdepartementet och Skatteverket, 2022-06-22.
 • [148] Vattenfall, ”Skillnaden på kilowatt och kilowattimme”, hämtat 2022-06-07.
 • [149] Sweco, ”Energilager”, hämtat 2022-06-07.
 • [150] Vattenfall, ”Så här vet du att din el är fossilfri”, hämtat 2022-06-07.
 • [151] Vattenfall, ”Skillnaden på kilowatt och kilowattimme”, hämtat 2022-06-07.
 • [152] Vattenfall, ”Skillnaden på kilowatt och kilowattimme”, hämtat 2022-06-07.
 • [153] IVA, ”Energiboken”, hämtat 2022-06-27.
 • [154] Skatteverket, ”Punktskatter”, hämtat 2022-06-07.
 • [155] IDG, ”Server”, hämtat 2022-06-07.
 • [156] Regeringen, ”Redovisning av skatteutgifter”, hämtat 2022-06-07.
 • [157] Energiföretagen, ”Så gör man fjärrvärme”, hämtat 2022-06-07.
 • [158] Skatteverket, ”Ställningstaganden”, hämtat 2022-06-07.
 • [159] Vattenfall, ”Skillnaden på kilowatt och kilowattimme”, hämtat 2022-06-07.
 • [160] IVA, ”Energiboken”, hämtat 2022-06-27.

Uppdaterad: 01 september 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?