Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 2. Regeringens och de granskade organisationernas behandling av modifierade revisionsberättelser

Riksrevisionens årliga revison har granskat 226 årsredovisningar för räkenskapsåret 2020. Granskningen resulterade i 12 modifierade revisionsberättelser. Riksrevisionen lämnade uttalande med reservation för samtliga revisionsberättelser. Uppföljningen av åtgärderna gjordes under november till december 2021 genom enkätundersökningar till Riksrevisionens ansvariga revisorer för respektive myndighet. I enkäten för uppföljning av modifieringar besvarar ansvariga revisorer frågor om vad myndigheten svarat regeringen respektive Riksrevisionen med anledning av den modifierade revisionsberättelsen och om myndigheten vidtagit de åtgärder som utlovats i svaret.

Nedan redogör vi för innebörden av dessa modifieringar och för åtgärder som regeringen och de berörda myndigheterna har vidtagit med anledning av de modifierade uttalandena i revisionsberättelserna.

Modifieringar som rör redovisningsfrågor

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Grund för uttalande med reservation: I årsredovisningen redovisar myndigheten inte någon fördelning av myndighetens totala intäkter och kostnader. Det är inte förenligt med 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Åtgärder: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kommer att säkerställa en fullständig och korrekt redovisning framöver och se till att fördelningen av totala intäkter och kostnader finns med i årsredovisningen 2021.

Revisionsberättelse för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Statens centrum för arkitektur och design

Grund för uttalande med reservation: I årsredovisningen redovisar myndigheten inte en fördelning av myndighetens totala intäkter och kostnader. Det är inte förenligt med 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Åtgärder: Statens centrum för arkitektur och design har arbetat fram en plan för årsredovisningsprocessen och kvalitetssäkringen av årsredovisningen. Myndigheten kommer att se till att fördelningen av totala intäkter och kostnader finns med i årsredovisningen 2021.

Revisionsberättelse för Statens centrum för arkitektur och design

Modifieringar som rör befogenhetsöverträdelser

Boverket

Grund för uttalande med reservation: Boverket har ingått åtaganden som sträcker sig efter slutåret i beställningsbemyndigandet för utgiftsområde 18, anslag 1:7, anslagspost 1 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus. Det är inte förenligt med 17 § anslagsförordningen (2011:223). Åtaganden efter slutåret 2021 uppgår till 35 467 tusen kronor. (Det framgår på sidan 121 i årsredovisningen).

Åtgärder: Det är länsstyrelserna som har fattat beslut om åtagandena efter slutår. Boverket har fört dialog med länsstyrelserna för att se till att inga fler beslut fattas om det stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden som åtagandena avser.

Revisionsberättelse för Boverket

Centrala studiestödsnämnden

Grund för uttalande med reservation: Centrala studiestödsnämnden har ingått åtaganden som sträcker sig efter slutåret i beställningsbemyndigandet för utgiftsområde 22, anslag 1:13, anslagspost 1 Lån till körkort. Det är inte förenligt med 17 § anslagsförordningen (2011:223). Åtaganden efter slutåret 2022 uppgår till 70 tusen kronor. (Det framgår av not 30 på sidan 102 i årsredovisningen).

Åtgärder: Centrala studiestödsnämnden har utrett de omständigheter som ledde till att beställningsbemyndigandets slutår överskreds samt infört provisoriska rutiner för att förhindra fler felaktiga åtaganden. I regleringsbrevet 2021 har regeringen justerat slutår för beställningsbemyndigandet till 2024.

Revisionsberättelse för CSN

Finansinspektionen

Grund för uttalande med reservation: Finansinspektionen har överskridit anslagskrediten för utgiftsområde 2 anslag 1:1, anslagspost 3 krigsförsäkringsnämnden med 24 tusen kronor. Myndigheten har i och med överskridandet inte följt 6 § anslagsförordningen (2011:223). Överskridandet framgår på sidan 82 i årsredovisningen. Krigsförsäkringsnämnden har det fulla ansvaret för sin verksamhet i enlighet med myndighetsförordningen (2007:515). Det är den myndighet som har som tilldelats anslaget som har ansvaret för att anslagsförordningen efterlevs.

Åtgärder: Finansinspektionen har haft flera kontakter med Krigsförsäkringsnämnden för att säkerställa att anslagskrediten inte överskrids igen.

Revisionsberättelse för Finansinspektionen 

Länsstyrelsen i Blekinge län

Grund för uttalande med reservation: Länsstyrelsen i Blekinge län har ingått nya åtaganden under 2020 för utgiftsområde 19, anslag 1:1, anslagspost 9 Regionala tillväxtåtgärder. Enligt regleringsbrevet får anslaget och bemyndiganderamen endast användas till utbetalningar med anledning av ekonomiska åtaganden gjorda 2019 och tidigare år. Länsstyrelsens nya åtaganden är inte förenliga med 10 och 17 §§ anslagsförordningen (2011:223). Åtagandena under 2020 uppgår till 1 320 tusen kronor varav 400 tusen kronor är utbetalt under året.

Åtgärder: Länsstyrelsen i Blekinge län har uppgett att de trodde att de gjorde rätt samt att beslut om åtaganden ingåtts före 2020. Länsstyrelsen i Blekinge län har inte vidtagit några åtgärder eller skickat något svar till regeringen med anledning av den modifierade revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse för Länsstyrelsen i Blekinge län

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Grund för uttalande med reservation: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har under flera års tid ackumulerat ett allt större underskott för avgiftsområdet Uppdragsutbildning kost och logi m.m. Det ackumulerade underskottet uppgår till 22 267 tusen kronor per den 31 december 2020. Det är inte förenligt med det ekonomiska målet för Uppdragsutbildning kost och logi m.m. som enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191) ska beräknas så att avgifterna helt täcker verksamhetens kostnader.

Åtgärder: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fört en dialog med regeringen för att kunna hantera underskottet. I regleringsbrevet för 2022 framgår att de får använda högst 43 000 tusen kronor av utgiftsområde 6, anslag 2:6, anslagspost 1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att reducera det ackumulerade underskottet per den 31 december 2021. Myndigheten arbetar även med att vidta åtgärder för att kunna bedriva en verksamhet i ekonomisk balans från och med år 2022.

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Nationalmuseum

Grund för uttalande med reservation: Nationalmuseum har under flera års tid ackumulerat ett allt större underskott för avgiftsområdet Försäljning av varor. Det ackumulerade underskottet uppgår till 6 479 tusen kronor per den 31 december 2020. Det är inte förenligt med det ekonomiska målet för Försäljning av varor som enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191) ska beräknas så att avgifterna helt täcker verksamhetens kostnader.

Åtgärder: I regleringsbrevet för 2021 framgår att Nationalmuseum får använda högst 7 400 tusen kronor av utgiftsområde 17, anslag 8:1, anslagspost 2 Nationalmuseum för att täcka ackumulerat underskott till och med 2021. Nationalmuseum har gjort en budget för butiksverksamheten år 2021 som innebär ett överskott på 960 tusen kronor, förutsatt att museet inte tvingas stänga igen. Nationalmuseum bedömer att det går att nå det ekonomiska målet full kostnadstäckning inom tre till fyra års sikt.

Revisionsberäyttelse för Nationalmuseum 

Riksarkivet

Grund för uttalande med reservation: Riksarkivet har överskridit anslagskrediten för utgiftsområde 17 anslag 6:1, anslagspost 1 Riksarkivet med 1 417 tusen kronor. Myndigheten har i och med överskridandet inte följt 6 § anslagsförordningen (2011:223). Överskridandet framgår av årsredovisningen.

Riksarkivet har under flera års tid ackumulerat ett allt större underskott för avgiftsområdet Digitaliseringstjänster. Det ackumulerade underskottet uppgår till 25 134 tusen kronor per den 31 december 2020. Det är inte förenligt med det ekonomiska målet för Digitaliseringstjänster som enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191) ska beräknas så att avgifterna helt täcker verksamhetens kostnader.

Åtgärder: Riksarkivet har genomfört förändringar i uppföljningen av den avgiftsfinansierade verksamheten för att tidigt kunna identifiera avvikelser som påverkar prognostiseringen av förbrukning av förvaltningsanslaget.

Riksarkivet har haft en dialog med regeringen och äskat anslagsmedel för att täcka det ackumulerade underskottet. I regleringsbrevet för 2022 framgår att Riksarkivet får använda anslagsmedel från utgiftsområde 17, anslag 6:1, anslagspost 1 Riksarkivet för att täcka det ackumulerade underskottet vid utgången av 2021.

Revisionsberättelse för Riksarkivet

Statens geotekniska institut

Grund för uttalande med reservation: Statens Geotekniska institut har ingått åtaganden som sträcker sig efter slutåret i beställningsbemyndigandet för utgiftsområde 20, anslag 1:4, anslagspost 4 Sanering och återställande av förorenade områden. Det är inte förenligt med 17 § anslagsförordningen (2011:223). Åtaganden efter slutåret 2023 uppgår till 1 694 tusen kronor. (Det framgår på sidan 54 i årsredovisningen).

Åtgärder: Statens geotekniska institut ska se till att inte överskrida beställningsbemyndigandets slutår kommande år.

Revisionsberättelse för Statens geotekniska institut

Svenska institutet

Grund för uttalande med reservation: Svenska institutet har ingått åtaganden som sträcker sig efter slutåret i beställningsbemyndigandet för utgiftsområde 7, anslag 1:1, anslagspost 11.7 Kompetensförsörjning genom högre utbildning. Det är inte förenligt med 17 § anslagsförordningen (2011:223). Åtaganden efter slutåret 2022 uppgår till 210 tusen kronor. Dessa åtaganden framgår inte av bemyndiganderedovisningen i årsredovisningen.

Åtgärder: Svenska institutet har påbörjat ett arbete med kompetenshöjande åtgärder och löpande uppdateringar av utestående åtaganden för att minimera risken att samma fel uppstår igen.

Revisionsberättelse för Svenska institutet

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Grund för uttalande med reservation: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har under 2020 avvecklat den globala sjöfartsverksamheten. I samband med avvecklingen har myndigheten avyttrat tillgångar. Avyttringen har inte genomförts enligt kravet på affärsmässighet i 7 § förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom.

Åtgärder: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut kommer att förbättra rutinerna för försäljningar för att säkerställa att försäljningarna sker affärsmässigt.4

Revisionsberättelse för SMHI

Uppdaterad: 06 april 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?