Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 6. Statsbidrag som ingår i granskningen

Tabell 7 Statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten

Reglering

Bidrag

Bidragsform

Snittbidrag per år
2018–2021 (mnkr)[252]

Bidrag 2021
(mnkr)

Förordning (2005:1089)

Statsbidrag för kvinnors organisering

Etablering

1,16

1,58

Förordning (2005:1089)

Statsbidrag för kvinnors organisering

Organisation

22,93

26,56

Förordning (2005:1089)

Statsbidrag för kvinnors organisering

Verksamhet

3,87

0,00

Förordning (2006:390)

Statsbidrag till jämställdhetsprojekt

Projekt

9,40

5,76

Källa: Riksrevisionens bearbetning av utbetalningsdata från Jämställdhetsmyndigheten.

Tabell 8 Statsbidrag från SST

Reglering

Bidrag

Bidragsform

Snittbidrag per år
2017–2021 (mnkr)[253]

Bidrag 2021
(mnkr)

Förordning (1999:974)

Andlig vård inom sjukvården

Verksamhet

9,6

10,1

Förordning (1999:974)

Lokalbidrag och bidrag för anpassning

Projekt

14,5

10,8

Förordning (1999:974)

Statsbidrag till trossamfund

Organisation

65,2

81,7

Förordning (1999:974)

Särskilt utbildningsbidrag

Projekt

0,1

0,0

Förordning (1999:974)

Teologisk utbildning

Verksamhet

0,8

0,8

Källa: Riksrevisionens bearbetning av utbetalningsdata från SST.

Tabell 9 Statsbidrag från MUCF

Reglering

Statsbidrag

Bidragsform

Snittbidrag per år 2017–2021 (mnkr)[254]

Bidrag 2021 (mnkr)

Förordning (2002:989)

Statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Verksamhet

19,5

28,0

Förordning (2008:349)

Statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck

Organisation

9,7

11,3

Förordning (2008:62)

Statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans

Projekt

14,8

18,3

Förordning (2008:63)

Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Organisation

18,9

18,9

Förordning (2011:1508)

Verksamhet som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism

Projekt

7,1

0,0

Förordning (2011:65)

Organisationsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer

Organisation

221,6

262,0

Förordning (2011:65)

Ungas organisering

Projekt

19,8

18,2

Förordning (2016:840)

Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Projekt

1,1

0,0

Förordning (2018:32)

Statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet

Projekt

3,6

0,0

Förordning (2019:1282)

Statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Projekt

1,0

0,0

Förordning (2020:26)

Statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin

Projekt

3,1

7,8

Förordning (2020:439)

Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer

Organisation

38,3

143,4

Förordning (2021:227)

Statsbidrag för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer

Projekt

0,4

2,0

Källa: Riksrevisionens bearbetning av utbetalningsdata från MUCF.

Tabell 10 Statsbidrag från Socialstyrelsen

Reglering

Bidrag

Bidragsform

Snittbidrag per år 2017–2021 (mnkr)[255]

Bidrag 2021 (mnkr)

Förordning (2000:7)

Statsbidrag till handikapporganisationer

Organisation

188,8

188,3

Förordning (2003:752)

Statsbidrag till pensionärsorganisationer

Organisation

12,0

28,0

Förordning (2009:955)

Statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

Verksamhet

40,0

50,3

Förordning (2011:1062)

Statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

Verksamhet

95,3

95,3

Förordning (2011:1151)

Statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående

Verksamhet

11,0

11,0

Förordning (2012:316)

Statsbidrag för viss verksamhet på funktionshinderområdet

Verksamhet

19,6

19,7

Förordning (2015:454)

Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Organisation

22,0

0,00

Förordning (2015:454)

Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Verksamhet

94,5

97,1

Förordning (2015:553)

Statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

Verksamhet

17,4

23,0

Förordning (2019:474)

Statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer

Projekt

9,7

9,7

Förordning (2019:474)

Statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer

Verksamhet

11,1

8,8

Förordning (2021:133)

Statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19

Organisation

62,5

214,1

Reglerings-brev

Statsbidrag till organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser

Verksamhet

1,1

2,5

Reglerings-brev

Statsbidrag till brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Projekt

0,8

0,0

Reglerings-brev

Statsbidrag till brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Verksamhet

1,2

2,0

Reglerings-brev

Statsbidrag till Synskadades riksförbund (SRF) för anskaffning och placering av ledarhundar

Verksamhet

10,0

0,00

Regerings-beslut

Statsbidrag för arbete mot våld i nära relationer m.m. till ideella föreningar och stiftelser

Verksamhet

8,4

4,0

Regerings-beslut

Statsbidrag till relevanta organisationer för projekt som bidrar till en bättre vård för personer med kroniska sjukdomar

Projekt

6,0

0,0

Regerings-beslut

Statsbidraget för stöd till implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården

Verksamhet

8,0

10,0

Källa: Riksrevisionens bearbetning av utbetalningsdata från Socialstyrelsen.

  • [252] Medelvärdet har beräknats enligt följande: utbetalade bidrag summerat över de fyra åren dividerat med 4, oavsett om utbetalat bidrag ett visst år var 0.
  • [253] Medelvärdet har beräknats enligt följande: utbetalade bidrag summerat över de fem åren dividerat med 5, oavsett om utbetalat bidrag ett visst år var 0.
  • [254] Medelvärdet har beräknats enligt följande: utbetalade bidrag summerat över de fem åren dividerat med 5, oavsett om utbetalat bidrag ett visst år var 0.
  • [255] Medelvärdet har beräknats enligt följande: utbetalade bidrag summerat över de fem åren dividerat med 5, oavsett om utbetalat bidrag ett visst år var 0.

Uppdaterad: 20 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?