Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 3. Regeringens och de granskade organisationernas behandling av rekommendationer i revisionsrapporter

Riksrevisionens årliga revision har granskat 226 årsredovisningar för räkenskapsåret 2020. Granskningen resulterade i att 14 myndigheter fick revisionsrapporter med sammantaget 57 rekommendationer. Av dessa har 4 myndigheter fått modifierade revisionsberättelser.

I tabell 10 redovisar vi en uppföljning av myndigheternas hantering av rekommendationerna. Uppföljningen gjordes under november till december 2021 genom en enkätundersökning till Riksrevisionens ansvariga revisorer för respektive myndighet. I enkäten för uppföljning av rekommendationer besvarar ansvariga revisorer frågan om huruvida myndigheten har vidtagit åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer med svarsalternativen ja, nej och delvis. Om ansvarig revisor svarat att myndigheten vidtagit åtgärder innebär det att myndigheten har beslutat om åtgärder eller implementerat åtgärder för rekommendationen.

Tabell 10 Antalet rekommendationer per myndighet och Riksrevisionens bedömning av om myndigheterna vidtagit åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer.Har myndigheterna vidtagit åtgärder?

Myndighet

Antal

Ja

Nej

Delvis

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

2

2Försvarets materielverk

5

3

1

1

Försvarsmakten

2

1


1

Högskolan Kristianstad

44

Kungliga Konsthögskolan

4

1


3

Kungliga Musikhögskolan

9

6


3

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

4


1

3

Nationalmuseum

4

1


3

Riksarkivet

3

3Skatteverket

7

7Statens kulturråd

1

1Svenska institutet

2

2Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

3

3Trafikverket

7

1

1

5

Summa

57

31

3

23

Uppdaterad: 08 april 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?