Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Litteratur

Länka Consulting AB, Data centers by Sweden (The Swedish datacenter initiative) – slututvärdering, 2018.

Nordiska Ministerrådet, Data centre opportunities in the Nordics, Nordiska ministerrådet, 2018.

Radar Ecosystem specialists, Datacenter i Sverige 2020–2025, november 2020.

Författningar, m.m.

Budgetlag (2011:203).

Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket (2017:154).

Förordning (2017:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (2000:1244).

Förvaltningslag (2017:900).

Kommittéförordning (1998:1474).

Lag (1994:1776) om skatt på energi.

Myndighetsförordningen (2007:515).

Skatteverket, Den som förfogar över den utrustning i datorhallen som elen förbrukas i ska anses förbruka elen, Skatteverkets ställningstagande, Dnr 2002 321717-18/111.

Riksdagstryck

Bet. 2016/17: NU12, Näringspolitik, rskr. 2016/17:192.

Bet. 2016/17:NU14, Energipolitik, rskr.

Bet. 2018/19:NU7, Näringspolitik, rskr. 2018/19:166.

Bet. 2019/20:NU12, Näringspolitik.

Kommittédirektiv 2014:72, Sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el.

Lagrådsremiss, Vissa frågor på elskatteområdet, 9 juni 2016.

Prop. 2014/15:1, Budgetpropositionen för 2015, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68.

Prop. 2014/15:100, 2015 års ekonomiska vårproposition, bet. 2014/15:Fi20, rksr. 2014/15:254.

Prop. 2015/16:1, Budgetpropositionen för 2016.

Prop. 2016/17:1, Budgetpropositionen för 2017, bet. 2016/17:FiU:1, rskr. 2016/17:49.

Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18: 54.

Prop. 2018/19:1, Budgetpropositionen för 2019.

Prop. 2019/20:1, Budgetpropositionen för 2020.

Prop. 2020/21:1, Budgetpropositionen för 2021.

Skr. 2016/17:98, skr. 2017/18:98, skr. 2018/19:98, skr. 2019/20:98, skr. 2020/21:98, skr. 2021/22:98, Redovisning av skatteutgifter.

Utredningar

Business Sweden, The Swedish Data Center initiative, kommunikationsstrategi och budskapsplattform, Business Sweden, maj 2013.

Ds 1997:1, Riktlinjerna för arbetet med konsekvensutredningar i Regeringskansliet och Propositionshandboken.

Energimyndigheten, Effekter av energi och klimatpolitiken för elintensiv industri, energimyndigheten, ER 2014:8, 2014.

Energimyndigheten, Fyra framtider. Energisystemet efter 2020. Explorativa scenarier, Energimyndigheten, ET 2016:04, 2016.

Energimyndigheten, Industrins långsiktiga utveckling i samspel med energisystemet – ett underlag till Energimyndighetens utredning Fyra framtider – energisystemet efter 2020, Energimyndigheten, ET 2016:16, 2016.

Energimyndigheten, Energiindikatorer 2017, ER 2017:09.

Energimyndigheten, Energiindikatorer 2018, ER 2018:11.

Energimyndigheten, Energiindikatorer 2019, ER 2019:11.

Energimyndigheten, Energiindikatorer 2020, ER 2020:18.

Energimyndigheten, Energiindikatorer 2021, ER 2021:10.

Energimyndigheten, Heltäckande bedömning av potentialen för uppvärmning och kylning – underlag för rapportering enligt energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU), ER 2020:34, 2020.

Energimyndigheten, En studie av elanvändningens utveckling per län till år 2030, Energimyndigheten, 2020.

Energimyndigheten, Sektorsstrategi för produktion i världsklass, Energimyndigheten, ER 2021:16, 2021.

Energimyndigheten, Framtidens elektrifierade samhälle – analys för en hållbar utveckling, Energimyndigheten, ER 2021:28, 2021.

Finansdepartementet, Fi2017/01244/S2, Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2018, PM, 2017-03-14.

Regeringskansliet, Faktapromemoria 2019/20:FPM23, Digital strategi, AI-vitbok och datastrategin, 2020.

Regeringskansliet, Faktapromemoria 2020/21:FPM134, Direktivet om energieffektivitet (EED), 2021.

SOU 2015:87, Energiskatt på el – en översyn av det nuvarande systemet.

Svenska kraftnät, Systemutvecklingsplan 2018-2027.

Rapporter

Business Sweden, Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden 2021.

Webbsidor

Ekonomifakta, ”Produktivitet i näringslivet”, https://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/produktion-och-investeringar/produktivitetsutvecklingen-i-naringslivet/, hämtat 2022-06-07.

Energiföretagen, ”Hemställan – återbetalning energiskatt datorhallar”, https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/nyheter/2019/hemstallan-aterbetalning-energiskatt-datorhallar-mars-2019.pdf, hämtat 2021-10-01.

Energiföretagen, ”Så gör man fjärrvärme”, https://www.energiforetagen.se/energifakta/fjarrvarme/fjarrvarmeproduktion/, hämtat 2022-06-07.

Energimyndigheten, ”Nya energikrav på servrar och datalagringsprodukter”, https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/nya-energikrav-pa-servrar-och-datalagringsutrustning/, hämtat 2022-04-25.

Energimyndigheten, ”Energieffektivisering, -program och uppdrag – sektorsstrategier för energieffektivisering”, https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/Sektorsstrategier-for-energieffektivisering2/om-sektorsstrategierna/, hämtat 2021-10-01.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009, ”Om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=BG, hämtat 2022-06-13.

Europeiska kommissionen, ”Shaping Europe’s digital future”, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf, hämtat 2022-06-13.

Finlands riksdag, ”Ny proposition från Finland om villkorad sänkt skatt kopplad till energieffektivisering – datacenter”, https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_212+2021.aspx, hämtat 2022-06-13.

IDG, ”Datacenter”, https://it-ord.idg.se/ord/datacenter/, hämtat 2022-05-10.

IDG, ”It-ord, ord och uttryck i it-branschen, datacenter”, https://it-ord.idg.se/ord/datacenter/, hämtat 2022-06-12.

IDG, ”Server”, https://it-ord.idg.se/ord/server/, hämtat 2022-06-07.

IVA, ”Energiboken”, https://www.iva.se/globalassets/rapporter/energiboken/energiboken-v4.pdf, hämtat 2022-06-27,

Regeringen, ”Nationell strategi för elektrifieringen”, https://www.regeringen.se/491c71/contentassets/8761973413204121b91d01089fbd1e91/nationell-strategi-for-elektrifiering---en-trygg-konkurrenskraftig-och-hallbar-elforsorjning-for-en-historisk-klimatomstallning.pdf, hämtat 2022-03-30.

Regeringen, ”Redovisning av skatteutgifter”, https://www.regeringen.se/49bb0f/contentassets/608459fcc2c7495fb2d91c90153f2d0a/bilaga-2-redovisning-av-skatteutgifter, hämtat 2022-06-07.

Regeringen, ”Energianvändningen i serverhallar ska analyseras”, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/06/energianvandningen-av-serverhallar-ska-analyseras/, hämtat 2022-07-01.

Skatteverket, ”Rättslig vägledning, el”, https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.4/323426.html, hämtat 2022-06-12.

Skatteverket, ”Punktskatter”, https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/punktskatter.4.71004e4c133e23bf6db800057013.html, hämtat 2022-06-07.

Skatteverket, ”Ställningstaganden”, https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/121.html, hämtat 2022-06-07.

Sweco, ”Energilager”, https://www.sweco.se/vart-erbjudande/vatten-energi-och-industri/energiproduktion/energilager/, hämtat 2022-06-07.

Tillväxtverket, ”Regionalt investeringsstöd”, https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/regionalt-investeringsstod.html, hämtat 2022-06-12.

Veroskatt, ”Detaljerade skatteanvisningar”, https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/56206/energibeskattning/, hämtat 2022-06-13.

Vattenfall, ”Skillnaden på kilowatt och kilowattimme”, https://www.vattenfall.se/fokus/tips-rad/vad-ar-kilowatt/, hämtat 2022-06-07.

Vattenfall, ”Så här vet du att din el är fossilfri”, https://www.vattenfall.se/fokus/hallbarhet/sa-vet-du-att-din-el-ar-fossilfri/, hämtat 2022-06-07.

Uppdaterad: 01 september 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?