Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 2. Stabens organisation

En särskild händelse organiseras och leds som en polisoperation eller en polisinsats.[215] [216] Vid beslut om en särskild händelse kan en stab organiseras till stöd för kommenderingschefens ledning av polisoperationen eller polisinsatsen. Stabens storlek och de funktioner som ingår anpassas utifrån ledningsbehovet.

Figur 1 Organisation av kommenderingschefens stab

Organisationsskiss, respektive funktion beskrivs ingående i text nedan.

Stabschefen leder stabens arbete så att kommenderingschef eller polisinsatschef får det ledningsstöd som han eller hon behöver.

Stabssekreteraren stödjer stabschefen med informationshantering i form av dokumentation och stabens informationsstruktur och informationsflöde.

Om en stab organiseras inom Noa eller på nationell nivå benämns stabsfunktionerna N 1–9 (nationell operativ stab). Organiseras staben inom en polisregion benämns stabsfunktionerna R 1–9 (regional operativ stab).[217] [218]

Funktioner vid nationell och regional operativ stab

Följande funktioner ingår vanligen i kommenderingschefens stab:

Funktionen för personaltjänst (N1/R1) stödjer kommenderingschefens ledning av polisoperationen eller polisinsatsen med personaladministration utifrån kommenderingschefens inriktning. Personaladministration innebär till exempel inkvartering, personalomsättning, arbetstidsreglering, arbetsmiljö, psykosocialt omhändertagande och övergripande personalfrågor. N1/R1 samordnar även kommenderingschefens samverkan med skyddsombud.

Funktionen för underrättelser (N2/R2) stödjer kommenderingschefens ledning av polisoperationen eller polisinsatsen med relevanta underrättelser och omvärldsbevakning. Funktionen samordnar underrättelsetjänsten enligt kommenderingschefens inriktning.

Funktionen för operativ samordning (N3/R3) stödjer kommenderingschefens ledning av polisoperationen eller polisinsatsen genom att samordna operationens/ insatsens pågående verksamhet enligt kommenderingschefens inriktning samt följer kontinuerligt upp beslutade åtgärder och givna order. Funktionen stödjer också kommenderingschefens ledning av polisoperationen eller polisinsatsen genom att samordna planering av polisoperationens eller polisinsatsens kommande verksamhet i enlighet med kommenderingschefens inriktning.

Funktionsansvarig för N3/R3 är polisoperationens eller polisinsatsens operationsledare (OPL) och ansvarar därmed för:

 • Operationscentrum (OPC) som genomför uppföljning av pågående verksamhet och kommunicerar med polisinsatschef eller direkt underställd chef.
 • N3/R3 Plan som samordnar planering av kommande verksamhet.
 • N3/R3-K som samordnar utredning och spaning.
 • N3/R3 Behov som är avsedd för situationer då ytterligare enheter kan organiseras vid N3/R3 efter behov.

OPL har mandat att:

 • Fatta beslut om justering av pågående verksamhet inom ramen för den inriktning som kommenderingschef uttrycker i operationsorder och gällande koordineringsorder. Pågående verksamhet regleras genom kompletterande order.
 • Ge direktiv till och leda en taktisk bedömandegrupp (TBG) inom ramen för pågående verksamhet.
 • Ge direktiv till N3 Plan/R3 Plan avseende planering av kommande verksamhet inom ramen för den inriktning som kommenderingschef beslutat om.

Funktionen för logistik (N4/R4) stödjer kommenderingschefens ledning av polisoperationen eller polisinsatsen genom att samordna logistiken enligt kommenderingschefens inriktning för att bidra till polisoperationens eller polisinsatsens uthållighet. Med logistik avses här till exempel planering och effektuering av bland annat utrustningsbehov, förtäring, reparationsservice, fordon och förläggning.

Funktionen för planering och strategisk operation/insatsanalys (N5/R5) stödjer kommenderingschefens ledning av polisoperationen eller polisinsatsen genom att samordna bedömningar av och planering för hela polisoperationen eller polisinsatsen i enlighet med kommenderingschefens inriktning. Funktionen samordnar också operationsplanens utformning. Under pågående polisoperation eller polisinsats stödjer N5/R5 kommenderingschefens ledning genom fortlöpande bedömningar av kommande möjliga händelseutvecklingar och utarbetande av planer för alternativa åtgärder. N5/R5 stödjer också kommenderingschefens ledning av polisoperationen eller polisinsatsen genom att löpande samordna värderingar av situationens innebörd för polisoperationen eller polisinsatsen.

Funktionen för tekniska ledningssystem (N6/R6) stödjer kommenderingschefens ledning av polisoperationen eller polisinsatsen genom att samordna upprättande och användningen av tekniska ledningsstödssystem såsom sambands- och informationssystem i enlighet med kommenderingschefens inriktning. Inom ramen för detta hanteras till exempel sambandsplan och tekniskt ledningsstöd.

Funktionen för kommunikation (N7/R7) stödjer polisoperationen eller polisinsatsen med intern och extern kommunikation. Funktionen samordnar även kriskommunikation och informationsdelning.

Funktionen för ekonomi (N8E/R8E) stödjer kommenderingschefens ledning av polisoperationen eller polisinsatsen med ekonomiska bedömningar av kostnader för polisoperationen eller polisinsatsen samt ger stöd i den löpande hanteringen av ekonomiska frågor, till exempel kontering och fakturering.

Funktionen för juridik (N8J/R8J) stödjer kommenderingschefens ledning av polisoperationen eller polisinsatsen med rättsliga bedömningar på såväl kort som lång sikt i enlighet med kommenderingschefens inriktning. Funktionen utarbetar juridiska råd, till exempel avseende tillståndsfrågor och tolkningar av gällande lagstiftning.

Funktionen för samverkan (N9/R9) stödjer kommenderingschefens ledning av polisoperationen eller polisinsatsen genom att samverka med andra, såsom tjänsteman i beredskap, räddningstjänsten, hälso- och sjukvården eller Försvarsmakten, i enlighet med kommenderingschefens inriktning.

 • [215] En polisoperation är en sammanfattande benämning på flera polisinsatser eller andra åtgärder som tillsammans syftar till att nå bestämda målsättningar.
 • [216] Polismyndigheten, Polismyndighetens riktlinjer för ledning vid särskilda händelser, 2019, s. 5.
 • [217] En stab kan även organiseras på taktisk ledningsnivå där stabsfunktionerna benämns T 1–9.
 • [218] Polismyndigheten, Polismyndighetens riktlinjer för ledning vid särskilda händelser, 2019, s. 11.

Uppdaterad: 29 mars 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?