Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Litteratur

Hemström, C., Organisationernas rättsliga ställning: om ekonomiska och ideella föreningar, 8 uppl., Norstedts juridik, 2011.

Artiklar

Gustafsson, A., ”Nu drar regeringen tillbaka propositionen om demokrativillkor”, Altinget, 2022-11-09, https://www.altinget.se/civilsamhalle/artikel/nu-drar-regeringen-tillbaka-propositionen-om-demokrativillkor, hämtad 2022-11-27.

Utredningar och rapporter

Brottsförebyggande rådet 2022:1, Välfärdsbrott mot kommuner och regioner.

Ds 2018:13, Långsiktigt stöd till det civila samhället.

ESV 2015:43, Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer.

ESV 2022:26, Säkerställ korrekta utbetalningar från välfärdssystemen – förslag på åtgärder.

Jämställdhetsmyndigheten, Årsredovisning 2021, 2022.

MUCF, Ett år av utmaningar… Uppföljning av ideella föreningars villkor 2021, 2021.

MUCF, Organisationsbidragens användning och effekter 2021, 2021.

MUCF, Årsredovisning 2021, 2022.

Skatteverket, Erfarenheter och iakttagelser från kontrollinsats avseende statsbidrag till ideella föreningar för att bedriva viss verksamhet för barn och unga, dnr 8-1922875, 2022.

Socialstyrelsen, Årsredovisning 2021, 2022.

SOU 2018:18, Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige.

SOU 2018:70, En arvsfond i takt med tiden.

SOU 2019:3, Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad.

SOU 2019:35, Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället.

SOU 2019:35, Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället, Vägledning för handläggare.

SOU 2021:66, Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet.

SOU 2021:99, Rätt mottagare – Granskning och integritet.

SST, Årsredovisning 2021, 2022.

Statskontoret 2017:13, Myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Statskontoret 2022:9, Administrativa kostnader i kommunsektorn. En analys av statens styrning av kommuner och regioner.

Författningar

Bokföringslag (1999:1078).

Budgetlag (2011:203).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund.

Förordning (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Förordning (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer.

Förordning (2007:1077) med instruktion för Revisorsinspektionen.

Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Förordning (2017:104) med instruktion för Myndigheten för stöd till trossamfund.

Förordning (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten.

Förordning (2021:663) om arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.

Förvaltningslag (2017:900).

Handelsregisterlag (1974:157).

Lag (1998:1593) om trossamfund.

Lag (1999:932) om stöd till trossamfund.

Myndighetsförordning (2007:515).

Skatteförfarandelag (2011:1244).

Riksdagstryck

Dir. 2022:25, Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag.

Prop. 2009/10:55, En politik för det civila samhället, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195.

Prop. 2020/21:1, Budgetpropositionen för 2021, utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU2, rskr. 2020/21:150.

Prop. 2021/22:135, Idéburen välfärd, bet. 2021/22:FiU28, rskr. 2021/22:349.

Prop. 2021/22:272, Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor vid stöd till civilsamhället.

Regeringsbeslut A2021/02085, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Jämställdhetsmyndigheten.

Regeringsbeslut Fi2022/03248, Uppdrag att kartlägga och analysera arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar av statliga stöd till företag och andra juridiska personer.

Regeringsbeslut Ku2021/01557, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Regeringsbeslut Ku2021/02522, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för stöd till trossamfund.

Regeringsbeslut S2021/07588, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen.

Skr. 2017/18:246, En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället.

Skr. 2020/21:53, Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden.

Skr. 2022/23:14, Återkallelse av regeringens proposition 2021/22:272 Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor vid stöd till civilsamhället.

Rutindokument m.m.

Jämställdhetsmyndigheten, Handbok för statsbidrag, 2022-09-07.

Jämställdhetsmyndigheten, Introduktion statsbidrag, 2021.

Jämställdhetsmyndigheten, Mall handläggning, 2019.

Jämställdhetsmyndigheten, Rutin hantering oegentligheter, 2022-03-22.

MUCF, FUO, fördjupad utredning, misstanke om oegentlighet, 2022-05-19.

MUCF, Förslag till förändringar av de förordningar som styr MUCF:s bidragsgivning, 2022-08-25.

MUCF, Handläggares hjälptexter till bedömningsformulär – ADV, 2018-09-14.

MUCF, Handläggningsprocessen steg för steg – projektstöd, 2021-06-03, dnr 0039/18.

MUCF, Hjälptext till bedömningsformuläret i UAS för ETO, 2021.

MUCF, Hjälptext till bedömningsformuläret i UAS för HBTQ, 2021.

MUCF, Hjälptext till bedömningsformuläret i UAS för UNG, 2021.

MUCF, HL:s hjälptexter bedömning projekt inom Stärka demokratin, 2021-02-02.

MUCF, Slutrapporter, 2021-03-31, dnr 1460/17.

MUCF, Tilläggsrutin – slutrapporter som godkänns med avvikelse, 2022-03-01, dnr 0479/22.

MUCF, Uppföljningsplan för MUCF:s bidragsgivning, 2022-05-19.

Socialstyrelsen, Checklista för besök hos bidragsmottagare, 2017-05-22.

Socialstyrelsen, Rutin – Återrapportering av statsbidrag, 2019-12-17,
dnr 1.3–37854/2019.

SST, Arbetsrutin för etableringsbidrag, 2018-02-27.

SST, Lag, förordning och tillämpningsföreskrifter, 2021-01-01.

Webbsidor

Jämställdhetsmyndigheten, ”Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering”, https://jamstalldhetsmyndigheten.se/sok-statsbidrag/organisations-och-etableringsbidrag-for-kvinnors-organisering/, hämtad 2023-01-24.

Jämställdhetsmyndigheten, ”Sök statsbidrag”, https://jamstalldhetsmyndigheten.se/sok-statsbidrag/, hämtad 2023-02-24.

MUCF, ”Statsbidrag”, https://www.mucf.se/bidrag/statsbidrag, hämtad 2023-02-24.

MUCF, ”Så handlägger MUCF projektansökningar inom stödja ungas organisering”, https://www.mucf.se/bidrag/statsbidrag/projektbidrag/stodja-ungas-organisering/sa-handlagger-mucf-projektansokningar, hämtad 2023-01-24.

Socialstyrelsen, ”Organisationer”, https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/organisationer/, hämtad 2023-02-24.

SST, ”Bidrag”, https://www.myndighetensst.se/bidrag, hämtad 2023-02-24.

SST, ”Kontakt personal”, https://www.myndighetensst.se/om-oss/kontakt/personal.html, hämtad 2023-02-24.

SST, ”Tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till trossamfund”, https://www.myndighetensst.se/bidrag/allmanna-regler-for-bidrag.html,
hämtad 2023-02-24.

Statskontoret, ”Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2021”, https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2022/utveckling-av-den-statliga-styrningen-av-kommuner-och-regioner-2021/, hämtad 2022-12-13.

Tillväxtanalys, ”Vi vägleder rapportering om statsstöd”, https://www.tillvaxtanalys.se/om-oss/statsstod.html, hämtad 2023-02-28.

Uppdaterad: 20 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?