Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Undantaget som blev regel – Försäkringskassans användning av övervägande skäl vid 180 dagars sjukskrivning (RiR 2024:14)

Långtidssjukskrivna får större möjlighet att återgå till sitt ordinarie arbete i samma omfattning om deras arbetsförmåga bedöms med det nya undantaget som infördes 2021. Men Försäkringskassan använder undantaget onödigt ofta, visar Riksrevisionens granskning.

En man stiger in på kontoret, markerande en återgång till arbetsplatsen efter en period av sjukskrivning. 

Sammanfattning

Den 15 mars 2021 ändrades regelverket i sjukförsäkringen. Syftet var att utvidga undantaget från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete efter dag 180 i rehabiliteringskedjan. Det blev möjligt att skjuta upp bedömningen om övervägande skäl talar för återgång i arbete hos arbetsgivaren senast dag 365. Regeringen ville ge de försäkrade bättre möjligheter att återgå i sitt vanliga arbete där de har sin yrkesidentitet, utbildning och erfarenhet.

Riksrevisionen konstaterar att det har blivit lättare för de försäkrade att bli bedömda utifrån förutsättningar att återgå till sitt ordinarie arbete, vilket är i linje med intentionerna. Den totala andelen ärenden som bedöms mot ordinarie arbete efter 180 dagars sjukskrivning var drygt 10 procent före reformen. Efter reformen ökade andelen till mer än hälften. Riksrevisionens effektstudie visar dessutom att de som bedöms mot undantaget har en större chans att återgå i arbete. Samtidigt finns det indikationer på att Försäkringskassan har använt undantaget i större omfattning än vad som är regeländringens intentioner.

En grundläggande princip i sjukförsäkringen är att arbetsförmågan efter en tids sjukskrivning ska bedömas mot mer än det egna arbetet. Den som inte kan gå tillbaka i arbete hos den egna arbetsgivaren, men har arbetsförmåga i andra arbeten, förväntas ställa om till ett sådant arbete i stället för att vara kvar i sjukförsäkringen. Granskningens resultat visar dock att övervägande skäl används i större utsträckning än vad som är avsikten med undantag i rehabiliteringskedjan. Riksrevisionen konstaterar att övervägande skäl används som en huvudregel snarare än ett undantag.

Enligt regeringens intention ska övervägande skäl tillämpas, och prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden skjutas upp, när mer talar för än emot att den försäkrade kommer att återgå i arbete hos arbetsgivaren i samma omfattning som innan sjukskrivningen inom ett år. Granskningen visar att knappt hälften av de försäkrade som beviljats övervägande skäl återgår till arbete hos arbetsgivaren i samma omfattning inom ett år. Riksrevisionen bedömer därmed att det finns brister i träffsäkerheten avseende vilka som får sin arbetsförmåga bedömd med stöd av övervägande skäl.

Riksrevisionen konstaterar samtidigt att det finns en positiv effekt för de försäkrade förknippad med att få arbetsförmågan bedömd med stöd av övervägande skäl. Riksrevisionens effektstudie visar att det är större sannolikhet att återgå till arbete i samma omfattning inom 365 dagar vid bedömning med stöd av övervägande skäl, jämfört med normalt förekommande arbete eller annat undantag.

Nästan två tredjedelar av dem som är sjukskrivna längre än 180 dagar får sin arbetsförmåga bedömd med stöd av övervägande skäl. Granskningen visar att reformen varit uppskattad bland sjukpenninghandläggarna. Handläggarna har en stor arbetsbörda och de ger uttryck för att övervägande skäl underlättar arbetet. Regelverket lämnar dock ett stort bedömningsutrymme. Det tillsammans med brister i Försäkringskassans egna riktlinjer skapar en risk för överanvändning. Försäkringskassans implementering av övervägande skäl bedöms inte vara effektiv. Det är för systemets legitimitet viktigt att övervägande skäl inte används när en prövning av arbetsförmågan inom andra arbeten borde göras.

Riksrevisionen konstaterar också att Försäkringskassan tar kontakt med arbetsgivare – och har information om deras plan för återgång i arbete – i omkring hälften av de granskade ärendena när rätten till sjukpenning bedöms med stöd av övervägande skäl. Sådan kontakt, bedömer Riksrevisionen, bör tas i de allra flesta ärenden där övervägande skäl är aktuellt, om Försäkringskassan ska leva upp till sitt samordningsuppdrag.

Riksrevisionen konstaterar slutligen att Försäkringskassan har återrapporterat en mer positiv bild av utfallet än vad som verkligen är fallet, eftersom det rapporterade måttet inte kan särskilja mellan återgång i arbete hos samma eller annan arbetsgivare respektive återgång i samma eller lägre omfattning. Genom Skatteverkets uppgifter om förvärvsinkomst från arbetsgivare kan Försäkringskassan utveckla träffsäkerheten i sina analyser.

Riksrevisionen visar också att uppföljningarna om utfall inte når handläggarna. Detta innebär att handläggarna får en skev bild av hur undantaget fungerar på så vis att de upplever att de allra flesta sjukskrivna som bedöms med stöd av undantaget återgår till arbete i samma omfattning inom 365 dagar. Riksrevisionen bedömer att det hade varit fördelaktigt för handläggarna att ta del av information om att endast hälften återgår, det vill säga att det finns brister i träffsäkerheten. Med bättre kännedom om utfallet skapas bättre förutsättningar för en träffsäker tillämpning av regelverket. På samma gång utvecklas Försäkringskassan som kunskapsmyndighet.

Rekommendationer

Riksrevisionen lämnar följande rekommendationer.

Till regeringen

  • Se över utformningen av 27 kap. 48 § socialförsäkringsbalken av övervägande skäl i syfte att öka likformigheten och träffsäkerheten i tillämpningen.

Till Försäkringskassan

  • Utveckla beslutsstöd i syfte att stärka handläggare i tjänstemannarollen vad gäller krav på likabehandling i prövningen av rätten till sjukpenning.
  • Säkerställ att uppföljningar och utvärderingar används för att utveckla kvaliteten i handläggningen.
  • Ta i större utsträckning kontakt med arbetsgivare avseende information om plan för återgång i arbete i ärenden där övervägande skäl tillämpas.

Uppdaterad: 18 juni 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?